Voľby si vyžadujú dôslednú prípravu!


Na Slovensku máme 5 druhov volieb. Každé si vyžadujú náročnú prípravu a stoja aj nemálo peňazí. Sú zdrojom legitimity moci, ktorá, na základe výsledkov volieb, na vymedzený čas, prevezme zodpovednosť. Uvedomújúc si túto ich silu nechce nik prípravu volieb podceniť ani zanedbať. Všetko musí šľapať ako hodinky. Zvyčajne to tak aj je. Pozornosť sa ale, pochopiteľne, sústreďuje najmä na procesnú stránku volieb. Menej pozornosti sa už venuje samotnej volebnej miestnosti. A tu môže byť problém!

 

Úcta k symbolom  sa vynútiť nedá!


Všimli ste si niekedy ako sa používajú vo volebných miestnostiach štátne symboly? Iným národom sa niečo podobné nestáva. Najväčší problém je so štátnou vlajkou. Vo volebných miestnostiach, ktoré sú zvyčajne školskými triedami je vlajka nedôstojne prevesená cez tabuľu. Poviete si no a čo? Všimli ste si ako k vlastnej vlajke pristupujú Američania? Aj keď ide o etnicky zmiešané obyvateľstvo, vedia si uctiť spoločnú politickú identitu definovanú štátnymi symbolmi. Napr. k svojej štátnej vlajke pristupujú s nesmiernou úctou. A ako je to u nás? Donedávna som upozorňoval na nesprávne vyvesované vlajky pri oslavách SNP, oslaobodenia Prešova či výročiach ukončania vojny. Už sa ich kompetentní naučili vyvesovať. Podobne to bolo s vlajkou mesta Prešov, ktorá bola na úrade vo forme malej stolovej koruhvy vyrobená a dodaná do kancelárií naopak. Už je to vporiadku. Úcta k symbolom sa nadá vynútiť žiadnym zákonom ani nariadením. Je to v nás a o nás aký význam pripisujeme našej štátnosti a jej výsostným znakom a symbolom.

 

Takto je upravená väčšina volebných miestností v Prešove. Vlajky sú prevesené cez tabuľu.

 

Prečo sme k symbolom ľahostajní?


Prečo si na vlajku spomenieme len počas veľkých výkonov našich športovcov? No je to pochopiteľné! Vtedy je verejnosť oprávnene hrdá na svojich reprezentantov, reprezentantov Slovenska. A pocit prináležitosti demonštrujeme pouzitím štátnych symbolov, najčastejšie vlajky. Prečo to ale nie je bežné, že štátne symboly nemáme v permanantnej úcte? Adsi preto, že historická a politická minulosť Slovenska objektívne nemá výrazné momenty, na ktoré by bolo hodné vzhliadať s veľkou úctou a rešpektom, resp. že sme sa doposiaľ nevysporiadali so svojou minulosťou a nemáme jednotnú interpretáciu našich národných dejín. Vidieť to najmä v hodnotení Slovenského štátu 1939-45 a vo vzrastajúcej sile extrémistických skupín hlásiacich sa k odakazu ľudáckeho režimu. Ale to je na samostatnú tému…

 

Hanobíme si sami vlastné štátne symboly? Iným národom sa to nestáva!


Skutočnosť, že k štátnym symbolom pristupujú ľahostajne bežní občania, by snáď ešte bolo prehliadnuteľné, ale že ich dehonestujú zamestnanci verejnej správy je neodpustiteľné a v istom zmysle dokonca už mimo rámec zákona! Možno si poviete: Je tam toho ako visí vlajka! Nesmie nám to byť jedno! Ide predsa o symbol našej občianskej kolektívnej identity – našej štátnosti. Naša vlasť nám predsa nesmie byť ľahostajná!

 

Vlajka, zástava, koruhva

Mimochodom, poznáte rozdiel medzi vlajkou zástavou a koruhvou? Vlajka je najvyšší symbol, ktorý existuje. Je to kus textilu, ktorý má presne stanovený pomer strán (v našom prípade je to 2:3), predpísané sfarbenie, kompozíciu a je primárne určená na vztyčovanie na stožiar. Jediný prípad, keď slúži bez stožiara, je pri pohrebe. Zástava je odvodená od vlajky. Môže mať pomer 2:3 ale môže byť aj dlhšia. Ak je napríklad 2:5, tak sa štátny znak posunie. Podstatné je, že zástava je vždy pevne spojená so žrďou. Môže sa inštalovať na budovu, môže sa niesť v sprievode. Koruhva je typ vexila, zvislá zástava, odvodená od vlajky, resp. zástavy. Je pevne spojená s priečnym rahnom, je dlhšia ako 2:3 a vztyčuje sa na stožiar. Nie je však určená na vianie, používa sa na miestach, kde neveje vietor, napríklad na uzatvorených nádvoriach. Často sa používa ako stolová koruhva.

 

Bol porušený zákon?

Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní hovorí jasnou rečou. Presne stanovuje ako sa má štátna vlajka, zástava a koruhva používať. Prečo sa ustanovenia zákona neaplikujú v praxi dôsledne? Ide predsa o symboly štátu!

Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar. 

Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní §8, ods. 5

Podobne je to so štátnou zástavou a koruhvou

Štátna zástava je utvorená podľa štátnej vlajky; je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. 

Zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní §10, ods. 1

Žiadny iný oficiálny spôsob vyvesenia štátnej vlajky resp. zástavy zákon nepozná!!! Prečo teda zamestnanci verejnej správy nedôstojne prevesujú vlajky cez tabuľu, či dokonca pribíjajú na stenu? Nejedná sa o exemplárne porušenie zákona? Naozaj sa to nikomu nezdá nevhodné a nedôstojné? Niet potom divu, že aj bežní občania pristupujú k používaniu štátnych symbolov vágne! Čo takto do volebných miestností inštalovať štátne zástavy v takejto podobe? Viď foto dole!

 

 

Za nevhodné používanie symbolov hrozí mastná pokuta!


Zákon teda jasne stanovuje ako používať štátnu vlajku, zástavu i koruhvu, pričom úplne jasne konštatuje, že ich použitie musí byť dôstojné  a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dohľad nad dodržiavaním spôsobu požitia štátnych symbolov vykonáva Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom okresných úradov. Okresný úrad môže dokonca udeliť pokutu za nedodržanie ustanovení zákona vo výške 6.638 €. Nejde však o udeľovanie pokút ale o to, aby sme sa naučili mať štátne symboly v úcte, ktorá im prináleží.

 

Close