Ak nezasiahneme čoskoro bude z Prešova provinčné okresné mesto


Prešov ako sídelné mesto okresu i Prešovského samosprávneho kraja sa hrdí aj titulom tretieho najľudnatejšieho mesta na Slovensku. Dokedy to ale bude ešte takto? Počet obyvateľov Prešova neustále klesá a k 31.12.2016 mal Prešov evidovaných už “len” 86.910 obyvateľov. Pritom pred šiestimi rokmi (v roku 2011) to bolo takmer o päť tisíc obyvateľov viac. V tom čase mal Prešov 91.638 obyvateľov. Medzi tretím Prešovom a štvrtou Žilinou je dnes rozdiel len cca 3.000 obyvateľov. Trendy demografického vývoja v meste Prešov čiastočne súvisia aj so zmenou vnútorných podmienok (zvýšené životné náklady, nerovnomerne rozvíjajúce sa podmienky na prácu a bývanie, vysoká miera nezamestnanosti a pod.), ktoré majú negatívny dopad prioritne na mladé rodiny a mladých ľudí. Ak spolu nezasiahneme (presadzovaním spoločného konceptu rozvoja mesta) bude do 10 rokov z Prešova obyčajné provinčné okresné mestečko.

 

Namiesto nájomných bytov – cintorín!


Prešov sa postupne vyľudňuje a starne, stúpa priemerný vek. Týmto trendom sa prispôsobuje aj prešovská radnica, ktorá už roky (viac ako 12 rokov!!!) neskolaudovala ani jeden mestský nájomný byt, ale zato v týchto dňoch kolauduje nový cintorín na Šváboch. Aj keď je smrť súčasťou kolobehu života a nový moderný cintorín Prešov jednoznačne potrebuje, predsa len je táto skutočnosť aj dôkazom toho, ako mesto vníma svoju úlohu. Zjavne sa pripravuje len na vymieranie.

 

Cintorín na Šváboch - otvorenie

Slávnostné otvorenie nového cintorína na Šváboch. Foto: www.facebook.com/msupresov/

 

Mesto sa správa ako údržbár bez vízie


Prešovskej radnici chýba vízia ako z Prešova urobiť lepšie miesto pre život. Čoraz menej mladých rodín chce v Prešove zostať bývať a žiť. Nemajú tu totiž vytvorené vhodné podmienky. Nemajú sa kde usadiť a bývať, nemajú záruku dobrého zamestnania s perspektívou rastu, atď… Chýbajú im teda základné podmienky pre štart do života. A čo nato mesto? Mesto sa stavia do pozície údržbára bez vízie (pri všetkej úcte k tejto profesii). Robí len to, na čo každá rodinná domácnosť splnomocňujete už aj svoje deti (vysávanie, vynášanie smetí, utieranie prachu, umývanie riadu). Je iste fajn mať zabezpečený domáci servis: udržiavať cesty a chodníky, vysypávať smetie, občas aj kosiť a odpratávať sneh a udržiavať chod škôl a úradu, mesto však potrebuje viac, než len to, Potrebuje koncepciu progresu. Radnica žiaľ s mestom nemá žiaden plán ako z Prešova urobiť moderné mesto, prívetivé pre všetky generácie.

 

Za 12 rokov nepribudol mestu ani jeden nový nájomný byt!


Mesto Prešov už viac ako desaťročie neskolaudovalo žiadne mestské nájomné byty! Mestské zastupiteľstvo sa však už od začiatku volebného obdobia otázkou nájomných bytov zaoberalo. Dňa 29.6.2015 MsZ mesta Prešov schváľovalo podmienky verejnej obchdonej súťaže na prenájom pozemkov za účelom výstavby mestských nájomných bytov, Už v tom čase mesto Prešov nevedelo uspokojiť viac než 200 žiadateľov o mestské nájokmné byty. Na zasadnutí MsZ som pri schvaľovaní podmienok verejnej obchodnej súťaže predkladal pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom bolo zabrániť možnosti, aby súťaž vyhrali stavebné firmy, ktoré nebudú vedieť stavbu realizovať. Navrhoval som sprísniť podmienky súťaže. Môj návrh žiadal od uchádzača dobré referencie, skúsenosti s podobne rozsiahlou výstavbou a dokladovanie aspoň úverového prísľubu banky v sume 1 mil. €, ak nie preukázanie vlastnej hotovoti. Malo ísť totiž o niekoľkomiliónovú zákazku. Vychádzal som z predpokladu, že nie každá stavebná firma by takéto sústo dokázala zvládnuť. Jednoducho chcel som zamedziť tomu, aby sme lukratívny pozemok prenajali firme, ktorá na tak rozsiahlu výstavbu nemá referencie, prostriedky ani skúsenosti a schopnosti. Dnes sa žiaľ ukazuje, že som mal správne tušenie. No neteším sa z toho, že som mal pravdu, je mi to úprimne ľúto.

