Obľúbená téma: Odmeny poslancov MsZ mesta Prešov

Majú poslanci MsZ mesta Prešov vysoké odmeny? Približne takýmto obnosom peňazí si priemerne mesačne prilepší poslanec MsZ mesta Prešov. Ilustračné foto

Obľúbená téma vytvorila populistické klišé


Téma poslaneckých odmien je veľmi obľúbenou problematikou niektorých médií, a “aktivistov”, ktorí chcú na seba z rôznych dôvodov upútať pozornosť. Téma je veľmi citlivá pre mnohých verejných činiteľov, ktorí sa k nej neradi vyjadrujú z dôvodu, že na tejto téme (zapojením sa do diskusie) sa politicky ani nijako inak nedá nič “získať”, ale len “stratiť”. Prečo? Pretože kto už má dnes rád politikov? A keď ich nemáme radi, ešte ich aj budeme platiť?! Pri takýchto premisách je potom akákoľvek suma nezaslúžene veľkou. Zastávam názor, že odmeny za politickú prácu sú a aj majú byť vždy vecou verejnou…

Vo všeobecnosti vo verejnosti prevláda názor, že poslanci, a nech už sú z akejkoľvek strany, alebo aj nezávislí a nech sedia v mestskom, krajskom či národnom parlamente, sú len „darmožráči, ktorí poberajú veľké peniaze a nič nerobia.“ Klišé sa udomácnilo a je medzi ľuďmi pomerene rozšírené. Je to ale skutočne tak? Zvykne sa dodať, že ÁNO, ale česť výnimkám…

Prečo je to tak?


Všetko možno ale bolo inak, ak by:

 • všetci politici robili svoju prácu dobre a v prospech občanov
 • ak by sociálna situácia na Slovensku bola lepšia tak, aby sa ľudia nepotrebovali porovnávať

Prečo, ale k tomu prispieva aj primátorka mesta Prešov, to 100%-ne neviem (domnieku však rozanalyzujem nižšie). Keď však bola súčasná primátorka v poslaneckých laviciach, zrejme sa jej spôsob odmeňovania páčil a vyhovoval… Či sa mýlim? Slovenská ľudová slovesnoť na to pozná porekadlo o volovi a teľati, veď ho poznáte… Dôležité je ale podotknúť, že úprava zásad odmeňovania poslancov by bola z môjho pohľadu osožná. Jeden návrh som predložil ešte na jar 2015 (čítajte nižšie).

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. Foto: facebook/ Slávka Pavlovská

Čo hovorí zákon?


Pozrime sa na legislatívnu úpravu domien volených predstaviteľov zastupiteľského zboru obecnej samosprávy. Odmeny poslancov obecných či mestských zastupiteľstviev upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V § 25 sú upravené „povinnosti a oprávnenia poslancov“, pričom ods. 5 uvádza:

„Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.“

Odmeny pre poslancov teda nie sú obligatórnou nevyhnutnosťou ale len fakultatívnou možnosťou v prístupe samosprávy k výkonu posleneckých mandátov. Definuje to ods. 9:

„Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.“

Ak už samospráva hodlá poskytovať odmeny, je potrebné tak urobiť zásadami odmeňovania poslancov. Je tiež potrebné dodať, že mnohé malé obce svojim poslancom odmeny neposkytujú. Jednak na to nemajú zdroje, jednak majú minimálnu agendu, a teda výkon poslaneckého mandátu pohodlne zredukujú na 4 stretnutia ročne.

Poslanci samospráv nevykonávajú svoj mandát ako profesiu, majú svoje civilné zamestnania. Výkon poslaneckých povinností uskutočňujú vo svojom voľnom čase, alebo sú na výkon funkcie ospravedlnení v zamestnaní, resp. ak sú SZČO, musia si sami nájsť dostatok času pre plnenie povinností. V zmysle citovaného zákona ods. 6:

„Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami.“

Na nejedno zasadnutie je potrebné zvládnuť množstvo materiálov. Materiály na zasadnutie MsR 14.6.2017

Aké zásady odmeňovania platia pre prešovské MsZ?


Odmeny poslancom MsZ mesta Prešov sa vyplácajú na základe pravidiel, ktoré sú stanovené v predpise: Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prešove a členov – neposlancov komisií MsZ v Prešove, ktorý nájdete TU vo formáte PDF. Princíp odmeňovania je v zásade jednoduchý. Poslanec je odmeňovaný na základe účasti na zasadnutí orgánu samosprávy, do ktorého bol zvolený.

