Kladieme si pasce pod vlastné nohy?


Nie že by to bolo výhradné špecifikum nášho mesta, no ukazuje sa, že Prešov trpí pre niekoľko sabotérov z vlastných radov. Ich rady sa, zdá sa rozširujú. Futbalový štadión nie je jediným problémom. Je to takmer vo všetkom. Vzorce správania takýchto sabotérov sú asi nákazlivé a táto “choroba” – škodiť verejnému záujmu – sa šíri relatívne rýchlo. Len si spomeňme na tie sabotáže… Ako dlho trpeli motorosti na semafór na diaľnici? Zablokovaný vstup na cintorín. Alebo ako sa z Prešovčanov v Bratislave vysmievali, keď si sami, upozorňujúc na zlú dopravu, zablokovali dopravu v meste a spôsobili ešte väčší kolaps, namiesto toho, aby, ak boli zablokované vstupy do mesta (ak už chceli blokovať). Bolo to vo všetkých správach. Mohli by sme pokračovať. Je toho naozaj viac než dosť.

 

Tatran aréna

Budúci pohľad na futbalový štadión z juhozápadu. Foto: https://www.archinfo.sk

 

Ďalší prípad: futbalový štadión


Často v súvislosti s touto témou počúvam otázky: Prečo práve futbal? To sú naši futbalisti takí dobrí, že im staviame štadión? Aké výsledky dosahujú prešovskí futbalisti? Nie je dosť iných športov, ktoré by si to zaslúžili viac? Prečo podporovať súkromný klub pána Remetu? Rozumiem obavám, rozumiem aj tomu, že je veľa úspešných športových klubov v Prešove a možno úspešnejších ako je futbal. Pre všetky otázky mám jdnu odpoveď.

Nový štadión tu nemá byť len pre športovcov, ale i divákov. Fandím každému druhu prešovského športu, z princípu, pretože viem aké ťažké je v dnešných podmienkach robiť šport. A keď môžeme dostať peniaze na akýkoľvek športový stánok, podporím takú investíciu cudzích peňazí do Prešova. Teraz Slovenský futbalový zväz ponúka Prešovu 2,4 mil. €. Nerobím to pre profesionálny vrcholový šport, ale hlavne pre mládež. Mesto totiž nepodporuje profesionálov! Z vlastnej skúsenosti viem aký je to pocit keď žiak má túžbu zahrať si na veľkom štadióne, hale, kurtoch, za burácajúcej atmosféry – na to nezabudne žiaden hráč a je to túžbou každého športovca hrať na kvalitnom športovisku. Aj prešovský futbalový štadión môže byť takouto métou pre naše mladé nádeje… tak nech dostanú príležitopsť a zostanú doma, aby reprezentovali svoje mesto – náš Prešov.

 

Tatran aréna

Projekto nového futbalového štadióna. Foto: www.archinfo.sk

 

Dobrý hospodár zveľaďuje vlastný majetok – malo by aj mesto!


Vlastníkom futbalového štadióna je mesto Prešov, ktoré plánuje jeho kompletnú obnovu, resp. zbúranie starého a výstavbu nového štadióna. Mesto Prešov na jeho výstavbu dokonca zriadilo samostatnú obchodnú spoločnosť spolu s Prešovským samosprávnym krajom. V spoločnosti Futbal Tatran aréna s. r. o. má mesto Prešov podiel 51% a PSK 49%. Výstavbu nového športového futbalového stánku podporí dotáciou aj Slovenský futbalový zväz. Dotácia Slovenského futbalového zväzu v prípade Prešova predstavuje 2,4 milióna eur, mesto aj VÚC sa zaviazali financovaním v rovnakej sume, a to 1,085 mil. €. Metso Prešov teda poskytne “len” štvrtinu celej sumy. Z môjho pohľadu je 25%-né financovanie pre mesto výhodnejšie ako 100%-né.

 

Brzdí si projekt samo mesto Prešov?


V čom je problém? Problémom sú garáže, ktorú sú „prilepené“ na starý štadión zo severnej strany. Na to, aby bolo možné vydať územné rozhodnutie je potrebné, aby boli vysporiadané pozemky. Na to, aby boli vysporiadané pozemky je potrebné sa dohodnúť s majiteľmi 26 garáží. Tí, pravdaže, požadujú náhradu. Spôsob sa našiel – postaviť nové garáže na neďalekom mestskom pozemku. Áno, predmetné pôvodné garáže nevykazujú veľkú hodnotu, no ich vysporiadanie je pre ďalšie pokračovanie projektu kľúčové. Dotácia od SFZ má totiž aj svoj časový limit. Podmienkou je kolaudácia nového štadióna do 30.6.2018. A to už je viac než šibeničný termín. Preto každé polienko pod nohami sa s pribúdajúcim časom mení na Mount Everest. 

