Prešovčania, ako aj obyvatelia priľahlých obcí v smere na Sigord sa čoskoro dočkajú veľmi zaujímavej cyklotrasy. Povedie po trase bývalej Pionierskej železničky smerom na Zlatú Baňu. V Prešove začne v časti Solivar, pokračovať bude cez Dulovu Ves a Kokošovce k rekreačnej oblasti Sigord. Nová cyklocesta bude dlhá vyše 6,5 kilometra a široká 3 metre, výškový rozdiel 420 m. Kedy bude hotová? Už čoskoro!

 

 

 

 

Cykloželeznička bez vláčika

Autorom famóznej myšlienky viesť cyklochodník zo Solivaru na Sigord bola Mgr. Apolónia Sejková a Sigordská spoločnosť. Myšlienka sa zrodila už pred 10. rokmi. K realizácii však prichádza až dnes. Na bicykli sa onedlho bude dať pohodlne dostať z Prešova do rekreačnej oblasti Sigord. Názov cyklistickej trasy je však pre mnohých mätúci a očakávajú, že sa v pôvodnej trase obnoví železnička a popri nej sa vystaví cyklochodník. Nie jto však tak. Sám som túto situáciu už vysvetľoval mnohým ľuďom, ktorí zostali po mojej informácii, že železnica, ani vláčik nebude, neočakávane sklamaní. Cyklistický chodník dostal názov cykloželeznička preto, lebo povedie po trase, na ktorej kedysi stála železničná trať, železnica sa ale neobnoví. Toľko na vysvetlenie (možno)mätúceho názvu!

 

 

Trasa cykloželezničky

Najprv lesná železnička

Je začiatok 20. storočia. Uhorské ministerstvo obchodu schválilo povolenie k prípravným prácam pre lesný úrad v Soľnohrade pod č.74648/III/1913 v roku 1913. Stavba bola zadaná stavebnému podniku Halasz s spol. v Užhorode. Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Solivare požiadalo vojenskú správu v Košiciach o pridelenie vojnových zajatcov pre stavebnú firmu, ktorá nebola schopná stavbu realizovať pre nedostatok robotníkov. Na základe spomínanej žiadosti bolo podnikateľovi Halaszlovi pridelených 200 vojnových zajatcov namiesto žiadaných 500. Do práce nastúpili v máji roku 1917. Ich pomocou bola stavba lesnej železnice dokončená. Kolaudácia sa konala 8.11.1917. Železnica slúžila na zvoz dreva zo Slanských vrchov. Nahradila plavebný kanál, ktorým sa predtým (1821-1916) drevo splavovalo. Vlastníkom trate bolo Riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Solivar. Lesná železnica slúžila až do roku 1954, keď ju ako nerentabilnú zrušili. Došlo k tomu po postavení pevnej cesty Solivar – Zlatá Baňa. Zvršok železnice ostal nevyužitý až do času, kým sa nezrodil nápad premeniť túto bývalú lesnú železnicu na železnicu pioniersku.

 

 
Pionierska železnička

V roku 1958 sa začalo s obnovou trate. Medzi tým došlo k zrušeniu časti trate, ktorá viedla zo železničnej stanice v Prešove na Šváby (dôvodom bola plánovaná trolejbusová trať k ZVL postavená v roku 1964, ktorá by mala úrovňové kríženie so železničnou). Zrušila sa aj vetva k drevoskladom v Solivare. Na Šváboch sa vybudovala železničná stanica, tam pionierska železnica začínala. Oficiálne otvorenie pionierskej železnice sa konalo 17.6.1961. Po otvorení mala trať 8,2 km. Neskôr (1963) bola predĺžená o 2 km do zastávky Hradová a v roku 1964 bola dokončená na konečnú dĺžku 11,3 km. Končila na Sigorde, kde sa v tom čase začínala rozvíjať rekreačná oblasť. Pionierska železnica bola v roku 1969 zrušená. Ešte nejaký čas sa uvažovalo o obnovení prevádzky, ale nakoniec, približne v roku 1974, došlo k likvidácii železničného zvršku a k rozoraniu trate v poliach.

 

 
Cyklochodník = Cykloželeznička

Výstavba „cykloželezničky“ prechádza územím štyroch katastrov: Prešov – Solivar, Dulová Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa. Jedná sa o líniovú stavbu cyklistickej trasy, ktorej začiatok je navrhovaný na konci Royovej ulice Sídliska Šváby v meste Prešov v k.ú. Solivar. Navrhovaná cyklistická trasa pokračuje v stúpajúcom teréne v pôvodnej trase lesnej, neskôr pionierskej železničky s ukončením v lokalite Zlatá Baňa – Stavenie pri Dubníku.  V 1.etape výstavby sa rieši úsek od št. cesty v k.ú. Solivar po hranicu katastra Kokošovce – Zlatá Baňa.

 

 

Od projektu k realizácii

V prvý jarný deň roku 2017 mesto Prešov podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálne rozvoja, prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt bol schválený vo výške 1.540.302,03 €, pričom spolufinancovanie mesta Prešov je vo výške 5%, čo z uvedenej sumy predstavuje 77.015,10€. Projekt cykloželezničky odborne vypracovali: Ing. arch. Peter Hajtáš, Ing. arch. Alena Hajtášová, Ing. arch. Monika Balarová, Ing. František Tomko. Víťazom verejnej obchodnej súťaže je firma Swietelsky, ktorá bude stavbu realizovať. Plánovaný termín realizácie projektu v zmysle dokumentácie je marec 2019, no riadtieľ divízie spoločnosti spoločnosti Ing. Štefan Olejník prisľúbil, že po novej cyklotrase sa budeme môcť previesť už v septembri tohto roku (2018). Tak si nafúkajte kolesá a namažte reťaze, priatelia. Stretneme sa na novom cyklochodníku už v septembri!

 

 

Zdroje: 

https://www.retromania.sk/component/k2/presovska-pionierska-zeleznica

www.presov.sk

 

 

 

 

Close