Dejiny Prešova: Prešovská radnica chce kúpiť 2 knižné tituly za 80 000 €

Dejiny Prešova, zost. Imrich Sedlák 1965

Vedecká monografia Dejiny Prešova má už dlhú minulosť


Metropola Šariša – náš Prešov – má bohatú históriu. Históriu sa oplatí skúmať, zaznamenávať, objektívne interpretovať, nezabúdať na ňu a poučiť sa z nej. Dejiny sa píšu v konkrétnom čase a často sú poznamenané svojou dobou a stavom výskumu a poznania svojej doby. Preto je, pre čo najobjektívnejšiu interpretáciu dejín, potrebné, po nejakom čase, výskum prehodnotiť a nové konfrontovať so starým. Priebežne sa tak deje na rôznych fórach a mnohí historici etablovaní v prešovskom priestore (ale i mimo neho) naozaj nezaháľajú a vo svojom výskumnom portfóliu majú aj kusisko histórie Prešova.

Dozrel čas na nové spracovanie dejín

Ako vyštudovaný historik sa nazdávam, že dokážem zhodnotiť, že dnes už dozrel čas. Dozrel čas na to, aby priebežné aktualizácie historického výskumu v oblasti dejín Prešova mohli byť (ba dokonca mali byť) koncentrované do konkrétnej monografickej podoby a predstavené odbornej i laickej verejnosti. To predpokladá nové vydanie viaczväzkových Dejín Prešova. Veď posledná dvojzväzková odborná monografia dejín Prešova bola vydaná ešte v roku 1965. Vtedy ju zostavoval Imrich Sedlák, veľká osobnosť prešovského akademického prostredia.

prof. Imrich Sedlák (1933 – 2016). Foto: Matica slovenská

Veľmi ma potešilo, keď som sa v júli 2012 dozvedel, že mesto Prešov podpísalo zmluvu s Prešovskou univerzitou v Prešove, ktorej výsledkom malo byť nové odborné spracovanie prešovských dejín. Zmluvné strany podpísali zmluvu o spolupráci na vzniku monografie s názvom Dejiny Prešova, ktorá mala byť rozdelená na tri samostatné časti. Je nepochybné, že autormi mali byť renomovaní slovenskí vedeckí pracovníci, predovšetkým z prešovského prostredia s bohatými vedeckými skúsenosťami a pomerne rozsiahlou publikačnou činnosťou.

„Vypracovanie odbornej vedeckej publikácie bude v rukách autorského kolektívu zloženého z odborníkov – profesionálov, historikov, archeológov, geografov, prírodovedcov, historikov umenia, literatúry, školstva a divadla, ktorí sa dlhodobo venujú problematike dejín Prešova a sú zárukou kvalitného a včasného spracovania príslušných častí monografie“, uviedol zostavovateľ. 

Zo zostavovateľa diela, vtedajšieho prorektora Prešovskej univerzity v Prešove sa v roku 2015 stal rektor PU. Rozdiel časovej zaneprázdnenosti rektora a prorektora však neviem a ani nemám v úmysle posudzovať. No zrejme aj to spôsobilo, že mu nezostalo veľa priestoru a času na zostavovanie diela. Pochopiteľne…

 

Dejiny Prešova: Úmysel sa nepodarilo realizovať ani na dva krát


Diel prvý

Mesto Prešov uzatvorilo dňa 25.7.2012 s Prešovskou univerzitou v Prešove Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní 1. dielu monografie Dejiny Prešova. Mesto Prešov poskytlo Prešovskej univerzite v Prešove finančné prostriedky v objeme 20.000,- € za účelom ich použitia podľa zmluvy, ktorý je v predmete zmluvy definovaný ohromne kostrbato.

„Predmetom tejto zmluvy je určenie spoločného postupu zmluvných strán a vymedzenie ich vzájomných práv a povinností pri vypracovaní odbornej publikácie – prvého dielu monografie Dejiny Prešova – Dejiny Prešova od praveku do polovice 19. storočia za účelom ich následného vydania.“

Podľa pôvodného znenia zmluvy malo byť dielo dodané „najneskôr do 31.12.2013„, no nestalo sa tak. Dodatok k zmluve, ktorý bol podpísaný 8.4.2015 (teda 1 rok a 3 mesiace po pôvodnom termíne dodania diela!!!) lehotu predĺžil do 30.6.2016. Odborný partner tak v skutočnosti dostal dva a pol roka naviac. Celkovo teda bez 1 mesiaca boli k dispozícii na vypracovanie a dodanie diela 4 roky! Avšak dodnes dielo dodané nebolo. 

Diel druhý

Príbeh druhého dielu je ešte zaujímavejší. Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní II. dielu monografie Dejiny Prešova, bola podpísaná 18.12.2013, pričom dodanie diela sa malo uskutočniť do 13 dní !!! Článok 4, ods. 7 jasne hovorí o povinnosti: „vypracovať dielo najneskôr do 31.12.2013. Dodatkom z 9.4.2015 (teda rok a 4 mesiace po termíne) bola predĺžená pôvodná doba vypracovania, ktorá stanovila novú lehotu do 31.3.2017 (celkový čas na vypracovanie 4 roky a 3 mesiace). Zmluva má rovnako nejasne určený predmet zmluvy. Celkovo sa mesto Prešov zaviazalo uhradiť Prešovskej univerzite v Prešove 20.600,-€ „na úhradu autorských honorárov za vypracovanie diela, resp. jeho častí, autorského honoráru za zostavenie diela“ (čl. 4, ods. 1 Zmluvy). Uhradilo. Dielo dodnes nebolo ododané.

Viac o projekte Dejiny Prešova a zmluvách chystanej trojzväzkovej monografie, ktorá nikdy neuzrela svetlo sveta sa dočítajte v mojom blogu: TU.

 

Mal som hrať zlého policajta


Videl som jediné východisko: ukončenie zmluvy

V čase, keď som bol zástupcom primátorky mesta Prešov, som bol v auguste 2016 požiadaný, aby som sa bližšie pozrel na problém projektu monografie Dejiny Prešova a navrhol riešenie ďalšieho postupu. Už v tom čase bolo takmer dva mesiace po termíne dodania I. dielu týchto trojzväzkových dejín. Mimochodom, takmer všetkých členov autorského kolektívu poznám a bolo mi veľmi nepríjemné dospieť k záveru, že jediným možným východiskom je ukončenie zmluv dohodou mesta a univerzity.

(Ne)Dohoda s primátorkou: zmluvy je potrebné čo najskôr ukončiť

Mal som pocit, že sme sa na tom s primátorkou zhodli. Zároveň som jej prezentoval, že investované úsilie autorov by bolo škodou, ak by vyšlo na zmar. Preto som prízvukoval, že je príležitosť na vyjednanie novej a pre Mesto Prešov výhodnejšej zmluvy. Odborný parnter – Prešovská univerzita sa totiž ukázala v zlom svetle ako partner, ktorý nevie plniť termíny ani na dva krát. Mojou ambícou bolo, aby sa vypracoval nový projekt, ktorý by bol pre mesto výhodnejší v konkrétnych podmienkach, no predovšetkým cenou za dielo. Keďže jedna časť mojej entity sa stále cíti byť historikom, veľmi ma vnútorne trápila nevyhnutnosť takéhoto prísneho prístupu voči chystanej novej monografii. No v tej chvíli bola moja pozícia iná. Mojou úlohou bolo teraz strážiť verejné zdroje tak, aby ich vynakladanie bolo hospodárne. V tomto prípade nebolo. Prešovská univerzita mala už piaty rok mestské financie a mesto za ne nedostalo nič. Bolo treba rokovať a konať…

Rokovanie so zostavovateľom

Na pracovnom stretnutí s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. P. Kónyom, PhD. v kancelárii primátorky Mesta Prešov Ing. A. Turčanovej som teda, podľa dohody, hral toho povestného zlého policajta ja. Dohodli sme sa totiž, že to budem ja, kto pánovi rektorovi oznámi postoj mesta o nevyhnutnosti ukončenia zmluvy dohodou. Samozrejme nebol nadšený, vysvetľoval dôvody omeškania a snažil sa o nový decmebrový termín (2016). Primátorka ale nasadila inú taktiku než na akej sme sa dohodli. Nečakal som to. Ustúpila. Napriek tomu, že bola zmluva opäť po splatnosti chcela počkať do konca roka ako navrhoval zostavovateľ. Keďže obaja chceli rokovať ešte medzi 4 očami, opustil som miestnosť. Rozčarovaný.

O niekoľko mesiacov neskôr (myslím, že to bolo v decembri 2016) mi bolo oznámené, že sa predsa len staré zmluvy zrušia. Zrejme sa ani tichý decembrový termín nepodarilo naplniť. Peniaze mala univerzita vrátiť a keď budú rukopisy hotové, mesto ich malo univerzite poukázať ešte raz… Rok sa však takmer nič nedialo. Údajne komunikovali mestskí a univerzitní právnici. Tak ubehlo viac ako 12 mesiacov…

 

Primátorka staré zmluvy zrušila zmluvami novými


Trojzväzkové Dejiny Prešova nebudú

Osud projektu trojzväzkových dejín Prešova sa po piatich rokoch predsa len naplnil. Nebudú! Aspoň nie v takej podobe ako predpokladal pôvodný projekt. Odborný partner totiž nedokázal dodať dielo ani po piatich rokoch od uzatvorenia zmluvy. A to sa termín dodania dvakrát predlžoval. Od posledného „dedlajnu“ už uplynul rok. A stále nič. Mesto Prešov ale zaplatilo. Za prvý diel 20 000 € a za druhý 20 600 €. Päť rokov malo mesto tieto peniaze (40 600 €) na účte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá ale za ne mestu nič nedodala. Rok od uplynutia termínu nebolo mesto schopné ani ukončiť zmluvu dohodou zmluvných strán a žiadať vrátenie peňazí. Podarilo sa to až 6.7.2017. Ale ako?!!! 

Vrátenie peňazí za nerealizované diela

Tak, že Mesto Prešov uzatvorilo dve nové zmluvy. Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní I. a II. monografie Dejiny Prešova (dve samostatné zmluvy na dva diely). V nich sa Prešovská univerzita v Prešove, ktorá v zmulve vystupuje ako odborný partner, zaväzuje, že finančné prostriedky vo výške 20.000 € (za I. diel) a 20.600 € (za II. diel), ktoré mu poskytol partner na úhradu autorských honorárov za vypracovanie diela, podľa pôvodnej zmluvy, vráti partnerovi (Mestu Prešov) najneskôr do 30.6.2017. Mimochodom zmluvy nadobudli účinnosť 11.7.2017.

Primátorka uzatvorila dve nové zmluvy

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová uzatvorila s Prešovskou univerzitou v Prešove dve nové zmluvy na I. a II. diel vedeckej monografie Dejiny Prešova. De facto tak ide o tretie predĺženie termínu na dodanie diela Dejiny Prešova I a II. Či ide o nový projekt? Ako je to vlastne?

Predchádzajúce zmluvy, ktorých platnosť už vypršala sa zrejme schvaľovali v zsatupiteľstve, dokonca aj predĺženia termínov ich plnenia. Preto je na mieste otázka: Neobišla primátorka takýmto postupom VZN mesta Prešov? Mám tým na mysli VZN, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. V zásadách sa toitž jasne píše:

„Schváleniu MsZ podlieha aj nadobúdanie hnuteľného majetku spôsobmi, uvedenými v bode 1 písm. a) – c) a e), a to jednotlivej veci alebo súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej hodnote nad 30 000 €. V ostatných veciach rozhoduje primátor.“

 
Nová zmluva na Dejiny Prešova I. diel
Nová zmluva na Dejiny Prešova I. diel
 

Nespoľahlivý partner dostal tretiu šancu za dvojnásobok peňazí


Takmer dokonalá lesť 

Všetko bolo zrejme v tichosti pripravené a správne načasované. Údajne sa to celé upieklo na oslave 50-tky, kde sa vraj medzi primátorkou a rektorom učinila dohoda. Všetko muselo ísť podľa plánu. Najprv rozpočtové opatrenie a až potom podpis zmluvy, ktorá zrejme mala zostať do posladnej chvíle tajomstvom. Prečo? Vysvetlím!

V rozpočtovom opatrení č. 2/Z/2017, ktoré MsZ prijalo na 35. zasadnutí MsZ dňa 28.6.2017, bola schválená položka 40 600 € na nákup knihy Dejiny Prešova. Keďže som členom Komisie MsZ finančnej plánovacej a správy mestských organizácií, samozrejme, že som si túto položku všimol. Celý fígeľ bol ale v tom ako sa to celé javilo. Posúďte sami!

„Navýšenie rozpočtu výdavkov v podprograme 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu na podpoložke 632005 Propagácia, reklama, inzercia v sume 40 600 €. Finančné prostriedky sú určené na nákup knihy Dejiny Prešova. Zdrojom krytia je vrátka od Prešovskej univerzity v uvedenej sume. Už v minulosti bola Prešovskej univerzite poskytnutá dotácia na vydanie publikácie Dejiny Prešova, ale z dôvodu nevyčerpania dotácie, nám uvedenú sumu vracajú a mesto Prešov nakúpi publikáciu až po jej vydaní.“ (Dôvodová správa RO č. 2/Z/2017, str. 1)

 
Hmlisté rozpočtové opatrenie malo zrejme zastrieť plán na zdvojnásobenie ceny

Nadobudol som pocit, že celá suma 40 600 € bude použitá na nákup diela Dejiny Prešova, teda spolu za všetky 3 časti publikácie Dejiny Prešova. To by dávalo zmysel (ak by náklady na tlač, aj vzhľadom na predošlé omeškanie, hradila univerzita). Na konci júna 2017 bola zmluva a jej podmienky  pred verejnosťou i MsZ prísne utajené. Túto informáciu zjavne nemala ani vedúca Odboru ekonomiky a podnikania MsÚ v Prešove Ing. M. Kolarčíková pri zostavovaní rozpočtového opatrenia č. 2, pretože som ju za účelom zistenia podrobností ohľadne tejto poližky oslovil. Nemala informácie.

