Záverečný účet mesta Prešov je v pluse


Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 28.6.2017 som ocenil dobrý výsledok hospodárenia mesta Prešov za rok 2016. Hospodárenie mesta skončilo v roku 2016 s prebytkom vo výške 4 721 601,92 €. Vďaka patrí všetkým, ktorí na tom nesú svoju mieru participácie: Komisii MsZ mesta Prešov fginančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, ale predovšetkým Odboru ekonomiky a podnikania MsÚ v Prešove pod vedením vedúcej odboru Ing. Martiny Kolarčíkovej a všetkým zodpovedným v mestských organizáciách… Jednoducho všetkým a všade, kde rozumným narábaním s verejnými prostriedkami došlo k efektívnej úspore finančných zdrojov.

Ide o výsledok celého komplexu krokov a dlhodobejších aktivít: reštrikturalizácia úverov, eliminácia záväzkov a faktúr po splatnosti, jednoducho celkové zlepšenie finančnej disciplíny. Aj keď úverová zaťaženosť mesta stúpa pozitíva prevažujú nad negatívami.

 

Záverečný účet v číslach


Keďže finančné operácie skončili s prebytkom vo výške 2 355 922,24 €, na účte mesta ostali disponibilné zdroje. Disponibilné zdroje zostali na účte v sume 7 077 524,16 €. Z disponibilných zdrojov v sume 7 077 524,16 € je potrebné v zmysle § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení vyčleniť nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, ktoré sa z finančného usporiadania vylučujú, čo v tomto prípade predstavuje sumu 1 325 539,34 €. Po vylúčení účelovo určených dotácií (1 325 539,34 €) a nevyčerpaného úveru (1 721 046,48 €) je zostatok reálnych disponibilných zdrojov pre finančné usporiadanie vo výške 4 030 938,34 €. Toľko správa hlavného kontrolóra mesta Prešov.

 

Celý prebytok nie je pozitívom: Nie všetko naplánované sa toiž zrealizovalo


Mesto Prešov nevyčerpalo účelovo určené dotácie vo výške 1 325 539, 34 €. Rovnako mesto Prešov z úveru, ktorý vzalo nečerpalo 1 721 046, 48 €.

To znamená, že Prešovčania nedostali to, čo mestké zastupiteľstvo, teda prešovskí poslanci, naplánovali v rozpočte. Chcem veriť, že to bolo len a výhradne z objektívnych príčin.

Kolega poslanec Drutarovský na svojej stránke k tomuto uviedol:

“… prebytok rozpočtu vznikne vtedy, ak radnica neurobila všetko to, čo bolo v pláne a na čo sa vybrali peniaze. Ten prebytok bol totiž neplánovaný. Keďže je to už druhý rok za sebou, je to v skutočnosti alarmujúca skutočnosť, svedčiaca o nedostatočnom výkone radnice alebo, vo všeobecnosti, o iných objektívnych prekážkach. Aj keď dobrý gazda by mal byť pripravený nájsť náhradnú robotu, ak vidí, že nejaký plán nevyjde, robotníci sú nastúpení na dvore a večer ich zaplatí tak či tak.”

Z uvedeného sa dá vyvodiť, že ak chceme hovoriť o pozitívnych výsledkoch hospodárenia mesta nemožno celý prebytok hodnotiť ako úspech.

Avšak, s jemnou mierou nadsázky možno konštatovať, že od hlavnej postavy humoristickej poviedky Rysavá jalovica: Adama Krta, ktorý si naplánoval a aj kúpil na jarmoku jalovicu a nepriniesol domov nič, pretože všetko prepil v krčme, my, teda mesto Prešov síce jalovicu nemá, no aspoň sme to všetko nerozflákali… 

Close