Bude mať Prešov niekedy veľký mestský park? Každá väčšia mestská aglomerácia nevyhnutne potrebuje kúsok funkčnej zelene s možnosťami aktívneho oddychu či športového využitia. Vo svete sú známe koncepty mestských parkov ako napríklad v New Yorku Central Park, v Londýne je to celá sústava mestských parkov, … Nie nie, neľakajte sa, v žiadnom prípade sa nechystám porovnávať Prešov s týmito gigantmi. Isto však uznáte, že potreby ľudí, sú na rozdiel od ich možností, podobné. Preto možno povedať, že jedno (ale isto i viac!) majú obyvatelia miest spoločné: chcú kúsok upravenej prírody, kde by mohli rôznorodo relaxovať. Ideálne park! V Prešove je centrálny mestský park témou už viac ako desaťročie.

 

Centrálny mestský park: viac ako 10 rokov úvah bez akcie


Prešov už viac ako 10 rokov uvažuje o centrálnom mestskom parku na sídlisku Sekčov. Sekčovský lokoregión trvale obýva viac ako 20.000 obyvateľov. V územnom pláne mesta bolo na park vyčlenených cca 31 hektárov územia, ktoré však nepatrí mestu, ale zväčša súkromným vlastníkom. Tí už celé roky nevedia a ani nemôžu využívať svoje nehnuteľnosti, pretože ich blokuje územný plán. Ten ich pozemky definuje úplne jednoznačne: “plocha urbanistickej zelene“. To ale znamená STOP pre akékoľvek iné využitie ich majetku. A povedzme si otvorene: Kto by už kúpil mestskú zeleň? (okrem špekulantov)

Vyčlenené územie pre mestský park je v reálnej dostupnosti z centra mesta Prešov v priestore, ktoré nie je v súčasnosti využívané verejnosťou. Podľa architektov a krajinárov územie má vhodné predpoklady pre využitie ako zelená mestská funkčná zóna – mestský park. Prešov a jeho obyvatelia si určite moderný, prírodno – krajinársky park s celomestskou funkciou, zaslúžia. Čo však preto, aby sme sa dopracovali k parku, urobilo mesto Prešov? Od roku 2008, žiaľ, takmer nič!

 

Súťaž: Centrálny mestský park Prešov (2007)


Mesto Prešov, ešte roku Pána 2007, pre realizáciu zámeru vytvorenia parku vyhlásilo verejnú anonymnú urbanistickú súťaž pre spracovanie ideového návrhu pre urbanistickú štúdiu „Centrálneho mestského parku Prešov“. Celé zadanie súťaže vyhlásenej mestom si môžete pozrieť TU. Vyhodnotenie ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže „Centrálny mestský park Prešov“, sa konalo dňa 8.9.2007. Porota v zložení: Ing. arch. Martin Drahovský, Ing. arch. Anna Soročinová, Ing. Zuzana Hudeková, Ing. arch. Viktor Tkačík, Ing. arch. Vladimír Ligus, Ing.arch. Helena Jacová a Ing. arch. Stanislav Komár však nenašla výhercu. Rozdelili 65.000, no nenašli víťaza. Vyhodnotenie si môžete pozrieť TU. Dvom kvalitatívne porovnateľným návrhom udelila dve druhé ceny a jednu tretiu cenu. Víťaz ale chýbal!

“Vzhľadom na nesplnenie očakávaní vyhlasovateľa súťaže, týkajúcich sa ideového urbanisticko-krajinárskeho riešenia centrálneho mestského parku v Prešove, porota rozhodla o neudelení 1. ceny.”

 

Súťaž bez víťaza – park bez konceptu


„Súťaž návrhov – Centrálny mestský park Prešov“ teda zostala bez víťaza. Čo to ale pre mesto a jeho obyvateľov znamená? Znamená to skutočnosť, že Prešov síce má v územnom pláne vytvorenú zónu pre park, ale nemá záväzný koncept resp. projekt parku, so stavebným povolením, s plánom etapizácie výstavby, s vymysleným spôsobom jeho financovania, nemá realizátora stavby, ba čo viac nemá ani vykúpené pozemky pod parkom – jednoducho nemá nič!

