Dejiny Prešova: Po tretí raz nestihli termín dodania


Mesto Prešov uzatvorilo dňa 25.7.2012 s Prešovskou univerzitou v Prešove Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní 1. dielu monografie Dejiny Prešova. Vtedy za 20.000 €. Dielo malo byť hotové “najneskôr do 31.12.2013”. Nestalo sa tak! Dodatok k zmluve, ktorý bol podpísaný 8.4.2015 (teda 1 rok a 3 mesiace po pôvodnom termíne dodania diela!!!) lehotu predĺžil do 30.6.2016. Odborný partner tak v skutočnosti dostal dva a pol roka naviac, celkovo teda bez 1 mesiaca boli vtedy k dispozícii na vypracovanie a dodanie diela 4 roky! Ani tento termín však Prešovská univerzita nedodržala! Pričom už pred viac než piatimi rokmi, teda v čase podpisu pôvodnej zmluvy boli uvedené jasné garancie:

„Vypracovanie odbornej vedeckej publikácie bude v rukách autorského kolektívu zloženého z odborníkov – profesionálov, historikov, archeológov, geografov, prírodovedcov, historikov umenia, literatúry, školstva a divadla, ktorí sa dlhodobo venujú problematike dejín Prešova a sú zárukou kvalitného a včasného spracovania príslušných častí monografie“, uviedol zostavovateľ. 

 

Hanba je veľká: Nestihli ani tretí termín


Po viac než roku od predĺženého termínu dodania (ktorý uplynul dňom 30.6.2017) podpísala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová (za Mesto Prešov) s Prešovskou univerzitou 6.7.2017 ďalšiu úplne novú zmluvu na Dejiny Prešova I. Už ale nie za 20.000 €, ale za 40.000 €. V tejto zmluve sa mesto zaväzuje len platiť! Zmluva je úplne holá. Najobsiahlejším článkom zmluvy sú záverečné ustanovenia. Vôbec neuvádza autorov, recenzentov, jazykové resumé, … v podstate iba počet výtlačkov a sumu. Termín na dodanie diela uplynul 15.11.2017. Kniha však dodnes nie je dodaná. Po tretí raz sa Prešovskej univerzite nepodarilo dodať dielo. Zostavovateľom diela je sám rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Pri plnení rektorských povinností mu zrejme nezostáva veľa času na zostavovateľskú činnosť. Termíny však nedodržal po tretíkrát! A to aj napriek tomu, že boli predmetom dohody.

 

Všetko má v rukách primátorka: Ako bude reagovať?


Bol som nesmierne zvedavý ako bude reagovať primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová na skutočnosť, že prvý diel vedeckej monografie tretí raz nedodali v termíne. Na moju priamu otázku na zasadnutí MsZ mesta Prešov dňa 15.11.2017 odpovedala, zjavne nepoznajúc ustanovenia zmluvy, a to tak, že zmluva nedodaním diela vraj zaniká automaticky. To ale nie je pravda. Tu je dôkaz!

“Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany odborného partnera sa na jej účely rozumie najmä omeškanie s vypracovaním diela alebo nevypracovanie diela v zmysle tejto zmluvy.”

(čl. IV., ods. 1, 2  Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní I. dielu monografie Dejiny Prešova)

 

 

Právo odstúpiť od zmluvy neznamená automatické zrušenie zmluvy. Pravdaže, nedá sa očakávať, aby primátorka poznala detailne všetky ustanovenia každej zmluvy, ktorú podpisuje. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktorému záleží na efektívnosti vynakladania verejných zdrojov, ako aj na riadnom plnení zmluv, som si s uspokojením vypočul z úst primátorky jej vyjadrenie, že zmluvu považuje nedodaním diela za neplatnú. Verím, že takýmto spôsobom bude aj konať. Naposledy totiž nad rámec zmluvy “darovala” zostavovateľovi monografie viac ako rok navyše (po termíne dohodnutom v zmluve na dodanie diela). Až potom zmluvu za mesto Prešov zrušila a v jednom kroku podpísala novú s novým termínom dodania, a to ešte za dvojnásobok sumy! Aj ten však už uplynul!

 

 

Prečo sa mesto vzdalo kontroly nad využitím finančných prostriedkov?


Zaujímavosťou je, že mesto pri podpise Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní I. dielu monografie Dejiny Prešova mesto Prešov nežiadalo bližšie definovať “spoločný postup” a určiť podmienky spolupráce. Ako mestu záleží na tom aby nekúpilo “mačku vo vreci”(pri všetkej úcte k autorom)? Prečo mesto nevypísalo súťaž na vydavateľa a tlačiarenské práce? Prečo v zmluve nie je zadefinovaný rozpočet, resp. rozpis položiek? Ako vôbec vznikla cena diela? Ak cena vychádza z projektu monografie, ktorý bol predostrený ešte v roku 2012, potom je na stole ešte viac nezrovnalostí. Ide totiž o to, že dnes si primátorka dohodla dodanie 3500 kusov kníh prvého dielu (300 ks z tohto množstva podaruje PU), za dvojnásobok sumy oproti pôvodnému zámeru z roku 2012, ktorý počítal s 5000 ks výtlačkov (na finálne vydanie sa vtedy počítalo ešte s nákladmi na tlač v objeme 16.500 €). Ide teda takmer o 60% predraženie. Prečo s tým primátorka súhlasila?

 

Takmer dokonalá lesť 

Všetko bolo zrejme v tichosti pripravené a správne načasované. Údajne sa to celé upieklo na oslave 50-tky, kde sa vraj medzi primátorkou a rektorom učinila dohoda. Všetko muselo ísť podľa plánu. Najprv rozpočtové opatrenie a až potom podpis zmluvy, ktorá zrejme mala zostať do posladnej chvíle tajomstvom. Prečo? Vysvetlím!

V rozpočtovom opatrení č. 2/Z/2017, ktoré MsZ prijalo na 35. zasadnutí MsZ dňa 28.6.2017, bola schválená položka 40 600 € na nákup knihy Dejiny Prešova. Keďže som členom Komisie MsZ finančnej plánovacej a správy mestských organizácií, samozrejme, že som si túto položku všimol. Celý fígeľ bol ale v tom ako sa to celé javilo. Posúďte sami!

„Navýšenie rozpočtu výdavkov v podprograme 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu na podpoložke 632005 Propagácia, reklama, inzercia v sume 40 600 €. Finančné prostriedky sú určené na nákup knihy Dejiny Prešova. Zdrojom krytia je vrátka od Prešovskej univerzity v uvedenej sume. Už v minulosti bola Prešovskej univerzite poskytnutá dotácia na vydanie publikácie Dejiny Prešova, ale z dôvodu nevyčerpania dotácie, nám uvedenú sumu vracajú a mesto Prešov nakúpi publikáciu až po jej vydaní.“ (Dôvodová správa RO č. 2/Z/2017, str. 1)

 

Hmlisté rozpočtové opatrenie malo zrejme zastrieť plán na zdvojnásobenie ceny

Nadobudol som pocit, že celá suma 40 600 € bude použitá na nákup diela Dejiny Prešova, teda spolu za všetky 3 časti publikácie Dejiny Prešova. To by dávalo zmysel (ak by náklady na tlač, aj vzhľadom na predošlé omeškanie, hradila univerzita). Na konci júna 2017 bola zmluva a jej podmienky  pred verejnosťou i MsZ prísne utajené. Túto informáciu zjavne nemala ani vedúca Odboru ekonomiky a podnikania MsÚ v Prešove Ing. M. Kolarčíková pri zostavovaní rozpočtového opatrenia č. 2, pretože som ju za účelom zistenia podrobností ohľadne tejto poližky oslovil. Nemala informácie. V rámci rozpočtového opatreniabola teda schválená suma 40 600 € (mimochodom ešte o 600 € viac ako hovorí zmluva), čo je cena za I. diel monografie. Prvý diel, podľa zmluvy, ktorá bola zverejnená až 10.7.2017, má byť hotový 15.novembra 2017. Druhý diel má stáť ďalších 40 000 € a mal by byť dodaný 30. septembra 2018.

 

Priznávam, naletel som na primitívny bluf

Áno, hlasoval som za uvedené rozpočtové opatrenie. Nečakal som, že sa tam bude skrývať takýto primitívny bluf. Stále totiž (dokonca aj v politike) očakávam seriózny prístup. Poviete si, že som asi naivný, viem. Neviem sa však naučiť očakávať od ľudí klamstvá ani podrazy. Neviem totiž inak nazvať skutočnosť, že sa predkladateľ tvári, že ideme kupovať Dejiny Prešova za 40 600 €, a pritom je to cena len za I. diel. Zmluva(y) „pre istotu“ ešte nebola podpísaná a zverejnená. Rektor PU v Prešove ju podpísal ešte v máji, primátorka, zrejme „pre istotu“ až v júli (6.7.2017) po zasadnutí MsZ ,teda po schválení rozpočtového opatrenia, kde sa schvaľovala aj suma 40.600 €.

 

Nové spracovanie dejín už Prešov potrebuje


Nové vedecké spracovanie dejín Prešova už dávno žiada odborná aj laická verejnosť. Veď posledná dvojzväzková odborná monografia dejín Prešova bola vydaná ešte v roku 1965. Vtedy ju zostavoval Imrich Sedlák, veľká osobnosť prešovského akademického prostredia. Dejiny sa píšu v konkrétnom čase a často sú poznamenané svojou dobou a stavom výskumu a poznania svojej doby. Preto je, pre čo najobjektívnejšiu interpretáciu dejín, potrebné, po nejakom čase, výskum prehodnotiť a nové konfrontovať so starým. Priebežne sa tak deje na rôznych fórach a mnohí historici etablovaní v prešovskom priestore (ale i mimo neho) naozaj nezaháľajú a vo svojom výskumnom portfóliu majú aj kusisko histórie Prešova. Veľmi ma potešilo, keď som sa v júli 2012 dozvedel, že mesto Prešov podpísalo zmluvu s Prešovskou univerzitou v Prešove, ktorej výsledkom malo byť nové odborné spracovanie prešovských dejín. Zmluvné strany podpísali zmluvu o spolupráci na vzniku monografie s názvom Dejiny Prešova, ktorá mala byť rozdelená na tri samostatné časti. Je nepochybné, že autormi mali byť renomovaní slovenskí vedeckí pracovníci, predovšetkým z prešovského prostredia s bohatými vedeckými skúsenosťami a pomerne rozsiahlou publikačnou činnosťou.

 

Nové dejiny áno, nie však za každú cenu


Ako historikovi mi je nesmierne ľúto, že nové spracovanie prešovských dejín ešte nie je na svete. Na druhej strane mi však ako poslancovi mestského zastupiteľstva nie je jedno za akých podmienok sa dielo obstaralo (a po tretíraz nedodalo). Za 5 a pol roka už vypršali tri termíny na dodoanie diela, s ktoré navrhol sám zostavovateľ diela Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (rektor Prešovskej univerzity v Prešove). Nové spracovanie dejín metropoly Šariša a Prešovského kraja chceme, nie však za každú cenu! A cena je vysoká! Posúďte sami! Posledné zmluvy, ktoré uzatvroila primátorka mesta Prešov so zostavovteľom diela by mali stáť dvojnásobok sumy za jeden diel v porovnaní so sumou ako mesto zaplatilo pri podpise prvej zmluvy v roku 2012. Uzatvorila dve zmluvy na dva diely Dejín Prešova spolu za 80.000 €.

 

Je 80.000 € veľa peňazí?


Osemdesiat tisíc eúr je veľmi veľa peňazí. Je to viac ako celý ročný rozpočet výboru prešovskej mestskej časti. Suma 80.000 € je cena 4-izbového bytu v Prešove. Takúto sumu peňazí si bežný smrteľník šetrí celý svoj život. Za 80 000 € by seniori na Cemjate mohli mať nové kúrenie, … alebo by sa dali postaviť chodníky či ďalšie parkovacie miesta, ktoré chýbajú… Iste by Vám napadlo ešte mnoho ďalších potrebných vecí…

Close