Tak si teda  vytvorme niekoľko modelov:

 • Model 1 – poslanec, ktorý nie je členom MsR (takýchto je presne 21 poslancov), je členom len jednej komisie MsZ (takých je presne 17 poslancov) a je „len“ členom, teda nie predsedom výboru mestskej časti. Takýto poslanec pri predpokladanej 100% účasti na všetkých zasadnutiach orgánov samosprávy, ktorých je členom dostane v čistom na účet 260,24 €. Hodinová odmena takéhoto poslanca by predstavovala 15,30 €. Strávi totiž na zasadnutiach v priemere 17 hodín čistého času mesačne, kde samozrejme nerátam prípravu na zasadnutie, štúdium materiálov, zasadnutia poslaneckých klubov a pod.
 • Model 2 – poslanec, ktorý je členom MsR (takých je presne 10 poslancov), je členom dvoch komisií MsZ (takýchto je presne 10 poslancov) a je predsedom výboru mestskej časti (tých je presne 7 poslancov). Takýto poslanec, by pri predpokladanej 100% účasti na všetkých zasadnutiach orgánov samosprávy, ktorých je členom, dostal na účet 484,71 €. Tento poslanec strávi na zasadnutiach v priemere 50 hodín čistého času mesačne, kde samozrejme opäť nerátam prípravu na zasadnutie, štúdium materiálov, zasadnutia poslaneckých klubov a pod. Jeho hodinová mzda by teda predstavovala 9,69 €.

Aké sú povinnosti poslanca MsZ?


Povinnosti poslanca definuje zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení. Poslanec je povinný najmä:

 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Všetko ostatné čo pri poslancoch, resp. pri obecnom či mestskom zastupiteľstve definuje zákon sú oprávnenia poslanca, resp. kolektívneho orgánu, nie povinnosti. Povinnosti sú teda „len“ 4.

Presadzoval som 0,- € za neúčasť poslanca na rokovaní 


Môj prvý poslanecký návrh bol o zmene spôosobu odmeňovania poslancov. Konkrétne za sprísnenie zásad, podľa ktorých sa odvodzuje nárok na odmenu poslancom MsZ. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov som pred vyše dvomi rokmi, dňa 27.4.2015, predniesol pozmeňovací návrn k návrhu Zásad odmeňovania, ktorý predstavila radnica. Motívom môjho pozmeňovacieho, resp. alternatívneho návrhu bola snaha o objektívnejšie prerozdelenie odmien poslancom. Presadzoval som 0,-€ za neúčasť. Vtedajšie, t. j. súčasne platné znenie zásad odmeňovania totiž stanovuje, že ak by sa poslanec nezúčastnil rokovania žiadneho orgánu samosprávy, má nárok na polovicu odmeny za každé zasadnutie. To sa mi nezdalo a dodnes nezdá celkom fér. Návrh išiel ďalej…Nebola však vôľa k jeho prijatiu. Viac v priloženom videu.

 

Diskusia o zmene odmeňovania poslancov MsZ mesta Prešov


Diskusia o zmene odmeňovania poslancov MsZ mesta Prešov sa nesie v dvoch základných rovinách, ku ktorým možno priradiť tretiu.

 1. paušál (návrh radnice)
 2. odmena za každé zasadnutie (súčasne platné zásady)
 3. kombinácia oboch predchádzajúcich modelov

Otázka je: Aké dôvody vedú výkonnú moc, teda primátorku a jej Mestský úrad v Prešove, aby nromotvornej moci, t. j. mestskému zastupiteľstvu (poslancom) navrhli iný spôsob ich odmeňovania? Oficiálna dôvodová správa je na motívy skúpa, no jeden dôvod som našiel: 

„Paušálna mesačná odmena má odstrániť doterajšie nedorozumenia pri vyplácaní odmeny za neuskutočnené zasadnutie, neuznášaniaschopné zasadnutie alebo zasadnutie, ktoré sa koná viac dní z dôvodu jeho prerušenia.“

Toto tvrdenie je, podľa môjho názoru len umelo vykonštruované, pretože všetky tieto situácie súčasne platné zásady odmeňovania riešia pomerne jasne. Áno, určite si viem predstaviť iný spôsob odmeňovania poslancov za výkon mandátu, najprv je ale potrebné zadefinovať v čom je problém a dohodnúť sa na jeho riešení – vidíme to totiž rozdielne.

Mediálne prezentované výhrady primátorky


Rozoberme si teda niekoľko výhrad, ktoré odzneli v médiách zo strany primátoky mesta Prešov Ing. A. Turčanovej k spôsobu odmeňovania poslancov MsZ mesta Prešov.

Výhrada č. 1: „Zasadnutia sa konajú aj viackrát do mesiaca, čo podľa primátorky mesta je neúmerne často.“

Dovolím si pripomenúť, že len od decembra 2015 bolo 9-krát mimoriadne zvolané zasadnutie Mestskej rady v Prešove zdôvodu uplatnenia sistačného práva primátorky (nepodpísania uzensení MsZ schválených poslancami). Tento počet mimoriadnych zasadnutí stál mestský rozpočet viac ako 15 000 €. Len za prvé 4 mesiace roku 2017 primátorka zvažovala nepodísanie 15 právoplatných uznesení MsZ mesta Prešov. Za celé uvedené obdobie (od dec. 2015) ich bolo presne 30.

Výhrada č. 2: „Podľa primátorky by bolo spravodlivejšie, ak by poslanci dostávali paušálnu mesačnú odmenu, ktorej výšku vedenie mesta navrhuje vo výške 50 percent priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve v SR.“

Neodmietam paušál, ale je veľmi otázne, či je navrhovaný paušál naozaj „spravodlivejší“. Aplikujme to na model 1 predchádzajúcich príkladov. Poslanec z modelu 1 dnes dostane v čistom mesačne 260,24 €, po prijatí návrhu primátorky bude jeho odmena predstavovať netto 319,87 €. Poslanec, ktorý je totožný s modelom 2 dostane dnes v čistom mesačne 484,71 €, po prijatí návrhu primátorky bude jeho odmena predstavovať netto 448,94  €. Pýtam sa preto či je naozaj spravodlivejšie, ak poslanec, ktorý venuje samospráve o 65% viac času má byť ohodnotený len o necelých 30% viac, oproti poslancovi z modelu 1. Zdá sa Vám to spravodlivé?

Na druhej strane pripúšťam, že to môže vyzerať aj tak, ako to definovala primátorka: „Niekto, kto je šikovnejší a je vo viacerých komisiách aj v mestskej rade, si príde k slušnému druhému platu. Stalo sa z toho naháňanie za funkciami a príjmami,“ povedala Turčanová.

Výhrada č. 3: V Prešove si vlani poslanci vynútili 14 zasadnutí zastupiteľstva, 12-krát zasadala mestská rada, niektoré komisie rokovali 18-krát.“ Turčanová porovnala situáciu s Košicami, kde zasadá zastupiteľstvo raz za tri mesiace a poslanci majú paušál.

Zasadnutí MsZ mesta Prešov v roku 2016 bolo 15 z toho „z vynútenia poslancami sa uskutočnili 4 zasadnutia MsZ„. Všetky ostatné zvloala primátorka, pretože zasadnutia MsZ zvoláva primátor mesta. Komisie MsZ môžu v odôvodnených prípadoch zasadať mimoriadne. Dôvody a musia uviesť do zápisnice. Jednotlivé prípady je potrebné posudzovať individuálne. Je potrebné si v tejto spvislosti uvedomiť, že mesto Prešov je samosprávou s najväčšou administratívnou agendou na Slovensku. Zvyšné dve väčšie samosprávy fungujú na základe špeciálnych zákonov o mestách Košice a hlavnom meste Bratislava a navyše sú rozdelené na mestské časti. Košice ich majú 22, Bratislava 17. Nie je pravda, že MsZ Košíc zasadá raz za tri mesiace, vo volebnom období 2014-2018 sa v júni 2017 uskutočnilo 16. zasadnutie košického mestského zastupiteľstva a keďže od volieb uplynulo 31 mesiacov, je to v priemere každy druhý mesiac.

Čo bolo teda skutočným motivantom k zmene zásad odmeňovania?