Nuž a práve výkup pozemkov vzbudil v roku 2016 v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov veľké vášne. Správu o tom priniesli aj niektoré periodiká (bližšie pozri TU). Vtedy išlo o to, že rozhorčení majitelia pozemkov, žiadali, aby ich pozemky mesto vykúpilo, alebo aby ich preklasifikovalo z mestskej zelene na využiteľné pozemky. Poslanci však neurobili ani jedno, ani druhé! Neobhajujem, ale vysvetlím vlastný postoj k celej veci!

Preklasifikovať pozemky na iné funkčné využitie nie je jednoduché a nie je možné ho vykonať okamžitým hlasovaním. Je na to potrebné zmeniť územný plán, čo je v zmysle stavebného zákona minimálne polročná tortúra. Navyše územný plán nie je trhací kalendár ale záväzný dokument ako rozvíjať územie mesta. Nuž a prečo nie výkup? (od tých čias sa už ale výkup pohol a mesto začalo vykupovať pozemky pod mestským parkom, pozn. autor) Na výkup 31 ha pozemkov je potrebných niekoľko miliónov Eúr. Pozrime sa na to očami starostlivého hospodára! Ak starostlivý hospodár niečo kupuje, tak má za čo a vie na čo – presne na čo! Na konkrétny zámer s projektom i so zdrojmi, rozvrhnutými etapami výstavby – dnes z uvedeného nemáme nič!

 

Existuje záväzná štúdia parku?


Odpoveď je jednoduchá: NEEXISTUJE. Ba dokonca je tu aj rozdielny názor medzi primátorkou a hlavnou architektou. To ale nejdem rozvíjať. Predstavme si aspoň niekoľkými vizuallizáciami oba návrhy, ktoré získali druhé miesto v spomínanej súťaži. Išlo o návrh “C” a návrh “D”.

 

Centrálny mestský park: Návrh “C

Autormi návrhu “C” boli: Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Tomáš Filgas, Bc. Veronika Opletalová.

Návrh “C”

 

Samotný návrh parku je založený na kontraste dvoch základných princípov: prirodzený „prírodný“ park (= lesopark) x komponovaný „mestský“ park (= architektonický) „Prírodný park“ kladie dôraz na maximálne možné zachovanie pôvodnej vegetácie a prírodného charakteru okolia slepých ramien rieky Sekčov. Ich doplnenie novou výsadbou tvorí kompaktný lesopark v centrálnej časti plochy. „Mestský park“ naopak preferuje vymedzenie otvorených voľných plôch pobytových i využitých na rôznorodé aktivity a funkcie. Tie je možné stručne charakterizovať ako:

  • športovo-rekreačný park
  • vodný park
  • hospodársky park
  • výtvarne zážitkový park

Návrh “C”.

 

Je tu množstvo rôznych prvkov predovšetkým drobnej architektúry, dizajnu a prírodných scén, ale i modelácií a úprav terénu využívajúcich napríklad prvky land-art. (z anglického land – krajina, art – umenie – znamená v preklade umenie krajiny. Sústredí sa na rôzne zásahy v prírode alebo na prácu s nezvyčajným materiálom v prírode.) Vzhľadom na to, že mesto Prešov bolo kandidátom na EHMK 2013, autori chceli, aby i plocha centrálneho parku slúžila ako otvorená kultúrna scéna. Vďaka priamemu prepojeniu s existujúcim amfiteátrom plánovali vtiahnuť kultúrne akcie do areálu parku pri usporadúvaní hudobných a divadelných festivalov. Park, mal podľa návrhu slúžiť ako prírodná galéria umeleckých diel konaných sympózií doplňujúcich trvalé prvky land-artu.

Návrh “C”. Autormi návrhu boli: Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. Tomáš Sklenář, Ing. arch. Tomáš Filgas, Bc. Veronika Opletalová

 

Návrh “C”

 
Centrálny mestský park: Návrh “D

Autormi návrhu “D” boli: Ing. arch. Peter Hajtáš, Ing. arch. Alena Hajtášová, Eva Teplická, Ing. Lenka Hlohinová, Ing. Martin Kolník a ďalší. Napriek tomu, že návrh konštatoval, že: “Centrálny mestský park bude tvoriť jednotný prírodný prvok v území mesta Prešov”, navrhoval diferencovať jeho jednotlivé časti podľa prioritného zamerania konkrétneho funkčného celku. Návrh preto funkčne park rozčlenil na menšie časti, ktoré mali mať jednoznačné funkčné a prevádzkové zameranie. Tieto celky mali byť koncipované ako samostatné priestory, tvoriace jeden krajinársky a prírodný celok. Z tohto hľadiska park projekt “C” rozdeľoval park na jednotlivé zóny.

Návrh “D”. Autormi návrhu sú: Ing.arch. Peter Hajtáš, Ing. arch. Alena Hajtášová, Eva Teplická, Ing. Lenka Hlohinová, Ing. Martin Kolník

 
Zóna A

Zóna A – meditačná zóna – je v južnej časti parku. Ohraničuje ju korzo elipsovitého tvaru – promenáda. V tejto polohe je navrhovaný priestor oddychu, relaxácie, pobytová lúka s možnosťou hier ako petanque, fitness, opekanie, vzdušný výhliadkový balón. Jej priestor zahŕňa aj južnú pokojnú časť jazera.

 
Zóna B

Zóna B – centrálna kultúrno-spoločenská – je v centrálnej polohe parku, v priestore kontaktu jazera, námestia, reštaurácie a amfiteátra. Touto zónou prechádza komunikačná trasa č.2. Zóna B je navrhovaná ako centrálny spoločenský priestor parku s možnosťou konania určitého druhu kultúrnych podujatí, koncertov, s možnosťou stravovania. V tejto polohe bude aj najväčší zásah v rámci stavebných úprav a predpokladá sa aj najväčšia návštevnosť. Táto zóna bude absolútnym centrom parku.

 

 
Zóna C

Zóna C – vyhliadková, zážitková – je v priestore prírodného svahu, najvyššie umiestnenej polohe priestoru parku. Odtiaľ je možná vyhliadka na celý park a jeho okolie. V tejto zóne je navrhovaný ovocný sad a detské ihrisko s preliezkami, využívajúce aj prirodzený sklon terénu na ďalšie športové aktivity a hry. Touto zónou prechádza tranzitná promenádová trasa, ktorá bude mať dostatočnú šírkovú dimenziu komunikácie a bude lemovaná alejou stromou a objektami občianskej vybavenosti, reštaurácia, kaviareň, cukráreň. Doplnené budú na trase stánky drobného občerstvenia, gurmánskych špecialít, predaj zmrzliny, PNS a pod. V letných mesiacoch bude táto trasa oživená výrobou a voľným predajom výrobkov remeselníkov, výtvarného umenia, galériou amatérskych umeleckých diel, prípadne v zime vianočné trhy, čo zatraktívni tento priestor.

 
Zóna D

Zóna D – hospodárska – je v severnej časti parku, je vymedzená prírodným meandrom pôvodného koryta rieky Sekčov a novým korytom rieky Sekčov. Tento priestor plní funkciu hospodárskeho dvora s prevádzkovým zázemím parku, doplnený o chov domácich zvierat. Navrhovaný je tu Šarišský dvor, resp. agrocentrum s možnosťou stravovania a zoo. Ekocentrum Šarišský dvor je pripomenutím tradičného spôsobu života na vidieku. Sú tu umiestnené stavby tradičných domov, stodola, vidiecky dvor so záhradou a zeleninovou záhradkou. V dome je situovaná expozícia tradičného ľudového bývania spojená s predajom suvenírov. Piváreň s možnosťou podávania tradičných jedál zvyšuje atraktivitu prostredia. Ubytovanie je možné uvažovať pre správcu parku. Celá plocha má charakter agroturistického zariadenia. Sú tu umiestnené ohrady s domácimi zvieratami a stajne pre kone aj s ich ustajnením. V tejto časti parku je situované tiež zázemie parku (šatne zamestnancov, sklad pre mechanizáciu a kompostovisko). Tento areál bude mať aj samostatné oplotenie z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku.

 
Zóna F

Zóna F – kynologická – je v úseku ľavého brehu rieky Sekčov, priestor medzi komunikačnou osou č.1 a č.2 . Je navrhovaný ako psia lúka. Je to vymedzený priestor pre voľný pohyb a venčenie psov, ktorý je doplnený o psie toalety a napájaciu fontánku pre psy.

 

Zóna G

Zóna G – voľnočasová – je v severovýchodnej časti v úseku medzi riekou Sekčov a obchodným parkom Prešov vo výstavbe. V tomto priestore sú navrhované viacúčelové ihriská pre mládež, skateboard a pod. Na ploche kde prechádzajú inžinierske siete je navrhované umiestnenie trávnatého ihriska pre mládež.

 

Chceli by ste Centrálny mestský park?


Hlasujte, ktorý z návrhov sa Vám najviac páči!

[socialpoll id=”2494200″]

Close