Dlhé roky je to s prešovským odpadom zlé. Tejto téme som sa venoval už od roku 2015. V roku 2017 som publikoval článok: Prešovský odpad smrdí: Za odpad zaplatíme rekordne vysokú sumu. Od tých čias sa žiadne systémové opatrenia nerealizovali. Suma pre nakladanie s odpadov v Prešove narastala ale mesto poplatok pre obyvateľov z politických dôvodov nezvyšovalo, hoci zákon hovorí, že tak malo urobiť.

„Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným staveným odpadom…”

§ 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prečo? Zákon je totiž nastavený veľmi dobre. Núti samosprávy aby veľmi hospodárne nakladali s odpadom, aby nemuseli zvyšovať poplatky za komunálny odpad. V Prešove boli z tohoto pohľadu hneď dva problémy. Prvý: V Prešove sa s odpadom nakladá veľmi nehospodárne! Druhý: Bývalé vedenie si to nepriznávalo a snažilo sa to ututlať nezvyšovaním poplatku pre obyvateľov.

Žiaľ, v tejto chvíli je prvým krokom k náprave práve zvýšenie poplatku pre podnikateľov i pre fyzické osoby. Verím, že nie natrvalo. Asi každému obyvateľovi je jasné, že zvyšovanie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie je túžbou žiadneho komunálneho politika. Návrh na takéto zvyšovanie sa žiadnemu starostovi či primátorovi nepredkladá a poslancom už vôbec neschvaľuje ľahko. Nastal však čas, aby sme boli férový a hovorili si pravdu. Zle nakladáme s dopadom! V našom meste sa totiž dlhodobo nedodržiava zákon o odpadoch. Ako je to možné? Prečo sa to deje? Môžeme sa len domnievať, ale vytvorte si vlastný názor po prečítaní týchto riadkov.

Za cca 10.000 neplatičov za odpad sa roky skladáme všetci!

V Prešove žije 82 995 obyvateľov. Každý pôvodca odpadu má povinnosť podať oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hovorí jasnou rečou a definuje kto každý má patriť do skupiny poplatníkov:

“Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu, alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.”

§ 77, ods 2), písm a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Teda poplatníkom má byť aj nájomca či užívateľ bytu, ktorý nie je jeho vlastníkom. Viete koľko máme poplatníkov? Prešov ich “eviduje” len 75 500. Prečo tak málo ak vieme, že v meste býva cca 90.000 ľudí? Pretože neexistuje systém kontroly!

Problémy začínajú už smetnou nádobou!

Po prihlásení za poplatníka miestneho poplatku za kumunálne odpady a drobné stavebné odpady si potrebujete zaobstarať smetnú nádobu. Áno, samozrejme len ak bývate v dome. A prvý problém je na svete. Pozrime sa čo hovorí zákon!

“Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu. Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.”

§ 81, ods. 3) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poviete si: Veď v Prešove je zadarmo! Áno, ale logika je nakladania s odpadom má byť opačná. Keďže chceme mimnimalizovať zmesový komunálny odpad (veď preto odpad triedime!), aj náklady na nádobu má znášať pôvodca odpadu. Avšak nádoby na separovaný zber by mali byť pre obyvateľov zadarmo.

“Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.”

§ 81, ods. 4) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Prešove je to presne naopak! Pozrite si dôkaz!

Pokračovanie nabudúce…

Close