Môj návrh neprešiel, no vtedy som ešte netušil, kto tú súťaž mal vyhrať. Téme sa svojho času venoval aj prešovský Korzár, ktorý priniesol článok s titulokom: Nájomné byty v Prešove má postaviť firma blízka SDKÚ (čítajte viac TU).

  

Bilboard pred ostatnými komunálnymi voľbami v roku 2014.

 

Vedenie mesta predložilo poslancom nezákonný návrh!


Súťaž teda prebehla za radnicou navrhovaných podmienok (súťaž bola vyhlásená 9.7.2015) a vyhral ju človek blízky vedeniu mesta. Dňa 21.9.2015 MsZ na svojom 15. zasadnutí prijalo uznesenie č. 135/2015, ktorým vybralo víťaza verejnej obchodnej súťaže (vyhlásenej 9.7.2015) na nájom pozemku za účelom výstavby nájomných bytových domov s minimálnym počtom spolu 60 bytových jednotiek bežného štandardu. Vedenie mesta však v januári 2016 zistilo, že celý spôsob postupu, ktorý pri nájomných bytoch zvolilo bol zjavne v rozpore so zákonom, preto podalo do MsZ návrh na zrušenie zmluvy. MsZ mesta Prešov, pre nezákonný návrh radnice, zmluvu následne medzi živnostníkom Ing. Viliamom Čechom a Mestom Prešov zrušilo. 

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že na základe obojstrannej dohody z dôvodu možného rizika rozporu právneho riešenia zámeru s platnou legislatívou ustupujú od realizácie zámeru vzájomnej spolupráce pri výstavbe nájomných bytov.” (Čl. II, ods. 2.1 Dohody o upustení od zámeru spolupráce pri výstavbe nájomných bytov)

 

Príbeh nekončí…


Napriek tomu, že zrušením dohody považovali obe zmluvné strany vzájomné vzťahy a záväzky vyplývajúce z vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, a na to nadväzujúcich zmluvných vzťahov, za ukončené, finálnym spôsobom vysporiadané. Zároveň zmluvne zakotvili i to, že si z tohto titulu nebudú voči sebe v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky. No už v marci 2016 bolo všetko ináč! Na 17 zasadnutí MsZ mesta Prešov dňa 14.3.2016 schválilo zastupiteľstvo na návrh radnice tomu istému živnostníkovi novú nájomnú zmluvu, a to za ešte výhodnejších podmienok! Podľa všetkého ešte prihodila o 25% vyššiu výmeru pozemku (o 1614 m2 viac ako to bolo v súťaži). Radnica vtedy návrh pripravila ako prípad hodný osobitného zreteľa a nájomné bolo stanovené extra výhodne na 1,-€/m2. Tento postup má ohromne veľa otáznikov!!! Nemyslíte? 

 

Vedenie mesta asi vedelo komu, no zjavne nevedelo ako!


Napriek podozrivo výhodnému nájmu, nachvíľu odhliadnime od spôsobu a podmienok nadobudnutia prenájmu lukratívneho pozemku a pozrime sa na to prečo za 20 mesiacov od schválenia tak exkluzívne výhodného nájmu nebadať na pozemku žiaden stavebný ruch. Pripomeňme si na úvod, za akým účelom bol tento extra výhodný nájom schválený!

Nájomca získal pozemok do nájmu za účelom výstavby mestských nájomných bytov, na ktoré by následne (po ich výstavbe) mesto žiadalo dotáciu zo ŠFRB, aby ich od stavebníka za získane zdroje odkúpilo. Nájomca má stavbu skolaudovať a zapísať do katastra najneskôr do 4 rokov od podpisu nájomnej zmluvy. Zmluvu schválilo MsZ mesta Prešov v marci 2016! Pdopísaná primátorkou mesta Prešov bola až 4.novembra 2016! Ide teda o 8-mesačné zdržanie už len pri podpise zmluvy! Bála sa primátorka či je takýto postup a nájom v súlade so zákonom? Hlavný kontrolór mesta Prešov (správu stahnit TU) i Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (správu stiahni TU) sa totiž k postupu samospráv v otázke nájomných bytov vyjadrili celkom jednoznačne! 

Vedenie mesta obhajovalo svoj postu takto (celú správu pozri TU)!

“Vzhľadom k tomu, že jednou z priorít mesta Prešov je zabezpečenie nájomného bývania, mesto rokuje s takými potenciálnymi investormi, ktorí sú schopní vybudovať nájomné byty na vlastné náklady a na vlastné riziko (a v súlade so schváleným Územným plánom mesta Prešov), pričom tieto môže mesto Prešov následne po ich vybudovaní a kolaudácii za podmienky schválenia ich kúpy v MsZ a súčasne za podmienky poskytnutia dotácie z MDVaRR a úveru zo ŠFRB odkúpiť.”

Na tomto mieste už dnes mohli stáť mestské nájomné byty!

 

Prečo sa výstavba ešte nezačala: Neschopnosť či úmysel?


Na prenajatom pozemku už dnes mohli stáť mestské nájomné byty! Nielen, že tomu tak dodnes nie je, ale nájomca pozemkov a stavebník v jednej osobe dodnes nemá ani stavebné povolenie. Prečo? Núkajú sa dve možné odpovede či vysvetlenia!

  • neschopnosť úradu reagovať pružne. (Predpokladám, že primátorke mesta tiež záleží na tom, aby sa pred koncom volebného obdobia mohla pochváliť výstavbou nájomných mestských bytov.)
  • hľadanie legitímnej výhovorky ako nesplniť účel nájmu (teda vystavať mestské nájomné byty) a za super výhodnom pozemku (za exkluzívne výhodný nájom) mimo rámec nájomnej zmluvy postaviť byty na komerčný predaj. Tento spôsob totiž vynesie totiž rádovo viac.

 

Komerčný predaj je výhodnejší: Pomôžu kamošovi zarobiť viac?


Osobne sa prikláňam k druhej verzii. Vysvetlím! Na to, aby mesto mohlo požiadať o dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania je potrebné splniť prísne kritériá a zmestiť sa do finančných limitov stavby na 1 m2. Je viac než dôvodné sa domnievať, že stavebník (vlastne zatiaľ stále len nájomca pozemkov) už na začiatku procesu vedel, že sa mu to zrejme nepodarí. Prečo? Muselo mu to byť jasné zo stanoviska Odboru hlavného architekta mesta Prešov, vtedy ešte Odbru územného plánovania a stavebného úradu (stanovisko stiahni TU). V tomto stanovisku, ktoré bolo známe ešte pred schvaľovaním nájmu bola limitujúca podmienka. Vychádzala z ÚP a stanovovala riešiť 70% odstavných miest inde ako na voľnom teréne. Ako? 

“Pre parkovanie (odstavovanie) osobných motorových vozidiel v obytných súboroch je možné zriaďovať tieto stavby: úrovňové parkoviská, viacúrovňové parkoviská formou garážových domov, automatizovaných garážových systémov, minimálne dvojpodlažné garáže, podzemné parkoviská. Zriadbvanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútroblokových nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné.”

(RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov)

Prekážkou podania žiadosti na ŠFRB teda môže byť prekročenie limitu pre drahé riešenie parkovania, ktoré obmedzuje regulatív Územného plánu mesta Prešov. Lenže toto vedeli všetci už pri schvaľovaní nájmu. Jasné to je aj z územného rozhodnutia, ktoré bolo vydané 12.1.2017 (stiahni TU), ktoré pôvodné stanovisko ohľadne garáží o niečo zmierňuje (dôvodom je zmena Územného plánu mesta Prešov, ktorá medzičasom nadobudla účinnosť):

50% odstavných miest inde ako na pozemnom parkovisku, môžu byť vybudované v rámci budovy, v podzemnom alebo viacpodlažnom parkovisku alebo garáži

 

Vizulaizácia projektu (Tristán studio, s.r.o.) Takto by to na Bajkalskej v Prešove mohlo vyzerať. Budú tieto byty nájomné (štartovacie pre mladé rodiny), alebo budú určené na komerčný predaj? 

 

 Aká bude Bajkalská? Nájomné mestské alebo súkromné byty?


Stavil by som sa, že na Bajkalskej ulici nebudú mestské nájomné byty, ale súbor bytových domov, ktoré budú určené na komerčný predaj. A to za trhovú cenu! Aký je v tom rozdiel? Veľký! Ak by na Bajkalskej boli súkromné byty, dopadlo by to takto!

  1. Mesto Prešov by stratilo možnosť ponúkať mladým rodinám mestské nájomné byty za výhodných podmienok, ktoré poskytuje Štatny fond rozvoja bývania.
  2. Staviteľ by zarobil o minimálne 800.000 € viac, pretože by 1m2 predával za trhovú cenu a nemusel by sa riadiť prísnymi podmienkami Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý by jeho zisk výrazne obmedzil.

Čo myslíte, ktorý motivant zaváži viac? Uvidíme! Nechajme sa prekvapiť! Ako veľmi by som sa chcel mýliť! No som mierne skeptický. Totiž už neraz som mal v tejto kauze pravdu (žiaľ)…

 

 

 

Close