Technické služby mesta Prešov sú zodpovedné za zber komunálneho odpadu

Prešovský odpad smrdí


Prešovský odpad smrdí, no nie je to jeho puch, nad čím krútim nosom, ale súťaž. Súťaž o prešovský odpad. Ide totiž o nesmierne lukratívny biznis. Poďme pekne poporiadku.

Mesto Prešov malo takmer rok problém nájsť zmluvného partnera na likvidáciu komunálneho odpadu z mesta. Služba je zatiaľ zabezpečovaná krátkodobými zmluvami, ktoré vzišli zo systému EKS. Dve veľké súťaže boli zrušené, do tretej sa vedeniu mesta dlho nechcelo. Primátorka dlho špekulovala až si v rozpore s platným uznesením MsZ vypísala súťaž so svojimi podmienkami. Výsledok je – najvyššia cena za odpad v histórii mesta. Poďme ale postupne!

Krátky exkurz do minulosti nezaškodí. Mestu Prešov k 1.9.2016 skončila 20-ročná zmluva na vývoz odpadu so spoločnosťou OZÓN Hanušovce patriacej pod prešovskú firmu Dúha, a.s. Prešovské zastuiteľstvo ešte v predchádzajúcom období nepodpísalo ďalšiu zmluvu, resp. jej predĺženie s touto spoločnosťou a rozhodlo o vypísaní novej súťaže o nakladaní s odpadom. Tú sa  3 roky nedarilo úspešne zrealizovať. Až teraz. Víťaza poznáme. Je ním opäť OZÓN Hanušovce no za úspech, by som to neoznačil.

 

Minulosť likvidácie prešovského smetia a dlhé hľadanie nového riešenia


Keďže v minulom volebnom období MsZ nepristúpilo k predĺženiu zmluvy s Ozón Hanušovce a chcelo novú súťaž, bolo už v úvode tohto volebného obdobia (2014-2018) bolo jasné, že v jeho polovici, presnejšie k 31.8.2016 by malo mať mesto v rukách výsledok procesov, ktoré mali určiť nielen spôsob ďalšieho nakladania so zmesovým komunálnym odpadom v meste Prešov, ale aj konkrétneho poskytovateľa tejto služby. A to tak, aby bola zasa, na istý čas, zabezpečená táto služba pre mesto Prešov a jeho obyvateľov. Problém bol teda jasný. Bolo potrebné si odpovedať na otázku ako ďalej s prešovským komunálnym odpadom a pripraviť zadanie na veľkú súťaž.

Od začiatku volebného obdobia boli menované pracovné skupiny:
a.) pracovná skupina na riešenie nakladania s odpadom v Prešove po roku 2016
b.) pracovná skupina pre prípravu Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020

Prešovské MsZ ešte v predchádzajúcom volebnom období na svojom zasadnutí dňa 16.6.2014 schválilo uznesenie č. 563/2014, na základe ktorého bola menovaná pracovná skupina na riešenie nakladania s odpadmi v meste Prešov v období po 31.08.2016. Týmto dátumom totiž uplynula platnosť zmluva so spoločnosťou OZÓN Hanušovce, a.s. na zneškodňovanie odpadu z mesta Prešov. Predpokladalo sa, že na základe výsledkov činnosti tejto pracovnej skupiny pre riešenie odpadov bude pripravená koncepcia a podklady na vyhlásenie verejného obstarávania pre zneškodňovanie odpadu z mesta Prešov.

 

Čo bolo výsledkom práce odborných komisií?


Aj správa hlavného kontrolóra mesta Prešov Ing. Alexandra Ernsta, PhD. konštatovala, že uznesenie nebolo splnené úplne, pretože sa predpokladalo, že:

“Záver bude zdokladovaný a informácia o výsledku bude predsedom komisie Ing. Štefanom Kužmom, viceprimátorom mesta Prešov, predložená na zasadnutie MsZ mesta Prešov ako splnenie platných uznesení MsZ mesta Prešov z rokov 2014 a 2015 vo vzťahu k nakladaniu s odpadom.”

Aj predĺžený termín 25.5.2015 uplynul, no zastupiteľstvo informáciu nedostalo a výsledok činnosti pracovnej skupiny nebol poslancom známy. Podobne to zhodnotil aj hlavný kontrolór mesta Prešov.

