Veľmi sa Vám pán minister B. Gröhling vopred ospravedlňujem, že budem nepríjemne kritický, ale nedá mi inak. Zároveň predpokladám, že to celkom nie je Vaše maslo – ale ide o školy, a v tomto prípade nesiete hlavnú politickú zodpovednosť. Naďalej Vám však veľmi fandím a vždy budem držať palce nášmu spoločnému cieľu – úspešnému fungovaniu školstva. Aj tento môj príspevok prosím vnímajte ako snahu pomôcť. Ak namierime svoju pozornosť na nedostatky – rýchlejšie ich odstraňujeme…  Dochádza ale dnes k porušovaniu zákonov?

 

Najprv pochvala…

Konečne otvárame školy! Vďaka Vám za to. Asi to nebol ľahký boj. Uvedomujem si, že obeťou za toto víťazstvo môže byť pokles straníckych preferencií SaS a ešte väčší rozkol vo vládnej koalícii. Ide ale o možnosť plnohodnotného vzdelávania sa detí, ktoré to nedokážu plnohodnotne dištančne – akokoľvek sa celé okolie snaží (učitelia i rodičia). Dôležitosť prezenčného vzdelávania predovšetkým tých najmladších žiakov si dnes už uvedomuje snáď každý. Naše deti sa už nesmierne tešia do školy a sú rady, že opäť stretnú spolužiakov, pani učiteľku a budú môcť žiť svoj žiacky život. Ďakujem aj za rodičov, z ktorých odpadne obrovské bremeno povinností, ktoré za nich donedávna (do pandemických čias) vždy zvládala škola. Škola sa opäť rada plnohodnotne zhostí svojej práce.

 

Dochádza k porušovaniu zákonov?

V čom je problém? Problém je v tom, že manuál vydaný MŠVVaŠ SR zrejme nabáda riaditeľov škôl k porušovaniu zákona. Začnem hneď citáciou z manuálu s názvom: “Návrat do škôl 2021 (od 2. februára 2021)”, ktorý je nezáväzným dokumentom a má charakter odporúčania. V ňom sa píše:

S frekvenciou sedem dní zriaďovateľ resp. riaditeľ školy alebo školského zariadenia zabezpečuje vykonávanie testov alebo, ak nemá zriadenú MOM, vyžaduje testy od zamestnancov, zákonných zástupcov detí a žiakov a v určených prípadoch aj samotných žiakov.” (str. 5)

Iné ustanovenie tohto istého dokumentu je miernejšie a hovorí už nie o povinnosti zákonných zástupcov preukazovať sa testom riaditeľovi školy, ale žiada  “len” prehlásenie zákonného zástupcu – príloha 15. Domnievam sa, že akokoľvek triezvo sa pozriem na skutočnosť, že chcem(e) dodržať bezinfekčnosť školského prostredia, mali by sme robiť v zmysle platných právnych predpisov. Podmieňovať sprístupnenie žiakovi plnenie povinnej školskej dochádzky testom jeho zákonného zástupcu s povinnosťou nahliadnuť do jeho zdravotnej dokumentácie, alebo hoc len čestným prehlásením – je v tejto chvíli (5.2.2020 o 15:00 hod. !!!), podľa môjho názoru, stále mimo rámec zákona.

 

Riaditelia chcú chrániť zdravie žiakov i zamestnancov ale i dodržiavať zákony!

Bezpečnosť i zdravie žiakov a zamestnancov je prvoradé. Ale: je potrebné zabezpečiť to zákonným spôsobom! V dnešnej situácii to však nie je celkom možné. Prečo? 1.) legislaívna stranka veci: Preto, že riaditelia nemajú v ruke žiaden zákonný dôvod (žiaden platný právny predpis) na to, aby mohli vyžiadať od zákonných zástupcov žiakov výsledok testu, dokonca ani od nich pýtať čestné prehlásenie o negatívnom výsledku testu a týmto papierom podmieňovať umožnenie povinnej školskej dochádzky ich dieťaťa. 2.) faktická stránka veci: Preto, že aj keby takýto platný právny predpis existoval, mnoho detí žije v rozvedených manželstvách so striedavou starostlivosťou a vyžadovať negatívny test iba od jedného zo zákonných zástupcov je pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti nepostačujúce.

 

Modelový príklad

Predstavme si situáciu, že sa rodičia žiaka prvého ročníka ZŠ nechcú dať testovať. Majú na to právo (zatiaľ!). Nevychádzajú z domu, pracujú formou home office. Žiaka chcú dať do školy – nemôžu, pretože ja ako riaditeľ ho mám odmietnuť na plnenie povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že zákonný zástupca nepredložil vyhlásenie o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom. Mimochodom bránil by som mu v tom za súčasných podmienok (ku dňu 5.2.2020 o 15:00 hod. !!!) protiprávne. Zároveň ale pre pracovnú vyťaženosť rodičov by sa žiak nepripájal na vyučovanie – hoc aj celý týždeň – t. j. 5 pracovných dní. V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR “Návrat do škôl 2021 (od 2. februára 2021)” by som mal postupovať nasledovne tak, že to ohlásim na ÚPSVaR ako zanedbávanie povinnej školskej dochádzky! To myslíme vážne?! Mal by som udať rodičov žiaka, ktorému som odoprel možnosť povinnej školskej dochádzky, a obviniť ich zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky?! Nie je to absurdné?

Školská dochádzka       (cit. z “Návrat do škôl 2021 (od 2. februára 2021)”

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

 

 

 

 

 

Zmätok: členovia vlády poskytujú protichodné informácie

Vzhľadom k obsahu predchádzajúceho odseku je zaujímavou aj ďalšia skutočnosť. Minister zdravotníctva Krajči povedal: “rodičia sa môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní“. (Zdroj: Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva SR zo 6.2.2021). Ministerstvo školstva však s takouto možnosťou nepočíta. MŠVVaŠ SR hovorí o tom, že vyučovanie žiakov (I. stupňa ZŠ), ktorí zostanú doma bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti!

 

V čom ide o porušovanie zákonov?

Podľa mojich vedomostí – nikde v zákone ani v žiadnom platnom právnom predpise nie je uvedené, že podmienkou plnenia prezenčnej povinnej školskej dochádzky žiaka je preukázanie (certifikátom či čestným prehlásením) negatívneho výsledku na ochorenie covid-19 u zákonného zástupcu. Riešenie je ale pritom veľmi jednoduché! Stači to urobiť tak, ako to urobil hlavný hygienik SR vyhláškou pri zamestnancoch. Tí sa dnes v zmysle vyhlášky 36/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR musia preukazovať negatívnym testom. Pri zákonných zástupcoch školopovinných detí – nikde v právnom predpise túto povinnosť nevidím. Uznesenie vlády SR č. 77/2021 zo dňa 5.2.2021 síce stanovuje pre zákonného zástupcu sprevádzajúceho žiaka MŠ a I. stupňa ZŠ do školy výnimku zo zákazu vychádzania v prípade, že sa preukáže negatívnym testom – avšak táto výnimka sa vzťahuje len na cestu a len na zákonného zástupcu. Dieťa do školy môže sprevádzať ktokoľvek – preto to situáciu nerieši. Dokonca dodnes ( ku dňu 5.2.2020 o 15:00 hod. !!!) nie je na svete ani rozhodnutie ministra školstva o znovuzavedení prezenčnej formy vyučovania k 8.2.2021!!! Tlačové konferencie nestačia!

 

Pýtal som si radu na ucimenadialku.sk

Už školský semafór (tiež len nezáväzné odporúčanie MŠVVaŠ SR) hovoril o tom, že podmienkou pripustenia žiaka na prezenčné vyučovanie a teda plnenie povinnej školskej dochádzky je podmienené čestným prehlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Vypýtal som si teda radu ako správne postupovať.

 

 

 

Odpoveď prišla pomerne rýchlo. Ale aká?!

 

 

Väčšina rodičov nesprevádza svoje deti – žiakov do budovy ZŠ. Zároveň väčšina ZŠ má v zmysle hygienických odporúčaní zavedený prísny zákaz vstupu akýchkoľvek osôb okrem žiakov a zamestnancov.

Vymenili sme si ešte niekoľko mailov, ale priamej odpovede som sa nedomohol nikdy. Ide totiž o to, že ak testovanie nie je povinné, ako povinne vyžadovať potvrdenie o bezinfekčnosti?! Kto a čím mňa ako riaditeľa školy poveruje právomocou odoprieť povinnú školskú dochádzku žiakovi, ktorého rodič sa nebol testovať, resp. nepredložil čestné prehlásenie o bezinfekčnosti svojho dieťaťa, či svojom negatívnom výsledku? Neupravuje to žiaden právny predpis, preto vymáhanie týchto dokumentov je neoprávnené a je len na dobrej vôli zákonných zástupcov a ich zodpovednosti či sa tomuto podvolia a či nie. Ja osobne ako rodič s tým problém nemám. ALE. Ak testovanie nie je povinné – nemali by sme sa hrať na povinnosť čestných prehlásení. Koho chceme oklamať, nachytať?

 

Nedodržaný sľub!

Pán minister, nedodržali ste sľub! Osobne ste mi prisľúbili, že 5.2.2021 “ráno” bude zverejnená Vyhláška hlavného hygienika i Vaše ministerské rozhodnutie. Nestalo sa tak! Vaše “rozhodnutie ministra školstva” je tým nevyhnutným právnym prostriedkom na to, aby sme my – riaditelia (základných) škôl – ako prvý stupeň štátnej správy v školstve – otvorili brány škôl.  Váš právny akt: o otváraní škôl a zákonných podmienkach tohoto kroku teraz chýba. Konať môžeme len v zmysle zákona, resp. na základe právneho predpisu. Aj keď chceme byť a aj sme iniciatívni – nemôžeme – porušili by sme zákon. Máme ho porušiť? Nechceme! Nenabádajte nás k protizákonnému konaniu! Prosím Vás o to!

Close