Myslím si, že najväčšou motiváciou bolo – mať čo najmenej aktívnych poslancov, ktorí nie sú motivovaní k veľkému výkonu, resp. spôsobom odmeňovania ich motivovať len k nevyhnutnej, t. j. minimálnej účasti na zasadnutiach. A mať od poslancov pokoj. Dosiahnuť, aby zasadali čo najmenej. Veď prijímať kritiku a neustále počúvať koľkých nedodstatkov sa dopustil úrad, a to predovšetkým z radov vlastných poslancov (pozrite si bod interpelácie na ktoromkoľvek zasadnutí MsZ), to by sa asi nechcelo nikomu, tomu rozumiem. Preto prišiel geniálny nápad – dajme všetkým relatívne vysoký paušál a poslanci budú spokojní… Neboli!

Prijímacia sála MsÚ v Prešove – miesto zasadaní Mestskej rady v Prešove

Mestská rada v Prešove návrh radnice odmietla


Na zasadnutí MsR v Prešove 14.6.2017 členovia rady neprijali uzenesenie k tomuto návrhu. Návrh totiž neprinesie šetrenie výdavkov radnice, práve naopak.

 • plat zástupcu primátorky Ing. Štefana Kužmu 2 394,70 €
 • plat primátorky mesta Prešov Ing. A. Turčanovej 3 421 €
 • Spolu je to 5 815,7 €

Ak by prešiel návrh radnice o odmeňovaní poslancov, masačne by mestskú kasu stáli prešovskí poslanci 15 980 €. MsÚ prepočítal aj to koľko mesto Prešov stoja poslanci dnes. Za prvý kvartál roku 2017 je to v priemere 16 187 €. Prepočet však bol vykonaný za obdobie kedy na podnet primátorky mesta 3x mimoriadne zasadala MsR v Prešove. Rozdiel je teda 207 €.

Primátorka s viceprimátorom zaťažia mestský rozpočet sumou 5 815,7 € mesačne. Čiže platy dvoch ľudí sú viac ako tretinou toho, koľko vydá mestský rozpočet mesačne na 31 odmien pre poslancov MsZ. 

Nový návrh zákona o obecnom zriadení navrhuje zmeniť spôsob odmeňovania


Novela zákona o obecnom zriadení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní navrhuje meniť spôsob odmeňovania poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Konsolidované znenie návrhu novely zákona o obecnom zriadení si môžete prečítať TU. Mimochodom jasne smeruje k degradácii obecných a mestských zastupiteľských zborov, ktoré kompetenčne oslabuje. Ale o tom inokedy. Čo sa týka odmien poslancov, tie by mali byť, podľa návrhu novely zákona, naviazané na plat starostu či primátora. Uveďme si to na konkrétnom príklade. Príklad mesta Prešov

DNES:

Primátorka mesta Ing. A. Turčanová poberá plat 3 421 €, čo predstavuje cca 25% zo sumy mesačných odmien pre všetkých 31 poslancov MsZ mesta Prešov.

Návrh novely o odmenách poslancov: „Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny“ (§25, ods. 8 návrhu)

PO PRIJATÍ NOVELY:

Po prijatí novely sa bude odmena poslancov (tých už bude v Prešove max. 21) odvíjať od odmeny primátora či starostu (pozri nžšie citáciu). Maximálna ročná odmena poslanca bude môcť byť v vo výške jedného mesačného základného tarifného platu starostu či primátora. V dnešných podmienkach prešovskej samosprávy by to, pri základnom tarifnom plate primátorky mesta Prešov, ktorý je 2 909, – € (ten je ešte navýšený o cca 20 % na hodnotu 3 421,- €, no odmeny poslancov sa počítajú zo základu), bolo maximálne 242,41€. Čo v čistom predstavuje 170,04 € mesačne. Ak si to opäť prenesieme na naše modely poslancov, potom model 1 (pozri vyššie; pripomínam len, že ide o poslanca, ktorý venuje samospráve priemerne 17 hodín mesačne) bude mať hodinovú odmenu rovných 10 € a poslanec, ktorý je totožný s modelom 2 (pozri vyššie; pripomínam len, že ide o poslanca, ktorý venuje samospráve priemerne 60 hodín mesačne) bude mať hodinovú odmenu 2,83 €.

Odmena by nemala byť základným motivantom k výkonu poslanca


Som naozaj zvedavý, čo to urobí s počtom kandidátov pri nasledujúcich voľbách do samosprávy obcí. Každopádne, zastávam názor, že odmena by pre poslanca samosprávy nemala byť základným motívom k poslaniu, ktorým je verejná služba – výkon verejnej funkcie, t. j. zastupovanie záujmov obvyateľov obce či mesta.

 

Prosím zdieľajte: