Martin Ďurišin, PhDr. PhD.


nezávislý poslanec MsZ mesta Prešov – vždy na Vašej strane

Informovanosť považujem za nevyhnutný predpoklad dobrej komunikácie s obyvateľmi Prešova. Pri poskatovaní rozhovoru RTVS. Foto: Slávka Pavlovská

 

Vašu dôveru chcem zúžitkovať v prospech nášho mesta


Vo voľbách do samosprávy obcí dňa 15.11.2014 a 29.10.2022 ste mi Vy, obyvatelia Prešova, dali dôveru a mandát nato, aby som Vás zastupoval v zastupiteľskom orgáne nášho mesta, ako poslanec MsZ. Vašu dôveru som prijal s nesmiernou pokorou, obrovskou úctou a s plnou zodpovednosťou pred vážnosťou úlohy, ktorá ma pri výkone tohto poslania neustále čaká a sprevádza. Pri hlasovaniach mám neusále na zreteli sľub, ktorý som na ustanovujúcom zasadnutí MsZ mesta Prešov zložil:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce (Prešova), dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, §26.

V samospráve mesta Prešov pôsobím v pozícii:

 

Člen Mestskej rady v Prešove


Mestská rada v Prešove je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a plní funkciu poradného orgánu primátora. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor. Mestská rada najmä: rozpracúva a plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského a organizuje prípravu materiálov na rokovanie mestského zastupiterstva, pripravuje zasadnutia mestského a predkladá mu vlastné návrhy, zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v a svoje stanoviská podáva mestskému a primátorovi, plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada v Prešove má 10 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.

Mestská rada v Prešove sa riadi Rokovacím poriadkom MsR v Prešove, ktorý nájdete TU.

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov


Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov je zbor zástupcov obyvateľov mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Mestské zatupiteľstvo mesta Prešov má 31 členov, rozhoduje o základných otázkach života mesta. MsZ okrem iného: určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, zriaďuje, ruší a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, schvaľuje rozpočet mesta, územný plán mesta, rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku a ich náležitostiach, uznáša sa na nariadeniach, zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, volí hlavného kontrolóra mesta, určuje plat primátora, schvaľuje štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce, či vyhlasuje miestne referendum. V Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov pôsobím ako ……

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov sa riadi Rokovacím poriadkom MsZ mesta Prešov a Etickým kódexom voleného predstaviteľa samosprávy mesta Prešov. Oba dokumenty nájdete TU.

 

Člen Komisie MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Mestské zastupiteľstvo v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných zriadilo komisiu, ktorá má dohliadať na to, aby verejní funkcionári prešovskej samosprávy pri výkone svojej funkcie dodržiavali svoju ústavnú povinnosť presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri vý- kone svojej funkcie totiž verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára. Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s ústavným zákonom na ochranu verejného záujmu. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií a svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára (jeho manželky a neplnoletých detí žijúcich s  ím v spoločnej domácnosti) a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Komisia preskúmava úplnosť a pravdivosť oznámení verejných funkcionárov a bdie nad dodržiavaním ústavného zákona na ochranu verejného záujmu.

 

Člen Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií


Komisie zriaďuje Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so Štatútom mesta Prešov ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. Komisia MsZ mesta Prešov na úseku, pre ktorý bola zriadená plní najmä tieto úlohy: predkladá stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom, vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladá ich orgánom mesta, kontroluje plnenie prijatých uznesení kornísie, dozerá na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerá na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, upozorňuje orgány mesta na nedostatky, ktoré zisti na svojom úseku a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta Prešov a ďalších materiálov, vyhodnocuje pripomienky fyzických osôb a právnických osôb k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Prešov, plní úlohy uložené uznesením MsZ.

 

Poslanec Výboru mestskej časti č. 7


Mestské zastupiteľstvo zriaďuje výbory v mestských častiach, ktoré sú zhodné s volebnými obvodmi vytvorenými pri voľbách do mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom období. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupitel’stva zvolení v danej mestskej časti (volebnom obvode). Hlavným poslaním výboru je spoločné prerokovanie dôležitých otázok a úloh a ich vzájomný styk s obyvateľmi príslušnej mestskej časti. Plnia najmä tieto úlohy: oboznamujú obyvateľov mestskej časti s rozhodnutiami orgánov mesta, zabezpečujú plnenie úloh zverených im orgánmi mesta, na požiadanie orgánov mesta a mestského úradu im podávajú stanoviská, podieľajú sa na plnení úloh rozvoja mesta, uplatňujú potreby, záujmy a podnety obyvateľov mestskej časti v orgánoch mesta, rozdeľujú podľa vlastných priorít mestským zastupiteľstvom schválené finančné prostriedky pre jednotlivé výbory vo výdavkovej časti rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok, vyjadrujú sa k zmene katastrálneho územia mestskej časti, k územnému plánu zóny v príslušnej mestskej časti, k zmene názvu mestskej časti, k určeniu a zmene názvov ulíc a verejných priestranstiev v príslušnej mestskej časti a k stavebným aktivitám na území mestskej časti.

 

Poslanec s oprávnením vykonávať spoločenské obrady v meste Prešov


V meste Prešov má organizovanie občianskych obradov a slávností svoju už takmer 60 ročnú tradíciu a pevné miesto v organizačnej štruktúre MsÚ. Ročne sa v našom meste zrealizuje v priemere 300 občianskych obradov a slávností, ktoré majú niekoľko podôb vo vzťahu k rôznym životným etapám: Uvítania detí do života patria do kategórie rodinných slávností. Patria k slávnostiam, ktoré mesto Prešov organizovalo už od začiatku organizovania občianskych slávností a obradov v našom meste. Na túto slávnosť sa pozývajú všetky deti narodené v Prešove, ak má aspoň jeden z rodičov trvalý pobyt v našom meste. Pozývajú sa aj deti narodené mimo Prešov za podmienky, že aspoň jeden z rodičov má trvalý pobyt v Prešove. Organizuje sa spravidla 1x do mesiaca (vždy v piatok) a pozývané deti sú približne vo veku 3-4 mesiacov. Životné jubileá na ktoré sú každý mesiac pozývaní jubilanti, ktorí sa v daný mesiac dožívajú životných jubileí. Ide o 70, 80 a 90 ročných jubilantov a jubilantky, ktoré príjmu pozvanie a okrem daru si odnesú aj kultúrny zážitok z programu, ktorý je pre nich každý mesiac pripravený. V priestoroch obradnej siene sa organizujú aj ďalšie slávnosti ako stužkové, pomaturitné stretnutia, rozlúčky škôlkárov a školákov s ich materskou či základnou školou, zlaté i diamantové svadby, kladenie vencov, odovzdávanie medailí a pod. Táto agenda spadá do kompetencií oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove. 

Vykonávať obrady je pre mňa cťou

V prešovskej samospráve pôsobím aj ako poslanec, ktorý vykonáva spoločenské obrady: sobáše, občianske pohreby, stužkové slávnosti, životné jubileá, uvítania detí do života, pomaturitné stretnutia, a pod. Vykonávnanie obradov je veľmi milá povinnosť (samozrejme okrem najsmutnejšej udalosti, okrem pohrebov). Asi najsilnejším momentom sú sobáše. Ten okamih je magický, pretože je symbolickým, ale zároveň aj právnym momentom vzniku manželstva a rodiny.

“Preto, že ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté.”

Vyriecť túto formulku a byť súčasťou okamihu kedy sa dvaja ľudia rozhodnú spečatiť svoju spoločnú púť životom aj úradne, založiť si rodinu a prevziať na seba záväzky z toho vyplývajúce, navyše, ak je ten deň nabitý šťastím snúbencov zaľúbených až po uši a keď atmosféra okamihu dáva prostredníctvom radosti, dojatia a úsmevov všetkých zúčastnených jasne pocítiť, že pre lásku tých dvoch je obradná sieň prešovskej radnice primalá, ma napĺňa spokojnosťou a vedomím, že táto povinnosť je zjavne najpríjemnejšou službou vyplývajúcou z funkcie poslanca MsZ mesta Prešov.

Close