MŠ Zemplínska v Prešove. Foto: maps.goole.com

Mestský úrad chce zvýšiť školné


Mestský úrad v Prešove chce zvýšiť školné vo svojich materských školách. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov máme 20 materských škôl, ktoré navštevuje 2170 škôlkárov. Financovanie materských škôl prináleží samosprávam. Mestský úrad v Prešove pripravil nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. V predloženom návrhu sa mení výška školného smerom nahor, a to dosť výrazne! Upravovať sa má aj stravné. Pozrime sa na to spolu a trošku podrobnejšie!

 

Ako to je a bolo (do)teraz?


Súčasná platná úprava hovorí, že za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa:

  • sumou 40 € za dieťa do 3 rokov veku,
  • sumou 15 € za dieťa nad 3 roky veku.

 

MŠ ČSA v Prešove. Foto: mscslarmady.edupage.org

 

Prešovské školné je druhé najdrahšie už teraz!


Podobné školné platia aj rodičia v ostatných krajských mestách na Slovensku. Tak napríklad v Žiline je to 17 €, v Košiciach plateia rodičia za jedno dieťa staršie ako 3 roky 15 €, Banská Bystrica má 14 € pre Bystričanov a pre ostatných 28 €, Nitra vyberá od rodičov detí od 3 do 6 rokov tiež 14 €, v Trnave je to rovnako ako doteraz v Prešove 15 €, mesto Trenčín má výšku školného pre viac ako trojročné deti MŠ stanovené na 15% zo sumy životného minima pre jedno neplnoleté dieťa, čo v prepočte predstavuje sumu 13,56 €. V hlavnom meste Bratislava si výšku školného určuje každá mestská časť samostatne a pohybuje sa od 15% do 17% sumy životného minima pre jedno neplnoleté dieťa, čo je maximálne 15,37 €. 

Hádam nie je potrebné pripomínať v akej výške sa pohybujú životné náklady priemernej domácnosti v Bratislave a aká je priemerná výška mzdy v hlavnom meste v porovnaní s ostatným Slovenskom, zvlášť s Prešovom. Ale pre istotu si to pripomeňme! V prvom štvrťroku roku 2017 bola priemerná mzda v Bratislave na úrovni 1.275 €. V Prešove je to 796 €, čo je o 38% menej ako v Bratislave. Školné sa má ale zvýšiť presne opačne akoby to bolo logické. Práve v najchudobnejšom krajskom meste sa má zvýšiť v porovaní s priemerom ostatných krajských miest o 33%!!!

 

Ilustračné foto. Foto: autor

 

Nový návrh zvšuje sumu o 50%!


Návrh z dielne MsÚ v Prešove hovorí o úprave školného smerom hore. Účinný by mal byť od 1.2.2018 a výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov by sa zvýšila pre menej ako trojročné deti o 50%. Pre rodičov detí by to znamenalo, v prípade jeho schválenia v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov, že by siahli oveľa hlbšie do svojej peňaženky a zaplatili by o polovicu viac v porovnaní s tým čo platili doteraz. Suma by sa podľa návrhu úradu mala vyšplhať o 50% pre deťoch mladších ako tri roky a o tretinu viac pri troj a viacročných deťoch.

Školné by podľa návrhu MsÚ v Prešove malo vyzerať takto:

  • 60 € za dieťa do 3 rokov veku,
  • 20 € za dieťa nad 3 roky veku.

 

Zvyšovať sa má aj stravné


Rodičia by, podľa návrhu, mali viac prispievať aj na stravu detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. O 100% viac! Dnes je to 0,10 € na žiaka. Nový návrh hovorí toto:

“Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné
jedlo, ktoré sa použijú na prevádzkové náklady zariadení školského stravovania,
predovšetkým na obnovu materiálno-technického vybavenia zariadení školského
stravovania.“

Je to síce “len” o dve eurá v mesiaci s dvadsiatimi pracovnými dňami, ale súbežne so zvyšovaním školného to urobí poriadny prievan v peňaženke rodičov.

Čo by ste povedali na tekéto zvýšenie? Súhlasili by ste s navýšením školného na takúto výšku?

Ilustračné foto. Foto: autor

HLASUJTE prosím !


Vaše hlasovanie už raz výrazne pomohlo zvrátiť neželaný návrh, ktorý by zamedzil prijímaniu detí mladších ako tri roky do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Spolu sme dosiahli, že dnes sú aj takéto deti v prešovských materských školách. Čítajte viac: Podarilo sa! Do MŠ v Prešove nastúpili aj deti mladšie ako 3 roky, alebo aj čo spôsobilo celý problém: Prešovské MŠ možno nebudú prijímať deti do 3 rokov! 

Pomôžte hlasovaním aj tentoraz, prosím! Ide o Vaše peňaženky!

 

[socialpoll id=”2461399″]

 

Vaše názory a postrehy (ktoré môžete písať do komentárov) mi výrazne pomôžu pri prijatí zodpovedného rozhodnutia ako pristúpiť k návrhu VZN pri hlasovaní v MsZ mesta Prešov. Dobrú samosprávu vytvoríme jedine spolu. Ak budeme vedieť zreteľne zadefinovať verejný záujem dokážeme pohodlnejšie dospieť k jeho naplneniu. Aktívny prístup obyvateľov a volených predstaviteľov a ich spoločné hľadanie riešení zohľadňujúcich záujmy Prešovčanov je najlepšou cestou ako z Prešova vytvoríme ešte lepšie miesto pre život. Vopred Vám ďakujem za Váš názor, Vaše postrehy a komentáre a hlasovanie.

V Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov prídem s vlastným návrhom ktorý zabezpečí spokojnosť na strane materských škôl, rodičov i mesta. Môj návrh bude mať za cieľ, aby materské školy dostali viac peňazí, ale aby to nezasiahlo peňaženky rodičov a zároveň, aby bol spravodlivý. Verím, že pre neho nájdem podporu v zastupiteľstve. Veď ide o naš deti!

s úctou

Martin Ďurišin 

nezávislý poslanec MsZ mesta Prešov

vždy na Vašej strane

 

Close