Počas koronakrízy sú úsporné opatrenia zrejme nevyhnutnosťou, na tom sa asi spoločnosť zhodne. Je však dôležité zadefinovať v ktorých oblastiach je šetrenie rozumné, spravodlivé a prinesie želateľný výsledok. Ozaj: A čo je je cieľom šetrenia? Na aký účel sa ušetrené prostriedky použijú? Vie to niekto? Budem sa pýtať a to teda poriadne hlasno!

 

Prečo prešovské deti zrazu dostanú nerovnako?

Doteraz platná a účinná prešovská právna úprava stanovuje, že všetky prešovské deti – hoc aj v rôznych typoch škôl (podľa zriaďovateľa) dostanú rovnakú finančnú dotáciu. Dotácia sa poskytuje na počet žiakov školy na účet zriaďovateľa a zriaďovateľ ju poskytuje škole, ktorú zriadil. Dotácia má slúžiť na pokrytie nákladov na mzdy a prevádzku školských a predškolských zariadení. V praxi to doteraz vyzeralo tak, že bolo jedno aký typ zariadenia Vaše dieťa navštevovalo – mesto poskytovalo rovnakú dotáciu. Mestským, súkromným či cirkevným školám mesto poskytovalo rovnakú dotáciu na 1 dieťa. Argument bol jasný: všetky deti sú naše – prešovské, preto nerobíme rozdiely! Prečo to teraz chce vedenie mesta zmeniť? Údajne COVID-19 a šetrenie… Naozaj?

Mimochodom o tejto mestskej právnej úprave – o Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ??/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov,  budú paradoxne rozhodovať aj poslanci MsZ mesta Prešov, ktorí (niektorí z nich) už ani nebývajú v Prešove, ale iba formálne majú trvalý pobyt v meste a napriek tomu sú stále “prešovskými poslancami” (pretože to zákon umožňuje).  Paradox, však? …ale to len na okraj…

 

Takto vyzerá návrh VZN zo strany vedenia mesta

 

Nezaslúžia si všetky prešovské deti rovnaké podmienky?

Vedenie mesta na čele s pani primátorkou Ing. A. Turčanovou v novom návrhu chce zmeniť finančné podmienky zriaďovateľom škôl – výrazne v neprospech súkromných zriaďovateľov. Prečo? Argument predkladateľa, teda mesta, bude zrejme ten, že mestské školské zariadenia ani cirkevné nevyberajú školné, ale súkromné školy školné vyberajú. Úbohé, však? Spomeňte si koľko skrytých poplatkov platíte v mestských školách…. 

ilustračný obrázok, mená detí sú fiktívne 

Vidíte v týchto deťoch nejaký podstatný rozdiel? Vidíte dôvod prečo by mala samospráva dotovať ich výchovu a vzdelávanie rozdielnou sumou?

 

 

Pokrivená konkurencia na ktorú doplácame z vlastného vrecka

Pripravované nariadenie VZN chce zjavne a veľmi výrazne znevýhodniť súkromné školy na vzdelávacom trhu. Argument výberu školného v súkromných školách neobstojí, pretože to minimálne školné, ktoré sa v niektorých súkromných školských zariadeniach vyberá slúži na dofinancovanie škôl a školských zariadení – teda na to, čo robí aj mesto ako zriaďovateľ svojich škôl a rôznymi špeciálnymi kapitálovými transfermi a dotáciami dofinancuváva školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Navyše, mesto Prešov plánuje aj naďalej svoje školy v navrhovanom VZN dofinancovať sumou, ktorá by sa rovnala sume školného na 1 žiaka v ročnej výške 200 €. A to všetko z našich daní – teda aj z Vášho vrecka – čiže de facto “školné” pre deti v mestských školách platíme všetci z našich daní bez ohľadu na to, či mestskú školu vaše dieťa navštevuje alebo nie.

 

Chce mesto doviesť súkromné školy do krachu a prepúšťania?

Napokon, ani argument, že súkromné školy vyberajú školné neplatí paušálne. Aj v Prešove totiž sú aj také súkromné školy, ktoré školné nevyberajú – v Prešove napr. Súkromná základná škola DSA Mukačevská 1, Prešov – školné nevyberá a zaviazala sa, že ani vyberať nebude. Aj preto jej mesto Prešov poskytuje za zvýhodnený nájom mestskú budovu školy na ulici Mukačevskej. Čo to ale môže znamenať? Veľmi jednoducho to môže znamenať likvidáciu súkromných školských zariadení. O toto ide primátorke mesta Prešov? Túži mesto zlikvidovať stále silnejšiu konkurenciu, ktorú mesto vidí v podobe súkromných škôl?

 

Prežijú súkromné materské školy nové nariadenie mesta?

Tak sa teraz pozrime na materské školy, ktorých je v meste 33 (z toho mestských 20). Dokáže mesto Prešov pri prípadnej likvidácii 9 súkromných materských škôl vytvoriť dostatočné kapacity na umiestnenie detí predškolského veku v mestských zariadeniach? Prečo píšem o likvidácii? Pozrite si priloženú tabuľbu a pochopíte.

 

Menej peňazí aj do školských jedální!

Áno, ak bude schvalený nový návrh VZN, tak sa dotkne aj školských jedální, ktoré budú financované tak, že kým na 1 žiaka – stravníka v ŠJ pri ZŠ mestskej alebo cirkevnej dostane škola 162 €, súkromné školy a ich jedálne dostanú na 1 žiaka – stravníka len 143 € ročne čo je 19 € rozdiel. Dnes účinné VZN mesta Prešov prideľuje všetkým rovnakú sumu 168,80 €. Z tých peňazí je potrebné zaplatiť personál do kuchyne a uhradiť nájom a aj všetky režijné náklady vrátane energií, odvozu odpadu, nakúpiť riad, …. Znamená to, že o prácu zrejme prídu ďalší školskí zamestnanci. Prepúšťanie bude s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnutné. Mesto tak núti súkromných zamestnávateľov prepúšťať, alebo zlikvidovať školskú jedáleň, alebo zvyšovať poplatky a tým stratiť konkurenčnú výhodu nevýhodnou cenou za službu školského stravovania. Ročný rozdiel (oproti súčasnému stavu) vychádza pri 500 stravníkoch až na 12.900 € čo predstavuje ročný plat 1,5 kuchárky v školskej jedálni. Avšak právne predpisy pre školské stravovanie presne definujú koľko zamestnancov školskej kuchyne je potrebných na určitý počet stravníkov – priam neriešiteľná situácia!!! Možnosti sú 2 – buď budú deti hladné (nebude sa variť), alebo sa zvýšia ceny – pri oboch variantoch je predpoklad že sa budú porušovať právne predpisy.

 

 

Menej peňazí aj na ZUŠ a CVČ

Ťažkosti budú mať aj súkromné základné umelecké školy a centrá voľného času, pre ktoré môže byť nová prešovská právna úprava likvidačná.

 

Vládni poslanci hovoria o nevyhnutnosti rovnoprávneho financovania

Poslanec NR SR R. Vašečka (poslanec, ktorého mimochodom pani prešovská primátorka Ing. A. Turčanová osobne na sneme KDH navrhovala na predsedu hnutia – to uvádzam len z dôvodu, že sú si s najväčšou pravdepodobnosťou názorovo a hodnotovo veľmi blízki) sa vyslovil za jednotné financovanie verejných cirkevných i súkromných škôl na Slovensku. 

Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu konštatuje” „Táto nerovnosť a diskriminácia zasahuje nielen školy a učiteľov, ale aj ich žiakov a rodičov, ktorí platia dane rovnako ako rodičia žiakov verejných škôl. Neštátne školy sú tak výrazne poškodzované nielen po finančnej, ale nepriamo aj po materiálnej a personálnej stránke.”

Prezident Združenia Katolíckych škôl Daniel Masarovič v rámci iniciatívy povedal, že je spoločensky neprijateľné, aby určitá skupina žiakov nemala štátom garantovaný rovnaký prístup k vzdelávaniu, a to pre svoje vierovyznanie či presvedčenie.

 „Je vysoko neúnosné, aby vzdelávanie žiakov neštátnych škôl bolo odkázané na milosť a nemilosť územných samospráv, ktoré sú často zriaďovateľmi konkurenčných verejných škôl a ktorých toto konkurenčné postavenie vedie veľmi často k uplatňovaniu nespravodlivých praktík,“ tvrdí šéf združenia, ktoré spája viac ako 150 cirkevných škôl.

 

Petícia za rovnaké financovanie všetkých typov škôl

Vzhľadom k skutočnosti, že zníženie financovania škôl o 17% môže byť pre niektoré školy a školské zariadenia likvidačné, rozhodli sme sa nečakať a konať. Podpisom pod petíciu pomôžete spravodlivému boju za rovnaký prístup ku všetkým prešovským deťom – veď všetci platíme rovnaké dane!

Petíciu môžete podpísať TUklik

 

Close