V rámci rozpočtového opatreniabola teda schválená suma 40 600 € (mimochodom ešte o 600 € viac ako hovorí zmluva), čo je cena za I. diel monografie. Prvý diel, podľa zmluvy, ktorá bola zverejnená až 10.7.2017, má byť hotový 15.novembra 2017. Druhý diel má stáť ďalších 40 000 € a mal by byť dodaný 30. septembra 2018.

Priznávam, naletel som na primitívny bluf

Áno, hlasoval som za uvedené rozpočtové opatrenie. Nečakal som, že sa tam bude skrývať takýto primitívny bluf. Stále totiž (dokonca aj v politike) očakávam seriózny prístup. Poviete si, že som asi naivný, viem. Neviem sa však naučiť očakávať od ľudí klamstvá ani podrazy. Neviem totiž inak nazvať skutočnosť, že sa predkladateľ tvári, že ideme kupovať Dejiny Prešova za 40 600 €, a pritom je to cena len za I. diel. Zmluva(y) „pre istotu“ ešte nebola podpísaná a zverejnená. Rektor PU v Prešove ju podpísal ešte v máji, primátorka, zrejme „pre istotu“ až v júli (6.7.2017) po zasadnutí MsZ ,teda po schválení rozpočtového opatrenia, kde sa schvaľovala aj suma 40.600 €.

Predpokladám výhovorky

Prečo došlo k zdvojnásobeniu sumy? Očákavam reakciu v tomto zmysle: „Mesto Prešov sa projekte Dejiny Prešova zaviazalo uhradiť náklady na vydanie diela“. Výhovorka. Mesto malo jedinečnú šancu ukončiť zmluvu dohodou, resp. jednostranným aktom za nedodržanie podmienok. Novými zmluvami sa tak vlastne aj stalo, a teda mesto nebolo viazané starým projektom, ktorý bol súčasťou starej zmluvy. V tom projekte sa totiž mesto zaviazalo uhradiť, okrem 20 000 € na autorské honoráre, ešte cca 16 500 € na tlač 5000 kusov kníh I. dielu. Rovnako tak aj v prípade druhého dielu. V novej zmluve si mesto de facto objednalo už „len“ 3500 kusov Dejín Prešova I. diel, ale za 40 000 €. Pričom z nich ešte 300 kusov daruje univerzite. Rovnako tak aj za II. diel. Mesto si zmluvou de facto objednalo 3500 kusov II. dielu Dejín Prešova za 40 000 €. Teda spolu dva diely Dejín Prešova – 6400 kusov (spolu 600 kusov daruje PU) za 80 000 €.

80 000 € je veľa peňazí

Osemdesiat tisíc eúr je veľmi veľa peňazí. Je to viac ako celý ročný rozpočet výboru mestskej časti. V prepočte na slovenské koruny je to takmer 2,5 mi. SK. Za 80 000 € by MŠ Jurkovičova, najväčšia materská škola v meste mohla mať konečne oplotenie, ktoré hádam už od nového školského roku bude mať. A ešte by zostalo aj na nové detské ihrisko na sídlisku. Za 80 000 € by seniori na Cemjate mohli mať nové kúrenie, … alebo by sa dali postaviť chodníky či ďalšie parkovacie miesta, ktoré chýbajú… Iste by Vám napadlo ešte mnoho ďalších potrebných vecí… 

Neoplotená MŠ Jurkovičová

 

Ukazuje sa však, že Mesto Prešov bude za tie peniaze kupovať dve knihy. Vedecké monografie, nie prezentačné knihy. Spolu 6400 kusov kníh. Zmluvy prinášajú hromadu nejasností a otázok.

 • Čo plánuje mesto Prešov s tými knihami robiť? 
 • Zmluva má názov: Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe pri vypracovaní (I. a II. dielu) monografie Dejiny Prešova avšak mesto sa zmluvne zaviazalo len platiť. Nechcelo mesto nijako inak vstúpiť do definovania podmienok?
 • Kto budú autori?
 • Kto bude recenzovať dielo?
 • Kto bude vyberať vydavateľa?
 • Bude výber vydavateľa podliehať verejnej súťaži?
 • Prečo sa mesto Prešov vzdalo kontroly nad použitím prostriedkov?
 • Aké náklady bude znášať odborný partner, teda Prešovská univerzita v Prešove?
 • Prečo v zmluve nie je zadefinovaný rozpočet, resp. rozpis položiek? 
 • Ako vôbec vznikla cena diela?
 • Prečo sa zmluva neschvaľovala v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov?
 • Na čo je mestu 6400 kusov vedeckej monografie za 80.000 €?

Na zasadnutí MsZ 28.6.2017 som odpovede nedostal. Budem sa pýtať ďalej.

Čo si o tom myslíte Vy?

 

Prosím zdieľajte: