Zlegalizujme predzáhradky pri bytových domoch! Mám plán ako podporiť aktívnych obyvateľov!


Prešov je postupne krajší! Nielenže sa obnovujú a zatepľujú bytové domy na našich sídliskách, ale krajšie začína byť aj ich okolie. Niektoré okolia bytových domov v Prešove možno právom zaradiť medzi nevídané záhradnícke skvosty. Prešovské sídliská sú krajšie kvôli ľuďom, ktorým nie je jedno ako vyzerá verejný priestor. Ak samospráva nedokáže zabezpečiť príjemné prostredie verejných priestranstiev v okolí bytových domoch – tak sa na to podujali sami. Vo svojom voľnom čase, na vlastné náklady a svojim úsilím pretvárajú okolia vchodov na sídliskách na dôstojný vstup do ich obydlí. Prešovská miestna právna úprava (VZN mesta prešov č. 5/2010) to ale výslovne zakazuje. Tento nezmysel chcem napraviť a ponúkam aj návod!
 

Foto: Martin Ďurišin

 

Záhradnícke skvosty: predzáhradky pri bytových domoch v Prešove


Často sú to naozaj priam umelecké záhradnícke skvosty: skalky, rastlinky, kvety, kríky v harmonickej symbióze, akoby od záhradného architekta. Je v nich vidieť srdce i dušu autora, ktorý nielenže má estetické cítenie, ale i pozitívny vzťah k prírode a k svojmu mestu. Práve toto je evidentný dôkaz, že medzi nami sú ľudia, ktorí milujú svoje mesto, a chcú a aj dokážu pre neho niečo urobiť. Často sú to zanietení jednotlivci, ktorí do prostredia vynakladajú vlastné financie a pravidelnú starostlivosť. Niekde sú to i celé spoločenstvá obyvateľov bytových domov, ktorých práve starostlivosť o vchod a jeho okolie vytrháva z anonymity sídliska a vytvárajú tak funkčnú komunitu. Na mnohých miestach v Prešove aj práve na „predzáhradkách“ pri vchodoch do bytových domov vidieť ako užitočná vie byť spolupráca ľudí, ktorým na meste naozaj záleží. Je tu ale problém! Celé ich úsilie a činnosť je postavená mimo prešovského zákona (VZN) a je preto protiprávna. Nezmyselné ustanovenie VZN je potrebné zmeniť a angažovaných ľudí podporiť. Viem ako na to! Čítajte ďalej!
 

Foto: Martin Ďurišin

 

Predzáhradky pri bytových domoch sú dnes nelegálne! Chcem to zmeniť!


Mesto Prešov má v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov. Jeho článok 6 “Užívanie zelene vo vlastníctve mesta Prešov”, odsek 2, písm. b.) jasne hovorí, že:

“na plochách zelene, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov, je zakázané najmä: svojvoľne vysádzať a presádzať stromy, kry a ostatný rastlinný materiál. Výnimku povoľuje správca zelene na základe stanoviska Mestského úradu v Prešove, odboru hlavného architekta mesta”.

Ostatný rastlinný materiál znamená aj kvety a bylinky. To znamená, že bez povolenia mesta a bez stanoviska Odboru hlavného architekta mesta Prešov nie je dovolené ostrihať krík, ani vysadiť kvietok, o stromčeku ani nehovoriac! Samozrejme hovoríme “len” o verejnom priestranstve, ktoré je vo vlastníctve mesta Prešov. Ide teda takmer o všetky okolia bytových domov v Prešove a ich krásne predzáhradky.

 

Za starostlivosť o zeleň hrozí dnes pokuta od mesta!


Prešovské VZN o zeleni ďalej veľmi podrobne a jasne stanovuje správcovstvo a “údržbu” zelene, pričom tieto povinnosti zveruje vlastníkom pozemkov. V prípade mesta to ešte môže byť “právny subjekt, poverený mestom Prešov na správu a údržbu týchto plôch”. Ale nik iný! Žiaden angažovaný obyvateľ! VZN zároveň hrozí sankciami za porušenie jeho ustanovení:

“Porušenie ustanovení tohto nariadenia bude kvalifikované ako priestupok (zavinené konanie), ak nepôjde o konanie opodstatňujúce uloženie pokuty podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny alebo iných osobitných predpisov. Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha, možno uložiť pokutu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.”

To všetko jednoznačne znamená, že za takúto krásnu predzáhradku – jej vytvorenie, starostlivosť a údržbu hrozí pokuta!!! Nezmysel, ktorý sa snažím napraviť! Veď predsa takýchto ľudí, ktorí nám skrášľujú a udržiavajú prostredie je potrebné podporiť a odmeniť – a nie trestať!!!