 

 

Zbrzdenie prvé


Hlasovanie o garážach v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov dňa 13.9.2017 – návrh uznesenia neprešiel, pretože nezískal potrebnú väčšinu hlasov. Za mestským úradom navrhované uznesenie, ktorým by sa uvoľnili ruky pre ďalší postup hlasovali iba 15 poslanci. Potrebných bolo 19 hlasov, pretože išlo o prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 

Zbrzdenie druhé


Keďže predošlý návrh v zastupiteľstve neprešiel, zámer výstavby stratil mesiac času. Ďalšie rokovanie MsZ mesta Prešov sa uskustočnilo 11.10.2017. Na tomto zasadnutí dopadlo halsovanie trochu inak. Na prijatie uznesenia už stačilo len jednoduchá väčšina, t. j. 16 poslaneckých hlasov. ZA návrh bolo 18 poslancov. Návrh teda mestským zastupiteľstvom prešiel. Nato, aby nadobudol účinnosť stačilo, aby ho primátorka podpísala. 

 

 

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, však najprv uznesnenie odmietla podpísať s odôvodnením, že je protizákonné. Zaujímavé na to m celom je, že v septembri ani v októbri neboli zo strany MsÚ v Prešove vznesené námietky na protizákonnosť takéhoto postupu. V čom je problém tentoraz? 

 

Predkladá primátorka poslancom na schválenie nezákonné uznesenia?


Návrhy na uznesenia v drvivej väčšine prípadov mestskému zastupiteľstvu pripravuje Mestský úrad v Prešove, za ktorý nesie zodpovednosť štatutár mesta, v našom prípade primátorka Ing. Andrea Turčanová. Takto to bolo aj v našich dvoch prípadoch. Celý problém bol v tom, že úrad dvakrát pripravil na rokovanie zastupiteľstva materiál, ktorý primátorka pôvodne odmietla podpísať pre jeho údajnú nezákonnosť. Vyjadril sa k návrhu aj Odbor hlavného architekta mesta Prešov. Takto: V zmysle územného plánu platí pre danú plochu regulatív RL A.1. Nemáme námietky.

 

Robí si úrad z poslancov “dobrý deň”?


Pred 10 dňami nemali z úradu námietky, ale už v piatok 20.10.2017 zvolala primátorka aj kvôli tomuto problému mimoriadne rokovanie Mestskej rady v Prešove, pretože dôvodila nezákonnosťou schváleného uznesenia v MsZ, ktoré pripravil mestský úrad. Pre porovnanie uvádzam podstatnú časť dôvodovej správy, ktorým primátorka poukazuje na nezákonnosť uznesenia MsZ.

Pre uvedené územie platí regulatív RL A.1 záväznej časti Územného plánu mesta Prešov, v zmysle ktorého na pozemkoch môžu byť umiestnené výlučne stavby s minimálne dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím pri dodržaní STN 73 4301 Budovy na bývanie a podiel plôch zelene musí byť minimálne 25 % z plochy pozemkov stavby. V zmysle vyššie uvedeného, platný regulatív pre dané územie neumožňuje výstavbu jednopodlažných garáží na dotknutých nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom prevodu Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Čapajevova (FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.).

Takéto prieťahy, ktoré sa javia ako výsledok nedostatočnej komunikácie či, Bože chráň, nekompetentnosti len sťažujú celú situáciu okolo výstavby štadióna. Čas uteká! A v našom prípade veľmi rýchlo! Dotácia od SFZ má aj svoje časové mantinely. Ide o to, že výstavba štadióna je má byť skolaudovaná najneskôr do 30. júna 2018. Prvý konateľ obchodnej spoločnosti Futbal Tatran aréna Ing. Artúr Benes už pri vzniku ohlásení zámeru výstavby konštatoval:

„Už teraz si plne uvedomujeme, že je to poriadne šibeničný termín. Spravíme všetko pre to, aby nás inžinierske činnosti príliš nezdržali.“ (Ing. Artúr Benes, konateľ spoločnosti Futbal Tatran aréna, sro)

 

Výsledok rokovania Mestskej rady v Prešove


Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová napokon hneď na úvod rokovania mimoriadnej Mestskej rady v Prešove 20.10.2017 oznámila, že uznesenie MsZ mesta Prešov podpíše. Zase zmena stanoviska? Už nie je uznsenie protizákonné? Čo sa zmenilo? Niekedy aj sila a tlak verejnej mienky dosť zaváži a čuduj sa svete zmení aj pohľad na zákonnosť uznesenia. Našťastie pre Prešov a prešovský futbal! Ďalší víťazný zápas máme za sebou! Škoda len, že súpermi sme my sami. Nebojujme medzi sebou ale za Prešov! Poučme sa už konečne z vlastných chýb: Táto nezmyselná kauza spôsobila zdržanie projektu dva mesiace! Kto si to zoberie ne tričko?Obeťami sme my sami – všetci Prešovčania! Stihneme ešte termíny?

Close