Technické služby mesta Prešov dotrieďujú separovaný zber

 

Napriek uvedenému je možné sa domnievať, že práve z výsledkov činnosti prvej z odborných pracovných skupín boli vyhlásené dve súťaže. Z nich jedna bola zrušená Úradom pre verejné obstarávanie a teda dokladuje neschopnosť radnice nastaviť a zrealizovať súťaž. Druhá túto neschopnosť len potvrdzuje, pretože bola zrušená primátorkou mesta, teda samotným zadávateľom súťaže. A to dokonca až po otvorení obálok s cenovými ponukami. Radnica sa teda z prvej súťaže zrejme nepoučila a druhú súťaž musela z neznámych dôvodov zrušiť. Dve súťaže teda nepriniesli žiadne riešenie.

 

Nejasné dôvody zrušenia súťaže po otvorení obálok s cenovými ponukami


Dôvod zrušenia druhej súťaže však dodnes nie je celkom jasný. Pozrime sa teda na oficiálne stanoviská. 

Oficiálne stanovisko zrušenia druhej súťaže

“V priebehu zadávania predmetnej zákazky sa vyskytli nové okolnosti, na základe ktorých nemožno očakávať od verejného obstarávateľa, aby pokračoval v procese verejného obstarávania. Tieto okolnosti sú nasledovné. Mesto Prešov s ohľadom na blížiacu sa nefunkčnosť jestvujúceho prekladiska odpadov od 1.9.2016, začalo reálne hľadať nové alternatívy riešenia vzniknutej situácie a medzi ne patrí zriadenie vlastného prekladiska odpadov, alebo prípadne zriadenie vlastnej skládky odpadov v čo najbližšom časovom horizonte. Túto situáciu začali riešiť odborné útvary Mesta Prešov v auguste 2016.”

Toto stanovisko bolo pre Úrad verejného obstarávania SR doplnené odborným útvarom Mestského úradu v Prešove. Ten úradu priblížil niektoré dôvody. Ani jeden z nich sa však vo svetle dnešných skutočností a dnešného poznania nemôže javiť ako relevantný. 

Doplnené dôvody zrušenia druhej súťaže

“Dňa 17.8.2016 boli na pracovnom rokovaní konanom na MsÚ v Prešove okrem iného prerokované rôzne nové alternatívy likvidácie komunálneho odpadu v Prešove. Na tomto pracovnom stretnutí sa hľadali nové alternatívy nakladania s odpadmi, ako aj hľadanie nového miesta vhodného na prekládku odpadov, prípadne zriadenia vlastnej skládky alebo odkúpenia jestvujúcej skládky v okolí. Jednou z alternatív sa javí prenájom resp. kúpa pozemku, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu zberného dvora Technických služieb na Jesennej ulici. Obhliadka tejto alternatívy bola uskutočnená v mesiaci júl. V jestvujúcom priemyselnom parku Záborské boli taktiež obhliadnuté ďalšie možné varianty vhodných pozemkov na zriadenie prekládkovej stanice. Najlepšou alternatívou z hľadiska riešenia zriadenia vlastného prekladiska odpadov by boli pozemky susediace s areálom zberného dvora Technických služieb na Jesennej ulici, nakoľko interným prepočtom odboru bolo zistené, že mesto Prešov by mohlo pri existencii vlastného miesta odovzdania odpadu ročne ušetriť v rámci rozpočtovej kapitoly nakladania s odpadom teoreticky až 250 tis. eur s DPH”.

Dodnes však MsZ mesta Prešov nemá vedomosť o tom, či mesto Prešov našlo vhodné miesto pre vybudovanie prekládkovej stanice, resp. pre vlastnú skládku odpadov.

Kto koho zavádza?

Primátorka ako dôvod zrušenia súťaže uvádza Úradu pre verejné obstarávanie, že mesto chce šetriť zdroje a najlepšou možnosťou je vlastná prekládka komunálneho odpadu na Jesennej ulici. A niekoľko týždňov v tlači tá istá primátorka uviedla opak.

„V poslednej dobe sa stretávam s otázkami Prešovčanov ohľadne výstavby skládky či prekladiska na sídlisku Šváby. Nie, uisťujem Prešovčanov, že nieč také sa na sídlisku stavasť nebude,“ odmieta primátorka Andrea Turečanová šíriace sa skresľujúce informácie (Zdroj: Nie, skládka odpadu ani prekladisko na Šváboch sa stavasť nebude. In: Prešovský magazín, November 2016, str. 22)

Kto teda koho zavádza? Najprv teda Úradu pre verejné obstarávanie povieme, že súťaž rušíme, pretože okrem iného chceme budovať vlastné prekladisko na Jesennej ulici a o zopár týždňov sa ohradzujeme, že je to nezmysel. Rozumie tomu niekto? Alebo si zo stanovísk Mestského úradu v Prešove robíme dobrý deň? Urobte si vlastný názor…

Pohár trpezlivosti u poslancov pretiekol

Ani jedna súťaž, resp. jej podmienky, ani rámcové, resp. vysvetlenia ďalšieho riešenia či postupu nakladania s odpadom v meste Prešov, neprešli prerokovaním v MsZ mesta Prešov a poslanci sa nemali možnosť k nim vyjadriť! Neodznela ani informácia o výsledkoch činnosti pracovnej skupiny. Navyše dezinformácie ohľadne skládky či prekládky na Jesennej ulici boli tou poslednou kvapkou, ktorou pohár trpezlivosti u poslancov pretiekol…

 

Poslanci chceli prevziať zodpovednosť


Do tohto stavu zasiahlo MsZ mesta Prešov uznesením č. 442/2016 zo dňa 24.8.2016 a to tak, že žiadalo primátorku mesta Prešov, aby mohlo prerokovať a schvaľovať spôsob a podmienky vyhlásenia súťaže pre likvidáciu komunálnych odpadov v meste Prešov po termíne 9.11.2016, zároveň žiadalo zriadiť odbornú komisiu na prípravu podkladov pre súťaž i jej vyhodnotenie s účasťou zástupcov z jednotlivých poslaneckých klubov.

Po troch týždňoch od prijatia uznesenia MsZ poverenie túto komisiu zostaviť a viesť dostal vtedajší druhý zástupca primátorky mesta Prešov M. Ďurišin. Zloženie Komisie kombinovalo odborníkov na životné prostredie, právo a verejné obstarávanie z radov zamestnancov i externého prostredia, pričom jej súčasťou boli aj zástupcovia všetkých poslaneckých klubov MsZ mesta Prešov, ktorí na rokovaniach Komisie vystupovali ako nositelia zodpovednosti za konečné rozhodnutie.

 

Komisa našla riešenie


Uvedená odborná komisia na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 8.12.2016, po tajnom hlasovaní (hlasovalo všetkých 9 jej členov) dospela k záveru. A to takému, že odporúčala MsZ mesta Prešov schváliť rámcové podklady pre vypracovanie súťažných podmienok na energetické zhodnocovanie odpadov činnosťou R1. Za hlasovalo 7 členov, 1 člen bol za iný navrhovaný spôsob a jeden hlasovací lístok bol neplatný.

Toto odporúčanie stanovovalo:
 • doba trvania zmluvy je 14 rokov, do 2030 vrátane,
 • predpokladané ročné množstvo komunálneho odpadu bude do cca 30 000 ton,
 • predpokladaná hodnota zákazky bude cca 30 miliónov eur bez DPH, pričom sa
 • predkladateľ ponuky, resp. víťaz zmluvne zaviaže garantovať cenu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu na rovnakej úrovni bez ohľadu na mieru inflácie, resp. iné faktory, ktoré by na cenu potenciálne mohli mať vplyv,
 • predkladateľ ponuky bude zaviazaný na vlastné náklady vybudovať a prevádzkovať prekládkovú stanicu, pričom miesto určí v súťažných podkladoch mesto Prešov,
 • Mesto Prešov má právo v uvedenom období trvania zmluvného vzťahu dodávať také množstvo ZKO, ktoré bude závislé od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (teda nemuselo odovzdávať všetok odpad!)

Mestské zastupiteľstvo prijalo tieto podmienky väčšinou hlasov na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 vo forme uznesenia č. č.559/2016. Pani primátorka Ing. A. Turčanová však využila svoje právo a uznesenie nepodpísala.

Technické služby mesta Prešov sú zodpovedné za zber komunálneho odpadu

Dôvody nepodpísania uznesenia dnes vyznievajú paradoxne


Uvediem len dva z piatich dôvodov, pre ktoré sa primátorka A. Turčanová rozhodla nepodpísať uznesenie MsZ, ktoré odporúčalo primátorke rámcové podmienky súťaže a budúcej zmluvy. 

Prvý dôvod uvedený primátorkou

“Vykonanie uznesenia bude mať dopad na zvýšenie poplatkov za zber a likvidáciu odpadov pre občanov. Mesto Prešov v súčasnosti zneškodňuje komunálny odpad skládkovaním na základe zmluvy uzatvorenej prostredníctvom EKS so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.. Súčasná vysúťažená cena za likvidáciu komunálneho odpadu v meste Prešov je na úrovni 30,78 € bez DPH za tonu, pričom zahŕňa aj zákonný poplatok za uloženie odpadu vo výške 4,979 € za tonu odpadu. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v prijatom uznesení je na úrovni 72,- € bez DPH za tonu odpadu.”

Ako sa teraz bude obhajovať suma 73 € z tonu prešovského odpadu? Takáto suma totiž vyšla z tretej súťaže, ktorej víťazom je firma Ozon Hanušovce. Zmluva je pred podpisom a zrejme leží na stole primátorky mesta Prešov. Podpíše?

Druhý dôvod uvedený primátorkou

“Mesto Prešov financuje nakladanie s komunálnym odpadom z rozpočtu mesta čiastkou na úrovni 3.600 tis. €, pričom celkové príjmy z poplatkov za komunálne odpady sú predpokladané v roku 2016 vo výške 2.923 tis. €, tzn. že na jedného obyvateľa mesto prispieva na túto samosprávnu funkciu čiastkou cca 7,50 €. V prípade navýšenia celkových výdavkov potrebných na nakladanie s komunálnym odpadom o 2,57 mil. € ročne by táto čiastka na jedného obyvateľa vzrástla na sumu 28,5 €. Takéto jednorazové zvýšenie ceny sa negatívne prejaví na hospodárení mesta, čo logicky vyvolá potrebu k zvyšovaniu poplatkov za komunálne odpady.”

Suma, ktorá vzišla z tretej súťaže, kde víťazom je spoločnosť Ozón Hanušovce sa neprejaví negatívne na hospodárení mesta? Nevyvolá potrebu zvyšovania poplatkov za komunálne odpady? Zoberie si to primátorka na tričko? Podpíše?

 

Zvláštna hra ale pokračovala ďalej


Dňa 25.1.2017 na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov bolo schválené uznesenie, ktoré predniesol PaedDr. Miroslav Benko, MBA. Návrh uznesenia však vzišiel so stretnutia zástupcov všetkých poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva s primátorkou mesta Prešov Ing. Andreou Turčanovou, ktoré sama iniciovala. Nechutná hra o pôvodcu uznesenia bola len predzvesťou toho, že problém bude mať pokračovanie. Návrh uznesenia pripravil Mestský úrad v Prešove a podsunul ho poslancovi M. Benkovi, ktorý tým, že ho prečítal, si ho de facto osvojil. Uznesenie malo nasledovnú podobu a vychádzalo zo záverov odbornej pracovnej komisie, ktorej odporúčanie, schválené MsZ, primátorka napodpísala.

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov
A. s c h v a l’ u j e rámcové podklady pre vypracovanie súťažných podmienok pre súťaž:

 • energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu z mesta Prešov činnosťou R1 (definovanou v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) formou verejnej súťaže:
 • predmet zákazky: Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu formou R1,
 • doba trvania zmluvy: 10 rokov,
 • predpokladané množstvo KO: do cca 30000 t ročne ,
 • Mesto Prešov má právo v uvedenom období trvania zmluvného vzťahu dodávať také množstvo ZKO, ktoré bude závislé od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu,
 • predpokladaná hodnota zákazky: cca 22 miliónov Eur bez DPH, pri čom sa predkladatel’ ponuky zmluvne zaviaže garantovať cenu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu na rovnakej úrovni bez ľadu na mieru inflácie, resp. iné faktory, ktoré by na cenu potenciálne mohli mať vplyv,
 • predkladatel’ ponuky bude zaviazaný na vlastné náklady vybudovať a prevádzkovať prekládkovú stanicu, pričom predkladateľ ponuky určí miesto prekládky komunálneho odpadu po predchádzajúcom odsúhlasení mestom Prešov.

B. odporúča primátorke mesta Prešov

 • bezodkladné zabezpečenie začatia procesu verejného obstarávania podl’a schválených rámcových podkladov a podmienok navrhnutých komisiou zriadenou na základe uznesenia MsZ mesta Prešov č. 442/2016 zo dňa 24.8.2016 Termín: február 2017
 • O výsledku informovať Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. Termín: bezodkladne po skončení procesu verejného obstarávania

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová podísala uznesenie dňa 1.2.2017 a uznesenie nadobudlo účinnosť.

 

Podpisom uznesenia sa problém s odpadmi neskončil, hra sa len začala…


Zdalo sa, že podpísaním uznesenia primátorkou mesto našlo riešenie pre komunálny odpad na 10 rokov. Nebolo tomu tak! Začať s verejným obstarávaním sa malo, v zmysle platného uznesenia, už vo februári 2017, no nič sa neudialo. Primátorka uznesenie nerešpektovala a vybrala sa vlastnou cestou.Dňa 2.3.2017 podpísala primátorka mesta Prešov mandátnu zmluvu s firmou Tender & Development s. r. o. pre zebezpečenie zákazky: “Komplexná realizácia procesu verejného obstarávania za účelom zadania zákazky na likvidáciu komunálnych odpadov v meste Prešov”, a to za 1188,-€. Predmet zákazky je vymedzený nasledovne.

“Predmetom zákazky je zabezpečit’ komplexnú realizáciu verejného obstarávania pre Mandanta a poskytovanie konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania za účelom zadania zákazky na likvidáciu komunálnych odpadov v meste Prešov. Pod likvidáciou komunálnych odpadov sa rozumejú všetky druhy zneškodňovania i zhodnocovania odpadov v zmysle platnej legislatívy. Predmetom zadávania zákazky bude likvidácia zmesového komunálneho odpadu (kat. č. 20 03 0 1), odpadu z čistenia ulíc (kat. č. 20 03 03) a objemného odpadu (kat. č. 20 03 07) pre mesto Prešov v predpokladanom objeme cca 25 000 t ročne. Výsledkom obstarávania nadlimitnej zákazky bude zmluva s úspešnyrm uchádzačom.”

Primátorka ignoruje uznesenie, ktoré podpísala


Podpisom takejto madnátnej zmluvy primátorkou mesta s externou firmou, nielenže dokazuje neschopnosť Mestského úradu v Prešove realizovať takúto verejnú súťaž, ale z môjho pohľadu to možno vnímať aj ako zbavovanie sa vlastnej zodpovednosti. Ba možno viac.  Takto stanoveným predmetom zákazky sa tento počin javí aj ako nerešpektovanie platného uznesenia MsZ mesta Prešov. Pani primátorka podpisom takejto mandátnej zmluvy obišla platné uzenesenia MsZ, ktoré odignorovala a kompetencie zastupiteľstva v tejto veci de facto odovzdala mandátnou zmluvou mandatárovi. Teda firme, ktorá mala zabezpečiť externé verejné obstarávanie.

Je dôvodné sa domnievať, že si túto skutočnosť A. Turčanová v zápätí uvedomila, a zrejme preto na zasadnutí MsZ mesta Prešov dňa 15.3.2017 primátorka mesta Prešov zaradila do programu rokovania “Návrh na zmenu uznesenia MsZ mesta Prešov č. 567/2017 zo dňa 25.1.2017 k poslaneckému návrhu PaedDr. Miroslava Benka, MBA k Podmienkam a spôsobu likvidácie komunálnych odpadov v meste Prešov”  Dá sa predpokladať, že návrhom zmeny uznesenia chcela legitimizovať svoj postup pri vymedzení predmetu zákazky externému verejnému obstarávateľovi v mandátnej zmluve. Nepodarilo sa!

 

Primátorka ignorovala mimoriadne zasadnutie MsZ k téme odpadov


Tento neštandardný postup, ako aj samotné znenie návrhu na zmenu uznesenia, ktoré bolo predkladané v bode rôzne vyvolávalo množstvo otáznikov. Mmnožstvo nejasností videli poslanci aj vo vtedajšom spôsobe nakladania s komunálnym odpadom v meste Prešov. Prešovský odpad sa totiž v tom čase vozil na 80 km vzdialenú skládku do žakoviec pri Poprade. Preto 16 poslancov MsZ mesta Prešov, považujúc tému odpadov a možnstvo problémov, ktoré sa pri tejto súvislosti nakopili, v snahe predísť eskalácii napätia, podalo návrh na zvolanie zasadanutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov s jedným bodom programu “Odpadové hospodárstvo v meste Prešov” s cieľom spoločne hľadať a nájsť východisko zo vzniknutej situácie. Primátorka, ani prednostka, ani nik z Mestského úradu (až na dvoch zamestnancov) sa rokovania nezúčastnili. Ignorovanie zastupiteľstva i zákona, teda pokračovalo… Nemal kto viesť zasadnutie MsZ, vedením ktorého sa napokon ujala poslankyňa K. Ďurčanská. V médiách odznela informácia, že primátorka sa nevedela na zasadnutie pripraviť, preto neprišla. Zasadnutie ale údajne sledovala na meotare vo svojej kancelárii.

 

Prešovský odpad sme do konca apríla 2017 vozili do 80 km vzdialených Žakoviec


Dodávateľ na likvidáciu odpadu bol vybraný cez EKS (elektronický kontraktačný systém), stala sa ním spoločnosť Marius Pedersen, a. s. Mesto s dodávateľom za toto obdobie uzavrelo 3 zmluvy. Kým v prvých dvoch zmluvách išlo o miesto vývozu odpadu do vzdialenosti max. 30 km, v tom prípade išlo o skládku Ražňany, v tretej zmluve už išlo o miesto odovzdania odpadu do vzdialenosti do 80 km. Odpad sa teda vyvážal na skládku v Žakovciach. O dopravu na skládku sa na základe zmlúv staral objednávateľ, teda v tomto prípade mesto Prešov. Od 1. septembra 2016 mesto využívalo túto službu od Technických služieb mesta Prešov. Kým v čase prepravy do Ražnian bola cena za prepravu 10,12  za tonu aj s DPH, pri preprave na skládku do Žakoviec už bola cena 46,84 € (s DPH).

 

Na ceny si posvietil aj hlavný kontrolór mesta Prešov


“Cena za prepravu do Žakoviec v kontrolovanom období bola 4,6‐krát vyššia ako cena za prepravu na skládku likvidácie KO v Ražňanoch (cca 20 km), čo súvisí so vzdialenosťou medzi mestom Prešov a novou skládkou odpadu v Žakovciach (80 km),” konštatoval hlavný kontrolór mesta Prešov Ing. A. Ernst, PhD.

Ako uvádza v správe, najvyššie nákladové položky predstavovali náklady na palivo, mzdy, odpisy, údržbu a mýto, ktoré priamo súvisia so vzdialenosťou. Cena narástla o 67 %. Enormný nárast nastal pri cene prepravy spolu s likvidáciou.

“Zmenou skládky odpadu v Ražňanoch na Žakovce cena za likvidáciu s prepravou odpadu vrástla zo sumy 46,82 € s DPH (Ražňany) na sumu 78,44 € s DPH (Žakovce), čo je nárast o 31,62 € (t. j. o 67 %),” vysvetľoval kontrolór.

Nepomohlo tomu ani zníženie ceny za likvidáciu, ani menšiemu objemu odpadu. V Žakovciach sa od 21. februára do 30. apríla tohto roku uložilo menej odpadu ‐ 4 115,50 tony v porovnaní s predošlým obdobím od novembra 2016. Vtedy bolo v Ražňanoch uložených 5 803,22 tony. Taktiež aj cena za tonu likvidácie sa znížila zo sumy 36,70 € s DPH (Ražňany) na sumu 31,60 € (Žakovce). Náklady na prepravu však vzrástli z 10,12 € s DPH na sumu 46,84 € s DPH.

Stanovisko kontrolóra bolo jasné: “Konštatujeme, že preprava odpadu na skládku v Žakovciach je finančne náročná a z hľadiska perspektívy sa javí ako zjavne nevýhodná ako pre samotné mesto, tak aj pre Technické služby mesta Prešov, a. s.”

 

Primátorkina súťaž priniesla doposiaľ najvyššie ceny: Úspora sa teda nekoná!!!


V poradí tretiu súťaž o prešovský odpad vyhlásila primátorka mesta Prešov. Nerešpektovala pritom jej rukou podpísané, a teda právoplatné uznesenie MsZ. Súťaž vyhlásila s vlastnými podmienkami. Ak bola hlavným motívom primátorky úspora a teda šetrenie finančných zdrojov mesta Prešov, potom jej postup oceňujem, ale… Výsledok? Víťazom súťaže je spoločnosť Ozón Hanušovce, ktorá ešte na začiatku tohto roku patrila podnikateľovi M. Remetovi. Teraz jej majoritný podiel vlastní košický Kosit, a. s. Zaujímavou skutočnosťou je, že obálky s cenovými ponukami sa otvárali v Bratislave. Pri otváraní obálok s cenovými ponukami neboli prítomní zástupcovia všetkých poslaneckých klubov MsZ mesta Prešov. A to všetko napriek platnému uzneseniu MsZ mesta Prešov č. 442/2016 zo dňa 24.8.2016. No nevadí, hlavne, aby výsledok bol výhodný pre mesto Prešov a jeho obyvateľov… 

Aká bude cena?

Výsledok súťaže je práve nesmierne zaujímavý z pohľadu vysúťaženej ceny. Primátorka mesta Prešov sa totiž už druhý rok so zastupiteľstvom, resp. časťou poslancov naťahuje o prešovský odpad, pričom jej častým argumentom je vysoká cena. V tejto súťaži, ktorú dala vyhlásiť prostredníctvom externého verejného obstarávateľa, je cena pre Prešov doposiaľ najvyššia. Posúďte sami! Výherca, spoločnosť OZÓN Hanušovce, a. s. získali 4-ročnú zákazku za 7,3 mil. €, čo pri predpokaldanom ročnom množstve odpadu 25 tis. ton predstavuje 73 € za tonu odpadu. A to je len suma za uloženie odpadu na skládku. (Mimochodom ide o najmenej ekologický spôsob naloženia s odpadom, ktorý bude od štátu dostávať rôzne legislatívne obmedzenia a finančné znevýhodnenia.) V tejto cene ešte nie sú zarátané náklady za zber a zvoz odpadu a jeho dopravu na miesto určenia. Aká teda bude konečná cena za 1 tonu odpadu? Rekordne vysoká!!! Presnú kalkuláciu náladov mesta Prešov dnes asi nevie nik. Zmluva však ešte nie je podpísaná. Podpíše ju primátorka mesta Prešov, keď pred necelým polrokom sa jej suma cca 70 € za tonu zdala neprekonateľne vysoká? Uvidíme…

Moje P.S. na záver


Mám pocit, že prešovský odpad smrdí, a to poriadne. Nejde pritom o puch z kontajnerov… Zvláštne okolnosti, za ktorých sa mesto Prešov dopracovalo k súťaži a jej výsledku zaváňajú viac ako odpadky. Som preto nesmierne zvedavý ako to celé dopadne.

Pri téme odpadov som pri práci v komisii či pri hlasovaní v MsZ posudzoval vždy kombináciu týchto kritérii:

 • výhodná cena pre mesto Prešov a jeho rozpočet
 • cena pre obyvateľa mesta Prešov, pričom mojou podmienkou bolo, aby sa cena pre obyvateľa nemusela (imperatív: nesmela!) navyšovať
 • ekologické hľadisko, ktoré vychádzalo z hierarchie odpadového hospdárstva SR, kde skládkovanie je najmenej prijateľnou formou likvidácie komunálneho odpadu (napr. vo Švédsku všetok odpad spaľujú, resp. energeticky zhodnocujú. Znamená to, že z neho vyrábajú el. energiu i teplo. Dospeli pritom do takého štádia, že odpad začínajú dovážať zo zahraničia. To je samozrejme ešte ďaleko vzdialené slovenským pomerom, ale nastúpme na cestu zhodnocovania odpadu)

Svojho času som i pre médiá povedal, že nech je výhercom aj spoločnosť z Vyšnej Nižnej či Bangladéša a nech na tom zarobí kto chce, koľko chce (veď nik to nebude robiť zadarmo), tieto tri podmienky boli a sú pre mňa základnými kritériami pri rozhodovaní o prešovskom odpade.

 

O tejto téme v médiách:


 • Kosit vyhral prešovský odpad. [online]. Perex, 2017-07-07, [cit. 2017-07-10]. Dostupné online
 • Horúce odpady. [online]. Perex, 2017-04-21, [cit. 2017-07-10]. Dostupné online
 • Boj o odpad: Prešov vyhlásil novú súťaž. [online]. Perex, 2017-04-29, [cit. 2017-07-10]. Dostupné online

Close