 

Foto: Martin Ďurišin

 

Napriek mojim upozorneniam: Nič sa nezmenilo!


V čase, keď som ešte bol súčasťou vedenia MsÚ v Prešove (ako viceprimátor), som na tento problém upozornil primátorku mesta Prešov Ing. Andreu Turčanovú. Stalo sa tak na porade primátorky s vedúcimi zamestnancami. Oboznámila totiž úrad so zámerom súťaže o najkrajší balkón, predzáhradku a okolie bytového domu, čo som nadšene podporil. Zároveň som reagoval slovami, že zámer súťaže je v rozpore so súčasne platnou právnou úrpavou i novým návrhom VZN o zeleni. Reakcia primátorky bola jasná – dať to doporiadku! No tým sa to aj skončilo! Napriek tomu, že o konflikte súťaže s právnym predpisom vedela, súťaž prebehla. Vtedy som sa pýtal či vedenie mesta nabáda svojich obyvateľov k protiprávnemu konaniu. Pozrite si tento môj článok – kliknite TU! Odvtedy sa nič nezmenilo! Primátorke preto navrhujem riešenie.

 

Foto: Martin Ďurišin

 

Navrhujeme jednoduché riešenie


Spolu s mojimi kolegami navrhujeme mestu Prešov jednoduché riešenie legalizácie súčasných predzáhradok pri bytových domoch v našom meste. Pre optimálne riešenie je predpokladom tohto kroku pasport verejnej zelene, o ktorý sa bijem už 4. rok, no stále nie je hotový. Pasport zelene má mapovať všetku zeleň v meste a pre systémové riešenie je dôležitý. Nie je však nevyhnutnou podmienkou pre vyriešenie tohto problému. Navrhujeme nasledovné:

  • vykonať „inventúru“ súčasného stavu, zmapovať stav okolia bytových domov, vyzvať správcov a spoločenstvá vlastníkov k spolupráci
  • novelizovať VZN mesta Prešov č. 5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov, minimálne čl. 6, ods. 2, písm. b.)
  • vo VZN vytvoriť pojem „lokálny správca verejnej zelene
  • zabezpečiť, aby každý, kto preukáže ochotu prevziať na seba zodpovednosť o starostlivosť o zeleň pri bytovom dome, mohol počítať s ústretovosťou a podporou od mesta 
  • nastaviť jednoduchý proces vydávania povolení na legalizáciu už jestvujúcich záhonov a predzáhradiek v okolí bytových domov i nových projektov
  • vyčleniť územia spravované lokálnymi správcami verejnej zelene z pasportu verejnej zelene (aby neboli zbytočne započítavané do do plánov a fakturácie kosenia)
  • vytvoriť spoluprácu s Radou seniorov, ktorí by sa podieľali na kontrole a vyhodnocovaní projektov
  • vytvoriť finančnú rezervu pre hmotnú pomoc lokálnym správcom zelene
  • zohľadniť existenciu lokálnych správcov zelene v participatívnom rozpočte

 

Autor: Martin Ďurišin

 

Aktívni obyvatelia musia byť odmenení a nie potrestaní!


Angažovaní, aktívni obyvatelia, ktorí takto zveľaďujú verejný priestor by mali byť podporení a odmenení. Súčasná právna úprava im však hrozí nemalou pokutou v správnom konaní. Toto je naozaj potrebné zmeniť. Dôvodov je viac! Nielenže takýto obyvatelia významne prispievajú k skrášleniu verejného priestranstva, ale mestu Prešov významne šetria finančné prostriedky. Ako? Predstavte si upravený záhon pred vchodom bytového domu plný kvetín, doplnený kamienkami a skalkami… Takto dnes vyzerá nejeden priestor pred vchodom do bytovky. Ľudia vynaložili svoju prácu, čas i nemalé finančné prostriedky do úpravy prostredia. Takýto priestor si teda prirodzene našiel svojho správcu, ktorý sa o neho stará. Buď ide o jednotlivca či o celé spoločenstvo obyvateľov bytovky. Tak či onak mestu Prešov „de facto“ odpadá povinnosť spravovať a starať sa o takýto priestor. A navyše, ak by sa opravilo VZN a existoval by pasport verejnej zelene, dokázalo by mesto ušetriť. Napr. priestor o výmere 150 m2 stojí mesto ročne cca 70,-€ iba na kosbe. Ak by sme aspoň časť prostriedkov (možno v hmotnej pomoci: sadeničky, záhradnícky substrát, … a pod.) vedeli poskytnúť spoločenstvu obyvateľov bytových domov – miestnym správcom zelene, naše sídliská by boli ešte krajšie a mesto by ešte ušetrilo. Čo myslíte: je to dobrý nápad?

 

Prosím zdieľajte: