Mesto Prešov sa člení na 7 volebných obvodov, ktoré sú rozlíšené iba číslom 1 až 7. Tieto obvody nie sú vo formálnom (politicko-správnom) zmysle mestskými časťami. Z hľadiska katastrálneho, mesto Prešov spravuje územie s názvami: Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová. Okrem týchto oficiálnych pomenovaní sa často používajú aj zaužívané miestopisné pomenovania jednotlivých mestských oblastí ako napríklad: Kalvária, Rúrky, Sídlisko II, Sídlisko III, Sekčov, Šváby, Šarišské Lúky, Dúbrava, Šidlovec, Bikoš, Tábor a podob. 

Počet ulíc v Prešove rastie

V roku 2009 bolo v meste Prešov 317 ulíc. V roku 2013 už ich bolo 372. Za 4 roky sa teda počet ulíc zvýšil o 17%. Od roku 2014 do roku 2022 (teda za 8 rokov) sa počet ulíc zvýšil ani nie o 10%. Z tohto hľadiska sa môže javiť, že za posledných 8 rokov sa územný rozvoj mesta výrazne spomalil. Dôkazom tejto konštatácie je nielen spomalenie prírastku nových ulíc, ale aj pokles počtu obyvateľov mesta Prešov. V roku 2011 bol počet obyvateľov mesta Prešov 91 782 obyvateľov. V roku 2022 už len 82 662 obyvateľov.

V apríli bude mať Prešov 414 ulíc

V apríli Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov bude schvaľovať návrh na 4 nové ulice v meste. Návrhy na určenie názvov nových ulíc v meste Prešov prerokovali členovia Mestskej názvoslovnej komisie (MNK) v Prešove na svojom zasadnutí dňa 20.3.2023. Komisia posúdila názvy nových ulíc v súlade so zákonom o obecnom zriadení a Štatútom MNK. Vybrala ich s prihliadnutím na danú lokalitu a posúdila z lingvistického hľadiska. Pri výbere vhodných názvov vychádzala zo zoznamu známych osobností mesta Prešov. Zoznam osobností bol schválený na zasadnutí MNK dňa 27. 2. 2020. Pre navrhované názvy boli vybraté tieto osobnosti: Mikuláš Jordán, Štefan Tóbik, Ivan Bukovčan a Mária Kočanová.

Ulica Mikuláša Jordána

Mikuláš Jordán (1892-1977), rodák z Prešova, maliar a reštaurátor, diecézny maliar gr. kat. biskupstva v Prešove, autor krajinárskych štúdií vyznamenaný pápežským zlatým krížom. Ulica Mikuláša Jordána bude situovaná vo VMČ č. 1, lokalita Kráľova hora (sídl. III), novonavrhovaná ulica sa nachádza západne od jestvujúcej zástavby bytových domov – sídlisko Mladosť ako odbočka južným smerom z ulice Jána Lazoríka a bude sprístupňovať pozemky určené Územným plánom mesta Prešov pre bývanie v rodinných domoch.

Nová ulica Mikuláša Jordána

Ulica Štefana Tóbika

Štefan Tóbik (1909-1969) bol slovenským jazykovedcom , dialektológom. Po zriadení Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Prešove začal budovať katedru slovenského jazyka a literatúry, bol dekanom a prodekanom Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. Zaoberal sa výskumom slovenských nárečí (Gemer, Šariš) a dejinami slovenskéhojazyka, autor monografie Šafárikov a Kollárov jazyk. Ulica Štefana Tóbika bude situovaná vo VMČ č. 1, lokalita Kráľova hora (sídl. III), novonavrhovaná ulica sa nachádza západne od jestvujúcej zástavby bytových domov – sídlisko Mladosť ako odbočka severozápadným smerom z ulice Jána Lazoríka (umiestnenie v grafickej prílohe) a bude sprístupňovať pozemky určené Územným plánom mesta Prešov pre bývanie v rodinných domoch.

Nová ulica Štefana Tóbika

Ulica Ivana Bukovčana

Ivan Bukovčan (1921-1975) absolvoval ZŠ v Solivare, maturoval na gymnáziu v Prešove. Bol popredným filmovým dramaturgom,  publicistom a kritikom filmovej tvorby, počas jeho pôsobenia v Prahe bol ovplyvnený tvorbou Buriana, Voskovca a Wericha. Ulica Ivana Bukovčana bude situovaná vo VMČ č. 1, lokalita Kráľova hora (sídl. III), novonavrhovaná ulica sa nachádza západne od jestvujúcej zástavby bytových domov – sídlisko Mladosť ako odbočka severozápadným smerom z ulice Jána Lazoríka (umiestnenie v grafickej prílohe) a bude sprístupňovať pozemky určené Územným plánom mesta Prešov pre bývanie v rodinných domoch.

Nová ulica Ivana Bukovčana

Ulica Márie Kočanovej

Mária Kočanová (1890-1976), rodáčka z Kostolian nad Hornádom. Pôsobila ako učiteľka v Prešove – Solivare. Autorka poézie, prózy a dramatickej tvorby. V hrách riešila otázku postavenia ženy v spoločnostiVenovala sa ochotníckemu divadlu. Ulica Márie Kočanovej bude situovaná vo VMČ č. 5, lokalita Solivar, miestna cesta na parcele KN-C 2268/23, k.ú. Solivar je prístupová cesta k pozemkom určeným podľa platného ÚPN mesta Prešov pre výstavbu rodinných domov v chránenom ložiskovom území Solivar (umiestnenie v grafickej prílohe).Napája sa na ul. Na brehu ako odbočka západným smerom.

Nová ulica Márie Kočanovej

Close