Mimoriadna futbalová Mestská rada v Prešove – 20.10.2017


Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov je kolektívny orgán. Rozhoduje o základných otázkach života mesta. Svoju vôľu premieňa do uznesení, ak sa s nimi stotožní nadpolovičná väčšina poslancov. V prípade Prešova je to minimálne 16 z celkového počtu 31 poslancov. Návrhy na uznesenia v drvivej väčšine prípadov mestskému zastupiteľstvu pripravuje Mestský úrad v Prešove, za ktorý nesie zodpovednosť štatutár mesta, v našom prípade primátorka Ing. Andrea Turčanová. Poslanci však majú tiež normotvornú iniciatívu, ale hlavne zodpovednosť za rozhodnutia pretavené do hlasovaní. Na konci celého normotvorného procesu však stojí primátor(ka), ktorá nato, aby uznesenie nadobudlo účinnosť, “musí” pod uznesnenie MsZ priložiť svoj podpis. Naozaj musí?

 

MsZ mesta Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Foto: www.facebook.com/slavka.pavlovska

 

Primátorka má právo nepodpísať


Zákon o obecnom zriadení (zákon č. 369/1990 Z. z. v platnom znení, § 13 ods. 6)  umožňuje primátorke využiť tzv. sistačné právo a pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva v odôvodnených prípadoch. Tie okolnosti opäť definuje ten istý zákon. Existujú dva dôvody kedy tak môže urobiť.  Ak sa domnieva, že schválené uznesenie odporuje zákonu, alebo ak je pre obec zjavne nevýhodné. V takom prípade ho nemusí v stanovenej lehote podpísať. Musí ale to sporné uznesenie prerokovať v mestskej rade, ktorej vysvetlí dôvody svojho zámeru. Uznesením mestskej rady však nie je viazaná.

 

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová

asadnutie MsZ mesta Prešov 11.10.2017. Zľava: zástupca primátorky mesta Prešov Ing. Štefan Kužma, primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. Foto: www.facebook.com/slavka.pavlovska

 

Čo primátorka nepodpísala tentoraz? 


Primátorka mesta Prešov za posledné obdobie nepodpísala už vyše 30 uznesení prešovského zastupiteľstva, čím tieto nenadobudli účinnosť. Tentoraz ide o ďalšie dva trofeje.

  • Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2017 prijalo uznesenie č. 799/2017 k materiálu: Návrh na schválenie majetkového prevodu – odkúpenie – k. ú. Nižná Šebastová. Uvedené uznesenie je podľa primátorky, zjavne nevýhodné pre mesto. Tu je dôvodová správa, ktorou primátorka argumentuje svoj postup.

 

  • Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom zasadnutí dňa 11. 10. 2017 prijalo uznesenie č. 800/2017 k materiálu: Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Čapajevova (FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.). Uvedené uznesenie je nezákonné. Tu je dôvodová správa, ktorou primátorka argumentuje svoj postup.

 

Futbalový štadión – dvakrát


V prípade prvého uznesenia je potrebné pre objektívnosť poznamenať, že návrh z dielne MsÚ bol neschváliť tento majetkový prevod. Schválený bol až na základe poslaneckého protinávrhu. Jeho údajná nevýhodnosť je však z môjho pohľadu minimálne sporná. Ponúkané pozemky v celistvosti sa mestu môžu zísť na čokoľvek, ak nie na športovisko. V prvom rade je ale potrebné identifikovať verejný záujem v časti Nižná Šebastová a zistiť, či ľudia chcú, alebo nechcú športovisko v tejto lokalite, pretože sa zdá, že tí istí aktivisti raz žiadajú futbalovú plochu a tí istí ju teraz odmietajú petíciou. Zaujímavosťou na celom prípade je, že na začiatku celého tohto príbehu bol (podľa slov predávajúceho) primátorkin návrh na odkúpenie pozemkov do majetku mesta.

Druhé uznesenie je opäť o futbale. V tomto prípade o výstavbe nového futbalového štadióna. Mesto Prešov na jeho výstavbu dokonca zriadilo samostatnú obchodnú spoločnosť s Prešovským samosprávnym krajom. V spoločnosti Futbal Tatran aréna s. r. o. má mesto Prešov podiel 51% a PSK 49%. Výstavbu nového športového futbalového stánku podporí dotáciou aj Slovenský futbalový zväz. Dotácia Slovenského futbalového zväzu v prípade Prešova predstavuje 2,4 milióna eur, mesto aj VÚC sa zaviazali financovaním v rovnakej sume, a to 1,085 mil. €. Teraz je ale všetko ohrozené!

Tatran aréna

Projekto nového futbalového štadióna. Foto: www.archinfo.sk

 

Pochová primátorka Turčanová nový futbalový štadión ešte pred dušičkami?


V čom je problém? Problémom sú garáže, ktorú sú “prilepené” na starý štadión zo severnej strany. Na to, aby bolo možné vydať územné rozhodnutie je potrebné, aby boli vysporiadané pozemky. Na to, aby boli vysporiadané pozemky je potrebné sa dohodnúť s majiteľmi 26 garáží. Tí, pravdaže, požadujú náhradu. Spôsob sa našiel – postaviť nové garáže na neďalekom mestskom pozemku. Na to ale potrebovala obchodná spoločnosť Futbal Tatran aréna sro získať od mesta Prešov pozemky na výstavbu. Návrh na uznesenie pripravil Mestský úrad v Prešove. Vyjadril sa k návrhu aj Odbor hlavného architekta mesta Prešov. Takto: V zmysle územného plánu platí pre danú plochu regulatív RL A.1. Nemáme námietky. Poslanci teda v dobrej viere návrh uznesenia schválili.

Takto dopadlo hlasovanie:

Hlasovanie

Hlasovanie poslancov MsZ mesta Prešov. Foto: www.youtube.com/TV7

 

 

Predkladá primátorka poslancom na schválenie nezákonné uznesenia?


Pred 10 dňami nemali z úradu námietky, dnes je situácia úplne iná. Pre porovnanie uvádzam podstatnú časť dôvodovej správy, ktorým primátorka poukazuje na nezákonnosť uznesenia MsZ.

Pre uvedené územie platí regulatív RL A.1 záväznej časti Územného plánu mesta Prešov, v zmysle ktorého na pozemkoch môžu byť umiestnené výlučne stavby s minimálne dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím pri dodržaní STN 73 4301 Budovy na bývanie a podiel plôch zelene musí byť minimálne 25 % z plochy pozemkov stavby. V zmysle vyššie uvedeného, platný regulatív pre dané územie neumožňuje výstavbu jednopodlažných garáží na dotknutých nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom prevodu Návrh na schválenie majetkového prevodu – zámer predaja PP – Ul. Čapajevova (FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.).

Takéto prieťahy, ktoré sa javia ako výsledok nedostatočnej komunikácie či, Bože chráň, nekompetentnosti len sťažujú celú situáciu okolo výstavby štadióna. Čas uteká! Dotácia od SFZ má aj svoje časové mantinely. Ide o to, že výstavba štadióna je má byť ukončená najneskôr do 30. júna 2018.

“Už teraz si plne uvedomujeme, že je to poriadne šibeničný termín. Spravíme všetko pre to, aby nás inžinierske činnosti príliš nezdržali.” (Ing. Artúr Benes, konateľ spoločnosti Futbal Tatran aréna, sro)

Uvidíme ako to celé dopadne!

 

Tatran aréna

Projekto nového futbalového štadióna. Snáď takýto pohľad sa naskytne fanúšikom futbalu v Prešove. Foto: www.archinfo.sk

 

Close