Aktuálnym zámerom Slovenskej pošty, a. s., (SP) v meste Prešov je presťahovanie pošty Prešov 9 do nákupného centra (NC) EPERIA Shopping Mall. Novovybudovaná pošta má byť nástupníckou poštou aj pre poštu Prešov 8. Podľa zámeru má teda dôjsť k zrušeniu dvoch existujúcich pobočiek pôšt na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov a k ich premiestneniu do Eperie. Len pre vysvetlenie:

“Mojou ambíciou je zachovať pobočku pošty na Exnárovej ulici, nebojujem proti vzniku pošty v Eperii.”

Martin Ďurišin

 

Ako pošta odôvodňuje rušenie pobočiek? Poznám dôvod!


Zámer zrušenia 2 pobočiek pošty v Prešove ma, ako poslanca MsZ mesta Prešov, zaujímal. Nenechal ma v nečinnosti a inicioval som petíciu za jej zachovanie. Ešte skôr som ale adresoval list poštovému ombudsmanovi, v ktorom som ho žiadal o prehodnotenie zrušenia. Poštový ombudsman Dr. h. c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD. (bývalý generálny riaditeľ Slovenskej pošty, neskôr minister dopravy SR za HZDS, potom predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a teraz poštový ombudsman) odpovedal. Z jeho reakcie vyberám nasledovné.

“Potreba riešiť pošty Prešov 8 a Prešov 9 vyplýva z posúdenia priestorov, v ktorých sa aktuálne nachádzajú. Prenajímateľ nebol, ani na základe opakovaných žiadostí SP, a. s., o odstránenie zistených nedostatkov a zlepšenie prostredia na uvedených poštách, ústretový zabezpečiť v priestoroch adekvátne podmienky. Obidve pošty sídlia v prenájme; ich priestory sú v zlom technickom stave a vytvárajú nekomfortné podmienky pre zákazníkov i zamestnancov. Pošty zaznamenávajú prejavy nespokojnosti zo strany zákazníkov, v lete na horúčavy a v zime na ťažký vzduch z dôvodu obmedzeného vetrania.”

Pošta č. 9. v Prešove

Pošta č. 9 v Prešove sa má rušiť údajne preto, že mesto Prešov nemá záujem zlepšiť prostredie priestorov.

 

Vyhnalo mesto Prešov pobočku pošty?


Podľa stanoviska Slovenskej pošty, a. s. dôvodom na sťahovanie pobočiek pošty sú: “zlý technický stav priestorov a nekomfortné podmienky pre zákazníkov”. Zaujímavosťou však je, že uvedené nebytové priestory oboch pobočiek vlastní mesto Prešov!!! Navyše Slovenská pošta, a. s. vo svojom stanovisku konštatuje, že: Prenajímateľ nebol, ani na základe opakovaných žiadostí SP, a. s., o odstránenie zistených nedostatkov a zlepšenie prostredia na uvedených poštách, ústretový zabezpečiť v priestoroch adekvátne podmienky.”

 

Priestory oboch pobočiek sú vo vlastníctve mesta Prešov!!! Zdroj: www.katasterportal.sk

 

Ťažký boj na dvoch frontoch!


Nespokojnosť obyvateľov sídliska Sekčov so zámerom rušenia pobočky pošty “na Exnárke”, predovšetkým s ohľadom na starších ľudí, ma priviedla k zámeru petície. Petícia mala za úlohu v prvom rade preveriť názor verejnosti na zámer zrušenia pošty. V prípade relevantného výsledku oboznámiť s názorom verejnosti aj vedenie Slovenskej pošty, a. s. Nečakal som však, že bude potrebné bojovať za správnu vec aj na domácom fronte! A to zrejme aj s mestom Prešov! 

Elektronickú verziu petície podpísalo cca 400 ľudí

petícia

ĎAKUJEM. Petíciu za zachovanie pobočky pošty “na Exnárke” podpísalo naozaj množstvo ľudí.

 

Čítate dobre: Áno s mestom Prešov! Ide totiž o to, že mesto Prešov ako vlastník nehnuteľností zjavne urobil v tomto prípade dve veľké chyby. Prvá: nestaral sa o svoj priestor zodpovedne (čo je na tom celom asi najhoršie zistenie). Druhá: Vlastník nehnuteľnosti, teda mesto Prešov, údajne po žiadosti zo strany Slovenskej pošty, a. s. nebol ochotný či schopný urobiť všetky kroky k tomu, aby investovalo do svojho priestoru, aby odstránilo technické nedostatky a zabezpečil, aby pobočka fungovala aj naďalej! Navyše o tomto probléme vedenie mesta poslancov vôbec neinformovalo!

 

Mesto zaspalo!


Vlastníkom oboch nehnuteľností je mesto Prešov, pričom ich spravuje mestská firma Prešov Real, s. r. o. Mesto Prešov sa zjavne o technický stav objektu začalo zaujímať až v čase, kedy už bola na stole jasná hrozba zrušenia pobočiek pošty. Dna 7.2.2018  primátorka mesta Prešov zaslala pokyn vedeniu mestskej firmy Prešov Real (ev. d.: M/151212018) bezodkladne riešiť zlý technický stav nebytových priestorov: Pošta Prešov 8 (Zemplínska
13) a Pošta Prešov 9 (Exnárova 8). Obchodná spoločnosť Prešov real, s. r. o. odpovedala listom primátorke mesta Prešov 14.2.2018. V odpovedi sa píše, že správca neeviduje žiadne nedostatky, ktoré by bránili užívaniu uvedených nebytových priestorov. Zároveň ale konštatuje, že má záujem riešiť technický stav budov. Z listu tiež vyplýva, že ich chce riešiť komplexne, čo by vo finančnom vyjadrení znamenalo potrebu 120.000,- € len na priestory obchodných objektov na Exnárovej ulici. Firma Prešov real, s. r. o. ale voľnými finančnými zdrojmi v potrebnej výške nedisponuje. Mesto sa zobudilo zrejme už po funuse. 

 

 

Bojujem ďalej!


Je tu ešte jedna nádej! Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 41 hovorí, že čo sa týka dostupnosti poštových služieb…

Úrad určí požiadavky na kvalitu univerzálnej služby, najmä ak ide o pravidelnosť, spoľahlivosť a dostupnosť poskytovania univerzálnej služby a lehoty na dodanie poštových zásielok v rámci univerzálnej služby.”

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 41, ods. 1

V mene všetkých Prešovčanov – obyvateľov sídliska Sekčov – sa teda obraciam ešte listom a poukázaním na petíciu a vôľu takmer 3.000 ľudí (všetko obyvateľov sídliska) zachovať spúčasnú dostupnosť poštových služieb na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Tento úrad je v zmysle zákona:

“povinný sledovať, či univerzálna služba a poštový platobný styk sú zabezpečené v rozsahu podľa zákona a požiadaviek na kvalitu.”

V dokumente “Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby”, ktorý je aj je prílohou poštovej licencie (č. 589/001/2004, účinnosť od 1.7.2009) stojí na prvom mieste dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest. Zlúčšním pobočiek sa sostupnosť kontaktných miest isto nezvýši, práve naopak! Píšem teda list predsedovi úradu Ing. Vladimírovi Kešjarovi, aby sa pozrel na prípad Prešova.

Budem Vás informovať!

Close