Každá samospráva sa chce pýšiť pestrosťou poskytovania príležitostí pre trávenie voľného času. Či už ide o kultúru, zábavu, obchod a nákupy, alebo šport. Náš Prešov, ako tretie najľudnatejšie mesto na Slovensku, stále nemá dôstojný futbalový, ani hokejový športový “stánok”. Nie je to ale len otázka prestíže, ale do hry vstupuje už aj bezpečnostné hľadisko a s ním spojené riziko. Stav oboch športových štadiónov už dávno nezodpovedal základným nárokom pre ich plnohodnotné využívanie. Bolo potrebné okamžite konať! Pred dvoma rokmi sa preto započalo s realizáciou prípravy výstavby nového futbalového štadióna v Prešove. Akýkoľvek športový stánok predsa nestaviame len pre súčasnú generáciu športovcov a ich momentálny výkon, ale i pre ďalšie nádejné generácie talentov s cieľom rozvoja ich športového nadania.

 

Investor štadióna: Futbal Tatran aréna s. r. o.


Zľava: Ing. Artúr Benes, Ing. Andrea Turčanová, MUDr. Peter Chudík. Foto: www.presov.sk

Na mestskom i krajskom zastupiteľstve poslanci na jar v roku 2016 schválili vznik obchodnej spoločnosti, ktorá má realizovať investorský zámer výstavby štadióna a neskôr i jeho prevádzky. Mesto Prešov s majetkovou účasťou 51% a Prešovský samosprávny kraj so 49%-ným podielom, založili obchodnú spoločnosť Futbal Tatran aréna s. r. o. (FTA). Úlohou FTA je združenú investíciu mesta a kraja pretaviť do úspešnej výstavby futbalového štadióna. Jedným z dôvodov na založenie obchodnej spoločnosti, ktoré prezentovala primátorka A. Turčanová bolo aj to, aby výstavbu, prevádzku a údržbu prevádzkovala právnická osoba ako platca DPH, vďaka čomu by mesto Prešov malo ušetriť na celkových nákladoch súvisiacich s výstavbou a prevádzkou futbalového štadióna. Jediným konateľom FTA spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) sa stal Ing. Artúr Benes. Všetko vyzeralo tak, že už v roku 2018 bude mať Prešov krásny futbalový stánok.

 

Termín dokončenia: jún 2018


Nová spoločnosť vyhlásila v roku 2016 architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo projekčne definovať novú podobu štadióna. Do súťaže sa zapojili traja kandidáti. Víťazom sa stali Ľubomír a Martin Skalovci. Zaujímavé pritom bolo, že Ing. arch. Ľ. Sakala už jeden návrh podoby štadióna svojho času prezentoval. Bol autorom tzv. anglického štadióna, ktorý verejnosti predstavil M. Remeta v roku 2008. Predpokladané náklady na výstavbu podľa víťazného projektu boli závratné. Avšak prispieť významnou injekciou do výstavby futbalového štadióna prisľúbil aj Slovenský futbalový zväz (SFZ). SFZ sa zaviazal, že prešovský futbalový štadión podporí sumou 2,4 mil. €, ktorú poskytne na vybudovanie tribúny. Podmienkou SFZ však bolo, aby termín kolaudácie prešovského futbalového štadióna bol jún 2018. Termín sa však nestihol. Našťastie ale SFZ termín predĺžil. Hrať by sa na futbalovom štadióne malo až v roku 2020. Dúfajme, že tie termíny dokončenia sa nebudú viac predĺžovať – tak ako termín dokončenia diaľnice z BA do KE. Tak či onak dva roky od vzniku spoločnosti sa niesli v znamení príprav, vypracovania projektovej dokuentácie, územného konania a stanovovania predbežných nákladov na výstavbu, ktoré neustále menili… 

Takýto pohľad by sa mal naskytnúť divákovi, ktorý sa príde pozrieť na futbaloový zápas v Prešove. Zdroj: www.komarch.sk

 

Futbalový štadión za desiatky miliónov Eúr


Od začiatku úvah o rekonštrukcii futbalového štadióna v Prešove nebolo a dodones nie je jasné, aká bude výsledná výška investície pre mesto a kraj. Najprv sa hovorilo len o rekonštrukcii súčasného štadióna za cca 5 miliónov €. Neskôr sa pristúpilo k alternatíve výstavby nového futbalového stánku. Obe samosprávy sa v zmluve o spolupráci zaviazali poskytnúť na výstavbu štadióna investície po 1,085 milióna €, ďalších 2,4 milióna € poskytne zo štátnej dotácie Slovenský futbalový zväz (SFZ). Mesto Prešov prispelo aj pozemkami. Predbežné celkové náklady sa pôvodne odhadovali na 6 – 7 milióna €. Napokon vyhral projekt, ktorého realizácia by stála 19,5 milióna eur bez DPH. To všetko boli ale iba odhady. Vysokú sumu bolo potrebné  ámer podzemného parkovania zrušili, z pôvodných 6.500 miest pre divákov je už len cca 5.000, dodali kaplnku a urobili ešte niekoľko ďalších úprav a odhadovaná suma výstavby štadióna sa stiahla na 13,4 milióna € bez DPH. 

Víťazný návrh: Ing. arch. Ľubomír Sakala, Ing. arch. Martin Sakala, spolupráca: Ing. arch. Beáta Kováčová (VSV consulting Slovakia s.r.o.) Zdroj: www.komarch.sk

 

Čím viac peňazí – tým viac konateľov! Bez kontroly!


Priam podozrivým paradoxom celého príbehu štadióna je skutočnosť, že čím vyššia suma sa objavovala v odhadoch pre výstavbu štadióna – tým viac konateľov spoločnosti FTA sa hlásilo do služby. V lete 2018 každý zo spoločníkov, teda mesto Prešov i Prešovský samosprávny kraj (obaja štatutári z KDH),  schválili “svojich konateľov” v obchodnej spoločnosti FTA. Futbal Tatran aréna s. r. o. má tak dnes už troch konateľov. Okrem pôvodného Ing. Artúra Benesa pribudli ďalší dvaja. Mesto Prešov od júna 2018 “zastupuje” vo FTA ako konateľ úplne neznámy Humenčan Ing. Milan Macko. Zaujímavé pritom je, že vedenie mesta sa pri schvaľovaní vôbec nenamáhalo predostrieť poslancom prešovského mestského zastupiteľstva ani životopis kandidáta na konateľa spoločnosti. Prešovský samosprávny kraj si v zastupiteľstve za konateľa spoločnosti FTA schválil PhDr. et Mgr. Jozefa Cvoligu, riaditeľa Úradu PSK, teda nešlo o poslancom neznámeho kandidáta. O dozornej rade spoločnosti – teda o kontrole vynakladania verejných prostriedkov však nik nechcel ani počuť! 

 

 

Kto sa bojí kontroly?


Už pri schvaľovaní vzniku spoločnosti som navrhoval ustanoviť aj dozornú radu. Moje snaženie sa vtedy stretlo s výrazným odmietnutím zo strany primátorky mesta. O ustanovenie dozornej rady som sa preto pokúsil znovu ešte v decembri 2017. Ako poslanec MsZ mesta Prešov som navrhol a poslanci schválili uznesenie o tom, že primátorka mesta Prešov má vykonať všetky kroky k tomu, aby spoločnsoť FTA mala dozornú radu. Motív môjho návrhu bol jednozanačný: kontrola verejných financií a ich vynakladania. Ide o to, že každá obchodná spoločnosť, v ktorej má mesto Prešov obchodný podiel, má dozornú radu ako kontrolný orgán. Bolo teda na mieste, aby ju mala aj obchodná spoločnosť, ktorá bude od mesta (i od VÚC) dostávať milióny Eúr na výstavbu štadióna. Zabezpečiť kontrolu ich vynakladania je povinnosťou každého dobrého hospodára. To som si myslel a presadzoval. Skutočnosť však bola iná!

 

 

Kto nechce dozornú radu?


Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová schválené uznesenie napokon podpísala, a stalo sa tak vykonateľným. Uznesenie však dodnes nie je realizované! Pýtam sa verejne PREČO? Kto sa bojí kontroly? Pýtal som sa aj nového konateľa spoločnosti: Prečo sa dozorná rada dodnes neustanovila? Pozrite si aká bola odpoveď! Dodnes nemám odpoveď prečo dozorná rada nie je zriadená! Keďže oficiálny a rozumný dôvod neexistuje – môže dochádzať k špekuláciám. Bojí sa niekto kontroly? Má niekto strach z dozornej rady? Prečo konatelia nechcú, aby im dozorná rada pozerala “na prsty”? Existuje niečo, čo by malo byť pre verejnosťou ukryté, tajné a nedostupné? Ako sa hospodári s verejnými zdrojmi? Výročná správa nestačí!

Close