Dobrý nápad len nedomysleli


Na Mestskom úrade v Prešove pravdepodobne len nedomysleli skvelý nápad, ako podporiť aktivity obyvateľov smerujúcich k estetizácii mesta. Alebo hľadajú “páchateľov” priestupku?

Na Mestskom úrade v Prešove pravdepodobne len nedomysleli skvelý nápad, ako podporiť aktivity obyvateľov smerujúcich k vizuálnej estetizácii mesta, ako skrášliť balkóny, predzáhradky či vchody do bytových domov. Výborný nápad, ktorý už realizovali a realizujú mnohé samosprávy. Info o súťaži nájdete TU. S dobrým nápadom sa totiž treba trošku vyhrať a dôkladne ho domyslieť. “Dobrý úmysel nerobí ani dobrým, ani správnym konanie, ktoré je samo v sebe nezriadené” (KKC 1753). Je nepochybné, že úmysel je viac než dobrý.

 

O čo vlastne ide?


Mesto Prešov pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky, vyhlásilo súťaž: Najkrajší balkón a predzáhradka. Cieľom súťaže je podľa informácií uvedených na internetovej stránke mesta: “podporiť  obyvateľov podieľajúcich sa na estetizácii predzáhradiek a balkónov a vytvárajú tak krajší a oku lahodiaci verejný priestor.”

Súťaž bola vyhlásená 21.4.2017 a potrvá od 1.5.2017 do 30.9.2017. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: 

  • najkrajší balkón
  • najkrajšia predzáhradka rodinného domu
  • najkrajšie okolie vchodu do bytového domu

Súťaž je určená pre ľudí, ktorí bývajú v rodinných a obytných domoch na území mesta Prešov. Pri úpravách okolia bytových domov sa však nesmú svojvoľne vysádzať a presádzať stromy a kry. Podľa propozícií sadiť sa smú iba kvetiny a bylinky. Rastliny nesmú byť invázne a neodporúča sa vytvárať obruby, ktoré by sťažovali kosenie trávnikov.

 

Miestna právna úprava akékoľvek sadenie zakazuje!


A tu sa dostávame k samotnému problému celej súťaže. Problém je nasledovný: súťažná kategória – “najkrajšie okolie vchodu do bytového domu”, môže obyvateľa mesta, bývajúceho v bytovom dome, ktorého okolie je vo vlastníctve mesta Prešov, spolu s ustanovením propozícií, ktoré jasne stanovujú, že “sadiť sa smú iba kvetiny a bylinky” pravdepodobne navádzať na protiprávne konanie. Prečo?

Pretože Mesto Prešov má v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov. Úplné znenie VZN si môžete nájsť TU. Jeho článok 6 “Užívanie zelene vo vlastníctve mesta Prešov”, odsek 2, písm. b.) jasne hovorí, že:

“na plochách zelene, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov, je zakázané najmä: svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kry a ostatný rastlinný materiál. Výnimku povoľuje správca zelene na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove, odboru hlavného architekta mesta”.

Ostatný rastlinný materiál teda znamená aj kvety a bylinky. VZN síce niečo striktne zakazuje, no MsÚ v Prešove jasne vyzýva k opaku. Problematickým priestorom nie sú ani balkóny, ani predzáhradky rodinných domov, problémom je “len” verejné priestranstvo, ktoré je vo vlastníctve mesta Prešov, teda značná časť okolia bytových domov v Prešove.

Mestské VZN o zeleni ďalej veľmi podrobne a jasne stanovuje správcovstvo a “údržbu” zelene, pričom tieto povinnosti zveruje vlastníkom pozemkov. V prípade mesta to ešte môže byť “právny subjekt, poverený mestom Prešov na správu a údržbu týchto plôch”. Ale nik iný. VZN zároveň hrozí sankciami za porušenie jeho ustanovení:

“Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude kvalifikované ako priestupok (zavinené konanie), ak nepôjde o konanie opodstatňujúce uloženie pokuty podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo iných osobitných predpisov. Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha, možno uložiť pokutu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”

V čase, keď som ešte bol súčasťou vedenia MsÚ v Prešove, som na tento problém upozornil primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú na porade primátorky s vedúcimi zamestnancami. Oboznámila totiž úrad so zámerom súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, čo som podporil, ale zároveň reagoval slovami, že je to v rozpore so súčasne platnou právnou úrpavou i novým návrhom VZN o zeleni. Jej reakcia bola jasná – dať to doporiadku! Mám však pocit, že sa odvtedy nič nezmenilo.

 

Ako to teda bude so súťažou?


Podľa informácií z prešovského Korzára: “Porota zložená z odborníkov vyberie podľa fotografií finalistov, ktorých osobne navštívi a následne vyhodnotí súťaž v jednotlivých kategóriách. Základným kritériom bude estetický vzhľad súťažných plôch a balkónov”.

Ak budú súčasťou poroty aj mestskí architekti, ktorým by to asi aj najviac odborne “sedelo”, potom budú mať neľahkú úlohu. Podľa VZN o zeleni majú mať na starosti kontrolu jeho dodržiavania, no zároveň budú možno aj v pozícii hodnotiteľov súťaže. Udelia pokutu, či odmenu? Čo je viac – právna norma či súťaž?

Doteraz sa záslužná činnosť obyvateľov Prešova, ktorí si pred bytovkami skrášľujú prostredie, ticho tolerovala. Vyhlásením súťaže sa nielenže ich konanie (právne) objektivizuje, ale prihlási sa aj “páchateľ” priestupku. Ako bude mesto Prešov postupovať? 

Každopádne je načase zmeniť VZN mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov, predovšetkým jeho nezmyselné ustanovenia, ktoré z angažovaných obyvateľov, ktorým záleží na peknom vzhľade mesta, robí “páchateľov” priestupkov.

Návrh na zmenu VZN sme mali na programe Mestskej rady v Prešove dňa 26.10.2016. Išlo o nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o ochrane a údržbe zelene a ochrane životného prostredia na území mesta Prešov, no aj ten rovnako obsahoval uvedený zákaz výsadby rastlinného materiálu., a to dokonca bez možnosti udelenia výnimky! Aj to bol jeden z dôvodov prečo sme ho nepodporili. MsÚ ho mal prepracovať… Nestalo sa!

 

Ponúkam rýchle a čisté riešenie


Do porpozícií súťaže nasvrhujem dodať informáciu, že na pozemkoch mesta je možnosť upravovať okolie bytových domov (v zmysle VZN) len so súhlasom správcu zelene, na ktorý je potrebný súhlas MsÚ v Prešove, odboru hlavného architekta mesta. Zároveň vyvesiť formulár, kde budú môcť obyvatelia požiadať o takýto súhlas, a to s informáciou, že takýto súhlas bude vydávaný expresne rýchlo a budú môcť byť legalizované aj prezáhradky, ktoré si už ľudia pred bytovými domami krásne svojpomocne upravili. Myslím, že námaha obyvateľov stojí za takéto promptné riešenie. Vyriešime tým dve veci súčasne. Súťaž bude môcť pokračovať legálne a zlegalizujeme aj už hotové záhony. Stanovisko Mestského úradu v Prešove, že vyhlásením súťaže dalo všeobecný súhlas s vysádzaním okrasných bylín neobstojí. Výnimka je totiž individuálny akt, ktorý sa vzťahuje na konkrétny prípad a nedá sa paušalizovať. Uvediem príklad: pozvaním všetkých motoristov na Hlavnú ulicu od štatutárky mesta ešte nezaloží oprávnenie porušiť zákaz vjazdu. Predstavme si ale, že by to takto malo platiť a obyvatelia mesta Prešov by vyhlásením súťaže dostali oprávnenie vysádzať rastliny na verejnom priestranstve: Kde všade by sme ich mohli sadiť, pokiaľ je okolie bytových domov? Tadeto cesta nevedie… Je potrebné upraviť propozície súťaže, aby ľudia mohli legálne prispieť k skrášleniu prostredia, nášho Prešova.

Comments are closed

Close