Netrestajme tých, ktorí mestu šetria čas i peniaze!


Mnohé okolia bytových domov v Prešove možno právom zaradiť medzi nevídané záhradnícke skvosty. Prešovské sídliská sú dnes krajšie kvôli ľuďom, ktorým nie je jedno ako vyzerá verejný priestor. Keďže samospráva nedokáže zabezpečiť príjemné prostredie verejných priestranstiev v okolí bytových domoch podľa predstáv ich obyvateľov, tak sa na to podujali sami. Vo svojom voľnom čase, na vlastné náklady a svojim úsilím pretvárajú okolia vchodov na sídliskách na dôstojný vstup do ich obydlí.

“Často sú to naozaj unikátne záhradnícke diela: skalky, rastlinky, kvety, kríky v harmonickej symbióze, akoby od záhradného architekta. Je v nich vidieť srdce i dušu autora, ktorý nielenže má estetické cítenie, ale i pozitívny vzťah k prírode a k svojmu mestu. Práve toto je evidentný dôkaz, že medzi nami sú ľudia, ktorí milujú svoje mesto, a chcú a aj dokážu pre neho niečo urobiť, preto takýchto ľudí je potrebné podporiť a nie trestať!”, hovorí autor myšlienky, prešovský mestský poslanec, Martin Ďurišin.

 

Sekčov, Ďumbierska 1: nádherne upravené okolie bytových domov

 

Prešovské nariadenie predzáhradky vyslovene zakazuje!


Prešovská miestna právna úprava takúto záhradnícku činnosť na meskom majetku ale výslovne zakazuje. Mesto Prešov má v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov. V ňom sa vyslovene takáto činnosť zakazuje pod hrozbou pokuty: “na plochách zelene, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov, je zakázané najmä: svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kry a ostatný rastlinný materiál. Výnimku povoľuje správca zelene na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove, odboru hlavného architekta mesta”.

Ostatný rastlinný materiál znamená aj kvety a bylinky. Bez povolenia mesta a bez kladného stanoviska Odboru hlavného architekta mesta Prešov nie je dovolené ostrihať krík, ani vysadiť kvietok, o stromčeku ani nehovoriac! Samozrejme hovoríme “len” o verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve mesta Prešov. Ide teda takmer o všetky okolia bytových domov v Prešove a ich predzáhradky.

“To všetko jednoznačne znamená, že za takúto krásnu predzáhradku – jej vytvorenie, starostlivosť a údržbu hrozí pokuta!!! Nezmysel, ktorý sa snažíme napraviť! Veď predsa takýchto ľudí, ktorí nám skrášľujú a udržiavajú prostredie je potrebné podporiť a odmeniť – a nie trestať!!!”, tvrdí František Oľha, ktorý kandiduje na primátora mesta Prešov

 

Sekčov. Magurská 4: nádherne upravené okolie bytového domu

 

Aktivisti majú pripravené riešenie


F. Oľha a M. Ďurišin sú presvedčení, že obyvatelia, ktorí takto zveľaďujú verejný priestor by mali byť podporení a odmenení. Súčasná právna úprava im však hrozí nemalou pokutou v správnom konaní. Tvrdia, že mestská právna úprava si vyžaduje zmenu. Pre novelizáciu mestského nariadenia vidia niekoľko dôvodov. Angažovaní obyvatelia nielenže významne prispievajú k skrášleniu verejného priestranstva, ale mestu Prešov významne šetria finančné prostriedky a ponúkajú aj niekoľko argumentov.

“Predstavte si upravený záhon pred vchodom bytového domu plný kvetín, doplnený kamienkami a skalkami… Takto dnes vyzerá nejeden priestor pred vchodom do bytovky. Ľudia vynaložili svoju prácu, čas i nemalé finančné prostriedky do úpravy prostredia. Takýto priestor si teda prirodzene našiel svojho správcu, ktorý sa o neho stará. Buď ide o jednotlivca či o celé spoločenstvo obyvateľov bytovky. Tak či onak mestu Prešov „de facto“ odpadá povinnosť spravovať a starať sa o takýto priestor. A navyše, ak by sa opravilo VZN a existoval by pasport verejnej zelene, dokázalo by mesto ušetriť. Napr. priestor o výmere 150 m2 stojí mesto ročne cca 70,-€ iba na kosbe. Ak by sme aspoň časť prostriedkov (možno v hmotnej pomoci: sadeničky, záhradnícky substrát, … a pod.) vedeli poskytnúť spoločenstvu obyvateľov bytových domov – miestnym správcom zelene, naše sídliská by boli ešte krajšie a mesto by ešte ušetrilo.” tvrdí poslanec MsZ Martin Ďurišin.

 

 

Oľha: “Prešovu chýba koncepcia”


František Oľha: “Prešovu dlhodobo chýba koncepčný dokument tvorby verejných priestranstiev, ktorý by jasne definoval, ako by tieto verejné plochy mali vyzerať. Takýto dizajn manuál aktuálne mesto pripravuje. Ale obrovskou chybou je, že radnica dnes úplne presne nevie koľko metrov štvorcových plochy má udržiavať, pretože dodnes nemá spracovaný pasport verejnej zelene. Pritom na jeho vytvorenie boli v rozpočte schválené finančné prostriedky už pred niekoľkými rokmi a poslanci viacnásobne na takýto krok mesto vyzvali.”

 

 

Ďurišin: “Zmena VZN je nevyhnutná!”


Aktivisti F. Oľha i M. Ďurišin navrhujú zmenu miestnej právnej normy tak, aby netrestala, ale vyzývala k spolupráci. Navrhujú vytvorenie inštitútu “lokálneho správcu verejnej zelene”, ktorými by mohli byť konkrétne osoby, alebo i celé spoločenstvá vlastníkov bytov. Títo lokálni správcovia by dostali do správy konkrétnu vyčlenenú plochu pred svojim bytovým domom, o ktorú by sa starali. Mohli by si vybrať o aký typ predzáhradky by mali záujem pri svojom vchode podľa katalógu vopred schválených typových projektov odobrených hlavným architektom mesta Prešov, ktoré by korešpondovali s manuálom tvroby verejných priestranstiev.

“Obyvatelia by si tak vyberali z množstva nenáročných ale predschválených projektov z Odboru hlavného architekta mesta Prešov. Odpadla by im tak komplikovaná tortúra behania po úradoch a vybavovania stanovísk a povolení. Chceme mesto otvoriť aktívnym ľuďom, nie im brániť v ich snažení a aktivite prispieť k skrášleniu mesta na sídliskách,” argumentuje M. Ďurišin.

Pre úspech ich snaženia však bude potrebné novelizovať súčasné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov a na to budú potrebovať súhlas 3/5 poslancov prešovského mestského zastupiteľstva. O prípadnej novele budú už ale rozhodovať novozvolení poslanci MsZ mesta Prešov a je otázne či sa návrhom stotožnia.

 

Čítajte viac: Netrestajme tých, ktorí mestu šetria čas a peniaze

Close