Štúdium


md-studiumVerejný priestor je sféra, ktorá vždy lákala moju pozornosť. Otázky: ako prebiehajú procesy a ako funguje mechanizmus prijímania kolektívnych rozhodnutí, ktoré nadobúdajú záväzný charakter a prečo je to v rôznych štátoch inak nenechali moju zvedavosť ľahostajnou. Aj to bol dôvod prečo som vyštudoval politické vedy a históriu.

Základnú školu i gymnázium som absolvoval v mojom rodisku, v Trebišove. K tomuto obdobiu i miestu ma viažu nádherné spomienky. Trebišovské Gymnázium na ul. Komenského 32 bolo a dodnes je prestížnou školou, z ktorej vyšlo mnoho úspešných ľudí. Mám radosť zo skutočnosti, že mnoho z nich pochádza práve z „mojich“ ročníkov z 90-tych rokov.

Vysokoškolské štúdiá som začal v Prešove na Univerzite P. J. Šafárika, ktorá sa počas môjho štúdia rozdelila a preto magisterský diplom mi z politických vied a histórie udelila už Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2002. Aj rigorózne pokračovanie a doktorandské štúdium som ukončil na mojej alma mater.

 

Práca a prax


Ešte počas štúdií som absolvoval stáž v NR SR. V začiatkoch svojej kariéry som sa, okrem pedagogickej činnosti a vedeckej produkcie, spolupodieľal aj na metodickej príprave kurikulárnej reformy stredoškolského vzdelávania a jej pilotnom overovaní, manažoval projekty Európskeho sociálneho fondu i Nórskeho finančného mechanizmu a participoval som aj na optimalizácii implementácie informačného systému Štátnej pokladnice.

Profesijne som pôsobil ako stredoškolský (Súkromné gymnázium v Prešove a Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove) a vysokoškolský pedagóg (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta PU v Prešove, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach).

Pôsobil som ako odborný asistent Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde som sa venoval predovšetkým otázkam vývoja verejnej správy na Slovensku, projektovaním jej optimalizácie a možnosťami jej reformy.

Po trojročnej odmlke som sa do školstva vrátil. V súčasnosti na pozícii riaditeľa Súkromnej spojenej školy European English School v Prešove.

 

Komunálna politika


md-komunalna-politikaOd obyvateľov Prešova som dostal poverenie do verejnej služby, preto sa zároveň venujem aj komunálnej politike v meste Prešov, treťom najväčšom meste na Slovensku, kde pôsobím ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a člen Mestskej rady v Prešove. Mestský parlament je fascinujúcim miestom, kde sa rozhoduje o budúcnosti mesta. S veľkou zodpovednosťou, odhodlaním a pokorou sa snažím pristupovať k výkonu poslaneckého mandátu. Som členom Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a pracujem aj vo Výbore mestskej časti č. 7 (sídl. Sekčov) Navyše pôsobím ako poslanec, ktorý vykonáva spoločenské obrady (sobáše, stužkové slávnosti, jubileá, uvítania detí do života, …)

 

Rodina


md-rodinaSkôr ako do politiky som v roku 2002 vstúpil do manželského zväzku. S manželkou Martinou sme sa spoznali počas štúdií v Prešove, rovnako ako to bolo v prípade mojich rodičov. Prešov je pre moju rodinu magickým miestom, a to predovšetkým preto, že som si ho spolu s manželkou vybral za náš spoločný domov a rodisko našich detí, ale tiež z dôvodu, že v sebe skrýva ohromný potenciál k všestrannému rozvoju, ku ktorému chcem prispieť tak, aby si stále viac manželských párov povedalo to, čo pred rokmi my – že zvyšok života chceme prežiť v tomto úžasnom meste. Okrem jasného nazerania na miesto nášho rodinného hniezda máme s manželkou konzistentný hodnotový rebríček, pohľad na svet a na výchovu detí. Vďačím jej za mnoho rozmerov, ktoré obohatili moje nazeranie na svet a našu spoločnú domácnosť. No najviac našu domácnosť naplnili a rozžiarili naše dva spoločné poklady – deti: Tamarka (2007) a Miško (2014), ktoré nadovšetko ľúbime.

 

Voľný čas


md-volny-casMôj nebohý otec ma viedol k športu. Keďže bol trénerom hádzanej, istý čas som sa aktívne venoval tomuto športu, no vo veľkej obľube som mal a dodnes mám i basketbal, tenis a šach. V ostatnom čase mi učaroval bowling i kolky, ale aj zimné športy – zjazdové lyžovanie a korčuľovanie.

Mama ma v detstve viedla k výtvarnému umeniu, keďže sama už od stredoškolských čias vytvorila niekoľko desiatok olejomalieb, pevne dúfala, že vlohy rozvité v nesmierny talent, ktorý ona zdedila po svojom otcovi, nesiem v genetickej výbave aj ja. Žiaľ nie je tomu tak a ja som celý život s úžasom obdivoval jej predstavivosť, fantáziu a talent, ktorý, spolu s v jej vnímavým okom vedie jej precíznu ruku pri tvorbe kraslíc, pri písaní ikon, tvorbe olejomalieb, akvarelov, kresieb, ilustrácií, … a pod.

Vo voľnom čase som už od útleho detstva rád čítal prevažne náučnú literatúru, pričom od všeobecných encyklopédií som vekom prešiel ku geografii, histórii, sociológii, filozofii, právu a geopolitike. Dnes som vôbec rád ak sa nejaký ten voľný čas nájde, preto ho prioritne venujem rodine. Keďže veľmi rád si pochutím na dobrom jedle, táto maškrtnosť ma pred rokmi priviedla k vareniu. Veľmi rád a invenčne varím a čuduj sa svete zvyčajne to konzumentom (poväčšine ľuďom) aj chutí. 🙂

Viac o mne sa môžete dozvedieť na wikipédii

Close