Mnohé okolia bytových domov v Prešove možno právom zaradiť medzi nevídané záhradnícke skvosty. Prešovské sídliská sú dnes krajšie kvôli ľuďom, ktorým nie je jedno ako vyzerá verejný priestor. Keďže samospráva nedokáže zabezpečiť príjemné prostredie verejných priestranstiev v okolí bytových domoch podľa predstáv ich obyvateľov, tak sa na to podujali sami. Vo svojom voľnom čase, na vlastné náklady a svojim úsilím pretvárajú okolia vchodov na sídliskách na dôstojný vstup do ich obydlí.

Mestské nariadenie predzáhradky zakazuje!

Prešovská miestna právna úprava takúto záhradnícku činnosť na meskom majetku ale výslovne zakazuje. Mesto Prešov má v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov. V ňom sa vyslovene takáto činnosť zakazuje pod hrozbou pokuty: “na plochách zelene, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov, je zakázané najmä: svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kry a ostatný rastlinný materiál. Výnimku povoľuje správca zelene na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove, odboru hlavného architekta mesta”.

Ostatný rastlinný materiál znamená aj kvety a bylinky. Bez povolenia mesta a bez kladného stanoviska Odboru hlavného architekta mesta Prešov nie je dovolené ostrihať krík, ani vysadiť kvietok, o stromčeku ani nehovoriac! Samozrejme hovoríme “len” o verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve mesta Prešov. Ide teda takmer o všetky okolia bytových domov v Prešove a ich predzáhradky.

Riešením je komunitná záhrada

F. Oľha a M. Ďurišin sú presvedčení, že obyvatelia, ktorí takto zveľaďujú verejný priestor by mali byť podporení a odmenení. Súčasná právna úprava im však hrozí nemalou pokutou v správnom konaní. Tvrdia, že mestská právna úprava si vyžaduje zmenu. Pre novelizáciu mestského nariadenia vidia niekoľko dôvodov. Angažovaní obyvatelia nielenže významne prispievajú k skrášleniu verejného priestranstva, ale mestu Prešov významne šetria finančné prostriedky a ponúkajú aj niekoľko argumentov. 

“Predstavte si upravený záhon pred vchodom bytového domu plný kvetín, doplnený kamienkami a skalkami… Takto dnes vyzerá nejeden priestor pred vchodom do bytovky. Ľudia vynaložili svoju prácu, čas i nemalé finančné prostriedky do úpravy prostredia. Takýto priestor si teda prirodzene našiel svojho správcu, ktorý sa o neho stará. Buď ide o jednotlivca či o celé spoločenstvo obyvateľov bytovky. Tak či onak mestu Prešov „de facto“ odpadá povinnosť spravovať a starať sa o takýto priestor. A navyše, ak by sa opravilo VZN a existoval by pasport verejnej zelene, dokázalo by mesto ušetriť. Napr. priestor o výmere 150 m2 stojí mesto ročne cca 70,-€ iba na kosbe. Ak by sme aspoň časť prostriedkov (možno v hmotnej pomoci: sadeničky, záhradnícky substrát, … a pod.) vedeli poskytnúť spoločenstvu obyvateľov bytových domov – miestnym správcom zelene, naše sídliská by boli ešte krajšie a mesto by ešte ušetrilo.” tvrdí občiansky aktivista Martin Ďurišin.

Close